Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

Es considera accident de treball…

NúmPregunta
1

a) la lesió que pateix una persona a conseqüència de l’activitat que realitza.

2

b) tota lesió que pateixi una persona donada d’alta a la Seguretat Social en el règim general.

3

c) tota lesió corporal que pateix el treballador en ocasió o conseqüència del treball realitzat per compte aliè.

4

d) la lesió que pateix un treballador autònom a conseqüència del treball que realitza.

5

Les respostes c i d són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Un fet fortuït que paralitza l’activitat i no provoca lesions però sí danys materials s’anomena…

NúmPregunta
1

accident de treball.

2

accident en blanc.

3

accident de farmaciola.

4

accident neutral.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Davant d’un accident laboral greu, s’haurà de portar l’accidentat…

NúmPregunta
1

únicament a la mútua que l’empresa té concertada.

2

a qualsevol centre hospitalari més proper a la residència del treballador.

3

a qualsevol centre hospitalari més proper al centre de treball.

4

a qualsevol centre hospitalari més proper al lloc del sinistre.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

El comunicat d’accident de treball s’ha de remetre a l’autoritat laboral en un termini…

NúmPregunta
1

de 5 dies en tots els casos.

2

de 5 dies per als accidents lleus.

3

de 24 hores per als accidents greus, mortals o que afectin més de 4 treballadors.

4

Les respostes b i c són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El facultatiu tramitarà l’alta laboral del treballador…

NúmPregunta
1

per defunció.

2

per milloria que li permet treballar.

3

per curació.

4

Totes les respostes són correctes.

5

Les respostes b i c són correctes.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

En el comunicat d’accident ha de constar la gravetat de la lesió.

2

En el comunicat d’accident s’hi ha de fer constar la situació familiar de l’accidentat.

3

En una lesió per trencament d’un vidre farem constar el codi 32 com a desviació.

4

El codi que fa referència a les dents com a part del cos lesionat és el 13.

5

La codificació segons la normativa d’una fractura oberta és el codi 22.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

En cas que en una empresa hagin ocorregut diversos accidents sense baixa mèdica…

NúmPregunta
1

s’han de comunicar mensualment a través d’un formulari enviat a Treball.

2

s’han de comunicar mensualment a través del sistema en línia.

3

no és obligatori encara comunicar els accidents sense baixa.

4

s’han de comunicar abans de 5 dies d’haver ocorregut, a través del sistema en línia.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos