Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents en relació amb els processos cognitius:

NúmPregunta
1

Els es refereixen a totes aquelles que el realitza diàriament.

2

Les diverses funcions treballen conjuntament per el coneixement i crear la interpretació del món que ens envolta.

3

Hi ha dos tipus de funcions cognitives: les funcions cognitives , integrades per la percepció, l’, la i l’orientació, i les funcions cognitives , com el pensament i el .

4

Les funcions cognitives i les es i s’influencien entre si.

Exercici 2

Relacioneu cada definició amb la funció cognitiva corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Capacitat que permet enfocar els òrgans dels sentits sobre una informació concreta per a la realització d’una activitat que es presenta, centrar millor la ment i dur a terme una quantitat de tasques de manera eficaç

2

Capacitat de resoldre problemes i raonar

3

Capacitat de distingir i identificar correctament i seqüencialment el temps passat, present i futur, la nostra ubicació en l’espai en relació amb nosaltres mateixos i en el context en el qual ens trobem

4

És la capacitat o facultat mental que possibilita codificar, registrar, retenir i recordar la informació interna i externa

5

La seva funció és seleccionar, organitzar i interpretar les nostres sensacions per tal de donar-los un significat

6

És un sistema de signes, orals, escrits o gestuals que a través del seu significat i la seva relació permeten que les persones puguem comunicar-nos

Exercici 3

Indiqueu si els següents estímuls són exteroceptors, interoceptors o propioceptors:

NúmPreguntaResposta
1

Dolor

2

Gana

3

Estar estirat

4

Salat

5

Fred

6

Estar dret

7

Rugositat

8

Fàstic

9

Foscor

Exercici 4

Trieu quines d’aquestes afirmacions relacionades amb l’atenció són correctes:

NúmPregunta
1

És un procés selectiu.

2

És un procés fix.

3

Crea una actitud conscient de la persona vers allò que està atenent.

4

La ciclicitat i l’estabilitat són trets que influeixen en l’atenció.

5

L’arousal és el responsable de la regulació de l’estat de vigília.

6

L’atenció sostinguda es dona quan la ment s’ha de centrar en un sol aspecte de l’entorn o en la realització d’una tasca.

7

L’atenció dividida és la capacitat de canviar el focus atencional d’una activitat a una altra.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb la memòria:

NúmPreguntaVF
1

Les memòries icònica i ecoica són subsistemes de l’MLT.

2

Les fases del procés de la memòria són codificació, emmagatzematge i recuperació.

3

La memòria explícita també s’anomena “no declarativa”.

4

La memòria implícita comprèn la informació relacionada amb el “saber fer”.

5

La síndrome de Korsakoff és una alteració produïda per l’alcoholisme crònic.

6

La memòria a curt termini conté tot el coneixement que acumulem al llarg de la vida.

7

Les amnèsies són alteracions de la memòria que es donen per la dificultat per aprendre noves informacions o bé per la incapacitat de recordar informació apresa.

8

Les alteracions de la memòria només es presenten en la fase d’emmagatzematge i la fase de recuperació.

Exercici 6

Indiqueu quines d’aquestes situacions estan relacionades amb l’orientació temporal:

NúmPregunta
1

Saber el dia de la setmana.

2

Reconèixer un familiar.

3

Dir l’hora.

4

Ubicar-se en la segona planta d’un edifici.

5

Saber en quina ciutat vius.

6

Reconèixer l’estació de l’any del moment actual.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb el pensament:

NúmPreguntaVF
1

Pensar és la capacitat intel·lectual que tenen tots els éssers vius.

2

El pensament és la capacitat de resoldre problemes i raonar.

3

El pensament està relacionat amb l’aprenentatge, l’experiència i el llenguatge.

4

Les operacions que efectuem normalment tenen diferents graus d’abstracció.

5

El pensament fa referència a les accions i no pas a les idees.

Exercici 8

Trieu quines d’aquestes afirmacions són correctes en relació amb els atributs del pensament:

NúmPregunta
1

La profunditat és la capacitat d’arribar a allò que és essencial del problema i establir noves generalitzacions.

2

La independència és no deixar-se influir pels pensaments dels altres.

3

La flexibilitat és abordar les situacions seguint un únic patró de pensament.

4

La rapidesa consisteix a trobar la solució encertada en un breu període de temps.

5

La fluïdesa és la capacitat per donar diverses propostes davant un problema.

Exercici 9

Relacioneu cadascuna de les definicions amb la funció del llenguatge que correspongui en cada cas:

NúmPreguntaResposta
1

Centrada en el codi comunicatiu

2

Realitat emocional de la persona que emet el missatge

3

Vincle existent entre la persona que parla i el món en el qual viu

4

Establiment de relacions socials

5

Relacionada amb el mitjà

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb les característiques de les funcions cognitives en persones en situació de dependència:

NúmPreguntaVF
1

La gent gran presenta un augment gradual d’oblits i alteracions a nivell de fluïdesa en el llenguatge.

2

Les persones amb demències solen presentar dificultats per reconèixer de forma visual els diferents estímuls i atorgar-los un significat.

3

Les persones amb malaltia mental presenten dificultats per reconèixer la informació mitjançant els diferents estímuls sensorials.

4

Les persones amb diversitat funcional física tenen dificultats em el desenvolupament de l’empatia.

5

Les persones amb diversitat funcional sensorial solen presentar alteracions a nivell de percepció, pensament i llenguatge.

6

En les persones amb diversitat funcional intel·lectual pot aparèixer el record d’esdeveniments que mai han succeït (fabulacions).

7

Les persones amb diversitat funcional intel·lectual requereixen més temps per respondre preguntes o seguir instruccions.

8

La gent gran sol tenir un vocabulari pobre, podent-se donar sobreextensió, que fa referència a l’ús d’una sola paraula per designar més d’un objecte.

Exercici 11

Marqueu quines de les següents afirmacions relacionades amb els instruments de recollida d’informació sobre les funcions cognitives de les persones en situació de dependència són correctes:

NúmPregunta
1

L’entrevista semiestructurada està conformada per preguntes de resposta tancada.

2

L’entrevista es pot realitzar tant a la persona amb dependència com als familiars propers per recollir informació sobre la persona.

3

L’observació és la tècnica de recollida d’informació més objectiva, davant l’entrevista i les escales de valoració.

4

És fonamental que l’observació sigui planificada i sistematitzada per garantir uns bons resultats.

5

Les escales i proves estandarditzades donen la possibilitat d’aprofundir en aspectes concrets en poc temps en tractar-se d’un seguit de preguntes prefixades.

Exercici 12

Relacioneu les següents característiques amb els corresponents tests i escales de valoració:

NúmPreguntaResposta
1

Valora la capacitat d’executar tasques seriades aritmètiques:

2

Presenta objectes mitjançant imatges i so:

3

També se la coneix com GDS pels diferents graus de deteriorament cognitiu:

4

Mesura la depressió i l’ansietat:

5

És un test que explora i puntua diverses àrees: