Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’empresari queda obligat a planificar l’acció preventiva…

NúmPregunta
1

pel conveni col·lectiu del sector a què pertanyi l’empresa.

2

per la Llei de prevenció de riscos laborals.

3

per l’autoritat laboral.

4

pel Departament de Treball de la Generalitat.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En quina de les següents situacions l’empresari podrà assumir l’activitat preventiva?

NúmPregunta
1

Quan l’empresa tingui 10 treballadors.

2

Quan l’empresa tingui menys de 10 treballadors i l’empresari treballi a l’empresa però no tingui capacitat tècnica per assumir l’activitat preventiva.

3

Quan l’empresa tingui menys de 10 treballadors i l’empresari no treballi a l’empresa però tingui capacitat tècnica per assumir l’activitat preventiva.

4

En cap de les anteriors.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

En quin cas les empreses hauran de passar obligatòriament una auditoria?

NúmPregunta
1

Quan l’empresari assumeixi directament la gestió preventiva i l’activitat no estigui inclosa en l’annex I del Reglament dels serveis de prevenció.

2

Quan tinguin concertada la gestió preventiva amb un servei de prevenció aliè.

3

Quan tinguin concertada parcialment la gestió preventiva amb un servei de prevenció aliè.

4

Sempre que vulguin.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

No cal que tots els nivells jeràrquics s’impliquin en la prevenció de riscos.

2

La participació dels treballadors no inclou l’accés a la documentació que es generi amb l’avaluació de riscos.

3

Una bona integració de la prevenció a l’empresa implicarà que tot el personal de l’empresa projectarà aquesta prevenció en totes les seves activitats.

4

Es consultarà als representants dels treballadors de l’empresa la implantació i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

5

El pla de prevenció de riscos ha d’estar aprovat per la direcció de l’empresa.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

L’empresari sempre podrà assumir la gestió de la prevenció a la seva empresa.

2

En una empresa dedicada a realitzar excavacions que té només tres treballadors, l’empresari pot assumir la prevenció.

3

Si l’empresari designa treballadors de l’empresa per realitzar les tasques de prevenció només cal que pagui un complement, no cal destinar-hi un temps específic.

4

L’empresari queda obligat a dotar de temps i mitjans els treballadors designats.

5

L’empresari queda obligat a concertar la prevenció amb un servei de prevenció aliè només en el cas que l’empresa tingui més de 100 treballadors.

6

El nombre d’accidents que pateix una empresa pot fer que l’autoritat laboral obligui l’empresari a constituir un servei de prevenció propi, encara que l’empresa tingui només 200 treballadors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Actuació en cas d'accident de treball