Annexos

Tipus d'incapacitats

La Seguretat Social cobreix els riscos d’incapacitat temporal i incapacitat permanent, mort i supervivència causats per accidents de treball o malalties professionals. A continuació recordem aquests conceptes.


Incapacitat temporal (IT)

És la situació en què es troben els treballadors incapacitats temporalment per prestar els seus serveis a l’empresa, mentre rebin assistència sanitària. La incapacitat temporal pot ser causada per malaltia comuna o professional i risc durant l’embaràs, o bé per accident, que pot ser de treball o no.

La IT té una durada màxima de 12 mesos, que es pot prorrogar 6 mesos si hi ha la possibilitat que es doni l’alta per curació al llarg d’aquest temps. Després d’aquests mesos s’ha d’examinar l’estat de la incapacitat en el termini de 3 mesos per si cal qualificar la persona treballadora d’invàlid permanent. No obstant això, la qualificació es pot retardar si s’esdevenen les circumstàncies següents:

  • Que la persona treballadora hagi esgotat el període màxim d’incapacitat temporal i segueixi sense poder treballar.
  • Que encara necessiti assistència sanitària.
  • Que no es prevegi la invalidesa definitiva.

Tanmateix, des de l’inici de la IT fins que es faci l’examen de qualificació no poden passar més de 30 mesos.


Invalidesa permanent (IP)

La invalidesa permanent és la situació en què es troba la persona treballadora que, després d’haver estat en tractament mèdic, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que fan disminuir o anul·len la seva capacitat per treballar.

La Llei general de la Seguretat Social distingeix quatre graus d’invalidesa:

  1. Invalidesa permanent parcial per al desenvolupament del treball habitual. És la invalidesa que, sense arribar a ser total, produeix en la persona treballadora una disminució del 33%, com a mínim, en el seu rendiment normal, sense que això li impedeixi dur a terme les tasques fonamentals de la seva professió.
  2. Invalidesa permanent total per al desenvolupament del treball habitual. És la invalidesa que inhabilita la persona treballadora per dur a terme les tasques fonamentals de la seva professió.
  3. Invalidesa permanent absoluta. És la invalidesa que incapacita la persona treballadora per a qualsevol tipus de professió o ofici.
  4. Gran invalidesa. És la invalidesa que pateix una persona treballadora afectada de tal forma que necessita una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.