Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents en relació amb les estratègies d’intervenció per al manteniment i la millora de les capacitats cognitives:

NúmPregunta
1

fa referència a un conjunt de dirigides a o millorar el funcionament cognitiu d’una persona o persones a través que els diferents i de les funcions cognitives: , , , .

2

, si bé se sol associar amb , és un terme que inclou un ventall més ampli d’intervenció que permet i aconseguir un major benestar en la seva vida quotidiana.

Exercici 2

Trieu quines són les afirmacions correctes relacionades amb la rehabilitació neuropsicològica i la plasticitat neuronal:

NúmPregunta
1

La neuroplasticitat és la capacitat de les cèl·lules del sistema nerviós per regenerar-se.

2

La plasticitat neuronal és incompatible amb els traumatismes i les malalties.

3

L’estimulació cognitiva és un conjunt de tests i escales de valoració.

4

La rehabilitació neuropsicològica se sol associar amb l’estimulació cognitiva.

5

La rehabilitació neuropsicològica comprèn un sistema d’activitats terapèutiques amb l’objectiu d’aconseguir canvis funcionals en les persones.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb les estratègies de restauració i compensació:

NúmPreguntaVF
1

Els programes de restauració es basen en la pràctica d’exercicis que ajudin a estimular i enfortir processos bàsics.

2

L’exercitació repetitiva de la funció malmesa està inclosa en les estratègies de restauració.

3

La rehabilitació cognitiva es divideix en dos grans grups: restauració i compensació.

4

Les ajudes externes que redueixen l’exigència o la necessitat de la funció cognitiva alterada formen part de les estratègies de restauració.

5

La neuroplasticitat esdevé un element clau en la rehabilitació i en l’estimulació cognitiva.

Exercici 4

Trieu quines d’aquestes afirmacions són correctes en relació amb les estratègies d’estimulació cognitiva i neurorehabilitació:

NúmPregunta
1

Reduir el grau de dependència, o evitar que augmenti, és un dels objectius de la intervenció cognitiva.

2

Les tècniques d’estimulació cognitiva i neurorehabilitació es poden aplicar a nivell individual i grupal.

3

El càlcul és una funció cognitiva que no entra en les accions adreçades a l’estimulació i la neurorehabilitació.

4

Els exercicis inclosos en les intervencions cognitives són iguals per a tothom.

5

Els programes de psicoestimulació integral conformen un seguit d’activitats destinades a contribuir a la seva autonomia.

Exercici 5

Completeu la frase següent en relació amb la funció cognitiva de la percepció:

NúmPregunta
1

La percepció és la funció cognitiva que ens facilita la i la de la que captem mitjançant els sentits. Una lesió en qualsevol de les àrees associatives pot obstaculitzar de significat als estímuls , provocant el que es coneix per .

Exercici 6

Relacioneu cada definició amb els diferents tipus d’atenció:

NúmPreguntaResposta
1

Consisteix en la capacitat d’atendre un estímul o una activitat durant un llarg període de temps

2

La capacitat per atendre diferents estímuls o activitats al mateix temps

3

És la capacitat d’atendre un estímul o activitat concreta en presència d’altres estímuls que poden interferir en l’atenció

4

Consisteix en la capacitat de canviar el focus d’atenció entre dos o més estímuls

5

És la capacitat de centrar l’atenció en algun estímul objectiu, independentment del temps que duri la fixació

Exercici 7

Trieu quines són les estratègies utilitzades per optimitzar els processos de codificació i recuperació:

NúmPregunta
1

Les repeticions.

2

La intuïció.

3

L’associació.

4

La visualització.

5

La representació.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb l’estimulació dels tipus de memòria:

NúmPreguntaVF
1

Els exercicis es poden adaptar al nivell de deteriorament que presenti la persona usuària.

2

La memòria sensorial només es pot estimular mitjançant exercicis visuals i auditius.

3

L’estimulació de la memòria a curt termini és la menys sol·licitada.

