Activitats

Planificació de l'acció preventiva

L’objectiu d’aquesta activitat és fer la planificació de l’acció preventiva a partir dels resultats d’un informe d’avaluació de riscos.

Tenint en compte el següent parell de fitxes de risc, d’un informe d’avaluació de riscos del lloc de treball de jardiner de l’empresa PLANTETES, SL, elaboreu una fitxa de planificació de l’acció preventiva (no existeix un únic model) que inclogui els resultats dels dos riscos:

La planificació de l’activitat preventiva consisteix a planificar i documentar les actuacions preventives que estigui previst aplicar en una empresa a fi d’eliminar, controlar o reduir els riscos identificats en l’avaluació de riscos, assenyalant un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de persones treballadores exposades a aquests. Ha de ser elaborada per personal tècnic format, encara que l’empresari haurà d’aprovar-la i fer-ne el seguiment.

La planificació, basada en els principis de l’acció preventiva (art. 15, LPRL), ha d’incloure tant els terminis i els responsables com els mitjans humans o materials i els recursos econòmics necessaris per aplicar les mesures o activitats proposades en l’avaluació de riscos.

En aquest PDF podeu veure un exemple de solució:

Organització de la prevenció

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar quines modalitats organitzatives de la prevenció haurien d’adoptar una sèrie d’empreses tenint en compte la seva estructura i tipus d’activitat i els recursos materials i humans de què disposa.

Indiqueu quina és la modalitat d’organització de la prevenció més idònia en les empreses proposades.

Es tracta d’indicar totes les modalitats possibles i justificar raonadament quina seria la més convenient tenint en compte la legislació vigent i l’esperit d’integració de la PRL, i sense que suposi una despesa econòmica no suportable per a la comptabilitat de l’empresa:

 1. Una empresa de 350 persones treballadores que es dedica a la construcció naval i disposa de dos centres de treball: un amb 100 persones treballadores i l’altre amb 250.
 2. Una mitjana empresa dedicada a l’assessoria financera amb 50 persones treballadores, de les quals n’hi ha una que, a més de ser el director de personal, té formació específica com a tècnic superior de PRL, no té tasques que el facin sortir del centre de treball i disposa de temps dins la jornada laboral per ocupar-se de la PRL de l’empresa.
 3. Una empresa productora d’audiovisuals amb 35 persones en plantilla situada en un local d’un edifici del barri 22@ de BCN on totes les empreses dels diferents locals de l’edifici pertanyen al sector de la informàtica o bé als audiovisuals i multimèdia en general.

Les modalitats organitzatives marcades per la legislació són les següents:

 • Assumpció pel propi empresari
 • Treballador/s desiginat/s
 • Servei de prevenció propi
 • Servei de prevenció mancomunat
 • Servei de prevenció aliè

En les empreses proposades seria:

 1. És obligatori constituir un servei de prevenció propi (SPP) que es pot complementar amb un servei de prevenció aliè (SPA), perquè és una empresa l’activitat de la qual està recollida en l’annex 1 del RSP 39/97 com a activitat perillosa i que té 350 treballadors (està entre 250 i 500 treballadors).
 2. Treballador designat (TD) perquè:
  • És una empresa d’activitat no perillosa.
  • L’empresa és massa gran per poder assumir-ho l’empresari, però no arriba al nombre en què la normativa obliga a constituir SPP.
  • El director de personal té formació específica en PRL, sempre es troba en el centre de treball i disposa de prou temps.
  • Necessita complementar-se amb un servei de prevenció aliè (SPA) perquè el treballador designat no pot assumir la medicina en el treball.
 3. Servei de prevenció mancomunat (SPM), perquè:
  • La microempresa està situada en un edifici on totes les empreses exerceixen simultàniament activitats similars.
  • Poden complementar-ho amb un servei de prevenció aliè (SPA) en aquelles tècniques de PRL que ho considerin necessari.

Anar a la pàgina anterior:
Planificació de la prevenció
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació