Introducció

En aquesta sisena unitat, “Metodologies i control de la prevenció”, entrareu de ple en els aspectes més concrets de com posar en pràctica les eines per assegurar la prevenció de riscos laborals a l’empresa i garantir la millora de la seguretat i la salut de les persones que hi treballen.

Malgrat que no existeix una única forma d’organitzar la prevenció en les empreses, totes han de tenir com a la finalitat donar compliment a l’extensa normativa en prevenció de riscos laborals i facilitar l’assoliment dels objectius associats a l’assegurament i la millora de la seguretat i la salut dels treballadors.

En el primer apartat, “Avaluació de riscos laborals”, veureu que no existeix un únic mètode d’avaluació i que, a més a més, hi ha diversos tipus de procediments d’avaluacions de riscos en funció de diferents criteris. Estudiareu els mètodes generals, bàsics i coneguts arreu. També dedicarem un apartat a les avaluacions de riscos interactives en línia per a les pimes i els autònoms.

En el segon apartat, “Planificació de la prevenció”, després d’una breu revisió d’aspectes de la normativa que tracten els continguts de la unitat, estudiareu l’organització de la prevenció a l’empresa, incloent-hi la vigilància de la salut i els serveis sanitaris com a peça imprescindible per a la millora de l’activitat preventiva.

En el tercer apartat, “Actuació en cas d’accident de treball”, farem un breu repàs dels conceptes clau dels accidents de treball i altres tipus d’accidents abans de centrar-nos en l’actuació sanitària i els tràmits administratius que comporten.

Finalment, en el quart, “Gestió dels accidents de treball: investigació, sinistralitat i costos”, s’aborda tot el que cal fer un cop ja ha passat l’accident de treball perquè aquest o altres de similars no tornin a succeir. Així, estudiareu la investigació d’accidents de treball, analitzareu les seves causes i indicareu la forma de mantenir un registre i control estadístic dels accidents. L’últim subapartat se centra en la reflexió sobre els costos de la prevenció i els mètodes més destacats per calcular-los.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades i que observeu els annexos del material web. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum