Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les activitats de suport a l’estimulació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 • Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.
 • Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.
 • Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa d’activitats de la institució.
 • Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d’una aula taller o un domicili.
 • Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
 • Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la institució i del domicili.

2. Duu a terme activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.

 • Identifica estratègies d’intervenció adequades a la realització d’exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.
 • Aplica les activitats rehabilitadores i de manteniment cognitiu adaptant-les a les necessitats específiques de les persones usuàries i a la programació.
 • Utilitza materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d’exercicis i activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives.
 • Col·labora amb la persona en situació de dependència en la realització dels exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.
 • Respecta les limitacions de les persones en situació de dependència.
 • Motiva les persones en situació de dependència a la realització dels exercicis i activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional.
 • Aplica tècniques de modificació de conducta durant la realització d’exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

3. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’estimulació cognitiva i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

 • Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.
 • Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avaluació, tant al domicili com en la institució.
 • Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.
 • Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.
 • Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències