Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La causa l’eliminació de la qual comportarà que no es repeteixi l’accident es coneix…

NúmPregunta
1

com a causa immediata.

2

com a causa bàsica.

3

com a causa organitzativa.

4

com a causa de factor humà.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quan és el millor moment per analitzar l’accident?

NúmPregunta
1

Una setmana després de l’accident.

2

Dos dies després de l’accident.

3

Tan aviat com sigui possible.

4

Quan ho dictamini l’autoritat laboral.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

En l’arbre de causes derivat d’una investigació d’accident es pot presentar una disjunció, això vol dir que…

NúmPregunta
1

diversos fets tenen un únic antecedent.

2

diversos fets tenen un únic resultat lesiu.

3

un sol fet provoca diverses conseqüències.

4

Cap resposta anterior no és correcta.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

L’índex que expressa el nombre de jornades perdudes per cada mil hores de treball és…

NúmPregunta
1

l’índex de freqüència.

2

l’índex de gravetat.

3

l’índex d’incidència.

4

l’índex d’absència.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

En cas que en una empresa hagin ocorregut diversos accidents sense baixa mèdica…

NúmPregunta
1

s’han de comunicar mensualment a través d’un formulari enviat a Treball.

2

s’han de comunicar mensualment a través del sistema en línia.

3

no és obligatori encara comunicar els accidents sense baixa.

4

s’han de comunicar abans de 5 dies d’haver ocorregut, a través del sistema en línia.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

La investigació d’un accident de treball persegueix…

NúmPreguntaVF
1

depurar responsabilitats.

2

determinar les causes de l’accident.

3

descobrir-ne el culpable.

4

elaborar un informe amb mesures correctores.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

El cost que provoca un accident a l’empresa repercuteix directament sobre…

NúmPregunta
1

el seu pressupost.

2

el seu possible benefici econòmic.

3

el seu sistema de finançament.

4

la seva imatge empresarial.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Trieu la frase correcta relacionada amb els costos ocults.

NúmPregunta
1

Els costos ocults sempre es poden calcular exactament mitjançant els imports derivats d’un accident, considerats com a ocults.

2

Hi ha un sol mètode per calcular exactament l’import dels costos ocults d’un accident.

3

Els costos ocults calculats per l’empresa tenen en compte també els costos ocults dels treballadors afectats per l’accident.

4

Totes les anteriors són falses.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

NúmPregunta
1

Un cost ocult per a l’empresa són els salaris pagats als treballadors que han ajudat els treballadors accidentat.

2

Un cost ocult per a l’empresa són les pèrdues de matèries primeres que s’han malmès com a conseqüència de l’accident encara que hi hagi una assegurança que cobreixi aquesta contingència.

3

Un accident no repercutirà mai en una demanda de millora de les condicions laborals.

4

No podem considerar cost ocult les penalitzacions per incompliments de contracte, que es poden produir per endarreriment en el termini de lliurament de les mercaderies.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

El patrimoni d’una empresa està format pel conjunt dels seus drets i obligacions.

2

El patrimoni és la diferència que hi ha entre els drets i les obligacions d’una empresa en un mateix moment.

3

El patrimoni net és la diferència que hi ha entre la suma dels béns i els drets menys les obligacions que té l’empresa en el mateix moment del temps.

4

El patrimoni està format pel conjunt de béns, drets i obligacions d’una empresa.

5

El patrimoni d’una empresa és un valor que no varia en el temps.

6

Sempre s’ha d’indicar la data en què s’ha calculat el patrimoni d’una empresa.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

Els costos fixos no depenen mai del volum de producció que faci l’empresa.

2

Els costos fixos condicionen el volum de producció de l’empresa.

3

Els costos variables augmenten en augmentar el volum de producció.

4

Els costos fixos són sempre un percentatge dels costos variables.

5

Els costos totals estan condicionats pels costos fixos i els costos variables.

6

Si una empresa augmenta el volum produït tindrà un augment dels costos variables.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

Tots els costos ocults es poden cobrir amb assegurances.

2

Hi ha un únic mètode per calcular exactament l’import dels costos ocults.

3

Un mètode estimatiu calcula l’import dels costos ocults en funció dels costos directes que es generen en un accident.

4

Sempre es comptabilitzen totes les despeses que es generen com a conseqüència d’un accident.

5

Hi ha diferents formularis per calcular els costos dels accidents.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos