Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors (2010). Terapia ocupacional en geriatria principios y pràctica (3a edició). Barcelona: Masson.

Primera obra escrita per terapeutes ocupacionals, amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i habilitats dels professionals en la seva pràctica quotidiana. Està dividida en cinc parts i els capítols fan referència, entre altres, a: aspectes metodològics de la teràpia ocupacional, aspectes generals i psicosocials relacionats amb l’envelliment, alteracions neuronals, rehabilitació domiciliària i programes d’actuació, promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència, i comunicació i mobilitat.

Andrés, J. (2010). Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Vigo: Ideaspropias.

Manual que ofereix material didàctic perquè tant els professionals com particulars puguin cobrir les necessitats psicosocials de les persones dependents en els seus domicilis, amb la col·laboració de l’equip interdisciplinar assignat.

Diversos autors (2007). Discapacidad intelectual y salud mental. Guía práctica Madrid: Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

Manual d’ajuda per a les persones amb discapacitat i les seves famílies, així com per als diferents professionals sociosanitaris. Contribueix a la comprensió dels problemes de salut mental associats a la discapacitat intel·lectual.

Mora, F. (2017). Cómo funciona el cerebro. Madrid: Alianza Editorial.

L’autor respon, en aquest llibre, a múltiples qüestions i aspectes relacionats amb el cervell, com el seu funcionament, la consciència, les percepcions i l’envelliment, entre d’altres. Està dirigit a tothom interessat en ampliar els seus coneixements, tant des del punt de vista personal com professional.

Muñoz, E. (coord.) (2009). Estimulación cognitiva i rehabilitación neuropsicológica. Barcelona. UOC.

El manual, clarament orientat a la neuropsicologia, està conformat per set capítols que presenten els respectius temes des de la teoria i la pràctica. És una obra de referència per a tots els professionals que desenvolupen la seva tasca en àmbits amb persones amb alteracions cerebrals, i també per als estudiants que desitgin incorporar-s’hi.

Portellano, J. A.; García, J. (2014). Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid: Síntesis

Aquesta obra se centra en la rehabilitació cognitiva. Dedica els capítols a la neuropsicologia, l’atenció, les funcions executives i la memòria. Està dirigida a professionals, estudiants i persones interessades en les alteracions derivades del dany cerebral adquirit (DCA).

Bibliografia complementària

Abric, M.; Dotte, P. (2003). Gestos y activación para las persones mayores: ergomotricidad y atención gerontològica: Generalidades y educación gestual específica Barcelona. Masson.

Els autors presenten el mètode GAPA, el qual té com a objectiu contribuir a restablir la mobilitat perduda de la gent gran. L’obra està dedicada a totes les persones interessades a promoure l’autonomia de les persones grans i facilita el contingut amb dibuixos i textos.

Diversos autors (2017). Enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas: Aspectos psicosociales. Barcelona. Elsevier.

Manual que presenta, amb un enfoc interdisciplinar, els aspectes socials, cognitius i psicològics relacionats amb l’Alzheimer i altres demències. Està dirigit a tots els professionals que atenen i acompanyen persones que pateixen alteracions neurodegeneratives.

Diversos autors (2004). La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar. Madrid: ONCE.

Guia elaborada per professionals experts que informa de les dificultats que pateixen les persones sordcegues. Va dirigida a tècnics en la seva tasca i persones interessades a afavorir la seva integració.

Barrio, L. (2004). Mayores en movimiento Madrid: Síntesis.

L’autor parteix de la idea del moviment com a exercici terapèutic, unint l’activitat física amb les relacions interpersonals per a millorar la qualitat de vida de les persones grans. L’obra presenta una sèrie d’exercicis i consells perquè es mantinguin actius.

Casquero, R.; Selmes, J. (2003). Cómo entender, actuar y resolver los trastornos de conducta de su familiar. Guía práctica para los cuidadores y familiares que se enfrentan a trastornos de la conducta de una persona afectada por la enfermedad de Alzheimer (u otra demència) Madrid: Meditor.

Aquesta guia respon a qüestions relacionades amb el comportament de la segona fase de la malaltia d’Alzheimer. Facilita a tècnics i a cuidadors descripcions, testimonis, estratègies i l’actitud a prendre davant de cada alteració.

Delgado, C. I.; Pérez-Castilla, L.; Sebastián, M.; Vigara, A. (2015). APPS Gratuitas para el entrenamiento cognitivo y la comunicación (Serie Tecnología y Comunicación, 4). Madrid: CEAPAT/IMSERSO.

Aquesta obra s’estructura en una part teòrica i una part pràctica, amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents aplicacions tecnològiques per beneficiar tant professionals com persones interessades en l’estimulació cognitiva.

Martínez, T. (2010). Entrenar la memoria e intervenir en reminiscencias. Madrid: Editorial Medica Panamericana.

Aquesta obra inclou dues guies d’intervenció pràctiques. Aporta continguts, propostes metodològiques, diverses indicacions i materials per facilitar la intervenció contextualitzada en aquest camp.

Mateos, L. A. (2011). Musicoterapia y Alzheimer. Madrid. IMSERSO.

L’autor presenta, en aquesta guia, les condicions favorables per dissenyar i instaurar un programa de musicoteràpia en centres que atenen persones amb demència relacionades amb l’espai, els materials, la formació dels professionals, etc.

Páez, C. (2017). Ales de paper: una altra mirada cap a les persones que pateixen trastorn mental. Barcelona: Espai literari.

L’autora, mitjançant una sèrie de reflexions fruit de la seva experiència com a treballadora social, aporta uns coneixements que faciliten la visibilitat de persones amb malaltia mental i pautes d’actuació a la llar, entre altres aspectes relacionats amb les seves capacitats i drets.

Salvador, L.; Rodríguez, C. (2001). Mentes en desventaja. Barcelona: Océano.

Aquesta obra està dirigida a les persones implicades en la intervenció amb persones amb diversitat funcional intel·lectual, a partir de l’experiència clínica i investigadora dels propis autors.

Adreces d'interès

https://www.cocemfecatalunya.com

Web amb informació per promoure, defensar i reinvidicar la plena inclusió i participació activa de les persones amb diversitat funcional física i sensorial.

https://www.crealzheimer.es

Web que presenta una extensa informació sobre les teràpies no farmacològiques.

https://www.fedace.org

Web de la Federació Espanyola de Dany Cerebral. En aquesta pàgina s’hi troben referències a serveis, programes i suport a les persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies.

https://www.fundacioace.com

La Fundació ACE és una entitat sense ànim de lucre que realitza diferents accions en l’àmbit neurològic. A la seva web informen dels seus serveis, accions de suport a malalts d’Alzheimer i familiars, i també ofereix exercicis d’estimulació cognitiva per a les persones que pateixen la malaltia.

https://www.fundaciojoia.org

Entitat sense ànim de lucre, compromesa amb la sensibilització mental. A la seva web ofereix serveis d’inserció en salut mental i actuacions per modificar l’estigma que es genera vers els trastorns mentals.

https://www.fundaciotalita.org

La fundació Talita presenta el treball que realitza per la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i per cobrir les necessitats educatives especials de nens i joves.

https://www.guttman.com

L’Institut Guttmann és un referent internacional de neurorehabilitació i una institució que contínuament investiga per millorar els diferents serveis que ofereix. Al seu web web mostra els serveis i el model assistencial propi.

https://www.blog.bjadaptaciones.com/categoria/soluciones-para/discapacidad-intelectual/

Blog que ofereix una extensa varietat d’articles, solucions, idees, activitats i històries relacionades amb l’autisme, TEA, discapacitat física i intel·lectual, dany cerebral, paràlisi cerebral i gent gran.

https://www.blog.neuronup.com

Blog de notícies dirigides a professionals que intervenen en la neurorehabilitació de diferents alteracions cognitives, com demències, esclerosis múltiple, TDAH i diversitat intel·lectual, entre altres.

https://www.stimulspro.com/inicio/

Programaria per a l’estimulació i rehabilitació cognitiva, diversos recursos i blog de temes monogràfics.

Referències bibliogràfiques

Arriola, E.; Inza, B. (1999). Protocolos de atención en residencias para personas mayores. Gizartekintza: Departamento de Servicios Sociales.

Ballesteros, S. (2006). Procesos psicológicos básicos. Atención y limitaciones de la actuación humana. (Pag. 21). Madrid: UNED

Butler, R. N. (1975). Why survive? Being old in America. Editorial Harper & Row,

Butler, R. N. (1969). “Age-ism: another form of bigotry”. A: Gerontologist. Núm. 9, pàgs. 243-262.

Butler, R. (1963). The Live Review: an interpretation of reminiscente in old age. Psychiatry. Journal for the study of inter-personal processes.

Guilford, J. P. (1994). Creatividad y educación (3a edició). Barcelona: Paidos Ibérica. Pàg. 120.

Halliday, M. A. K. (2001). El lenguaje como semiòtica social: la interpretación social del lenguaje y del significado Méxic: Fondo de Cultura Económica. Pàg. 331.

Kolb, B.; Whishaw, I. Q. (2016). Neuropsicologia humana Madrid: Editorial Médica Panamericana. Pàg. 904.

Muñoz, J. M.; Tirapu, J. (2008). Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis. Pàg. 240.

Neisser, U. (1979). Psicología cognoscitiva. Madrid: Rústica Editorial (Biblioteca Técnica de Psicología). Pag. 389.

Sohlberg, M. M.; Mateer, C. A. (1989). Introduction to cognitive rehabilitation. Estats Units: Guilford Press. Pàg. 440.

Tudela, P. (2015). Percepción y atención Madrid: Centro Estudios Financieros. Pàg. 402.