4

Existeix dificultat per adaptar els exercicis per estimular la memòria a llarg termini.

5

Un exercici que s’utilitza per estimular la memòria sensorial pot adaptar-se per a l’estimulació de la memòria a curt termini.

Exercici 9

Trieu quines d’aquestes afirmacions són correctes en relació amb l’entrenament i l’estimulació del llenguatge:

NúmPregunta
1

L’entrenament i l’estimulació del llenguatge només es preveu en persones que no pateixen demència.

2

L’entrenament i l’estimulació del llenguatge afavoreix recuperar el vocabulari adquirit.

3

Les persones que han patit un ictus poden necessitar l’entrenament i l’estimulació d’aquesta funció.

4

Els exercicis que s’utilitzen per estimular el llenguatge han de ser sempre orals.

5

L’entrenament i l’estimulació del llenguatge és aplicable a infants, joves, adults i gent gran.

Exercici 10

Trieu, entre les següents opcions, quins són els exercicis i les pràctiques que s’utilitzen per treballar el llenguatge:

NúmPregunta
1

L’autobiografia.

2

Jocs de cartes.

3

Refranys.

4

Descripcions.

5

Calendari.

6

Definicions.

7

Cançons.

Exercici 11

Trieu quines d’aquestes afirmacions són correctes en relació amb l’entrenament i l’estimulació del càlcul:

NúmPregunta
1

La capacitat per al càlcul és important en les AVD.

2

L’entrenament i l’estimulació del càlcul només es porta a terme amb gent gran.

3

Els exercicis per a l’entrenament i l’estimulació del càlcul es basen en problemes matemàtics.

4

Entre els exercicis per a l’entrenament i l’estimulació del càlcul es troben els que treballen l’ordre i la quantitat.

5

La funció del càlcul pot veure’s afectada per trastorns i demències.

Exercici 12

Trieu, entre les següents opcions, quins són els exercicis i les pràctiques que s’utilitzen per treballar el càlcul:

NúmPregunta
1

Jocs amb números.

2

Identificar imatges.

3

Comptar monedes.

4

Lectura en veu alta.

5

Operacions matemàtiques.

6

Ordenar xifres.

7

Calcular distàncies.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb els objectius de les tècniques d’estimulació cognitiva:

NúmPreguntaVF
1

Estimular cognitivament la persona que té les capacitats superiors alterades.

2

Potenciar el sentit de pertinença.

3

Augmentar la seva autoestima.

4

Afavorir una millora de les habilitats socials.

5

Ampliar la xarxa social.

6

Reduir les conductes problemàtiques.

7

Afavorir la inserció laboral.

8

Impulsar les capacitats funcionals mitjançant l’adaptació de les AVD.

Exercici 14

Marqueu quines de les següents opcions corresponen a una tècnica d’estimulació cognitiva:

NúmPreguntaVF
1

Tècniques de relaxació.

2

Tècniques de patronatge.

3

Tècniques de gerontogimnàstica.

4

Teràpia de reestructuració cognitiva.

5

Teràpia de reminiscència.

6

Tècniques de modificació de conducta.

7

Teràpia d’orientació a la realitat.

Exercici 15

Completeu les frases següents en relació amb la teràpia d’orientació a la realitat:

NúmPregunta
1

La teràpia d’orientació a la realitat (TOR) és un que inclou diverses tècniques cognitiva que s’utilitzen amb persones que pateixen trastorns cognitius i , mitjançant i estructurada, sobre elles mateixes i el seu entorn.

2

Les persones que participen en aquesta teràpia prenen de la seva situació en , en i respecte a la seva .

Exercici 16

Trieu les afirmacions correctes en relació amb la teràpia d’orientació a la realitat:

NúmPregunta
1

Una modalitat de la TOR és la seva aplicació en sessions programades.

2

La TOR es pot realitzar tant al domicili com en un entorn institucionalitzat.

3

La família i els amics de la persona usuària no intervenen en cap moment en la TOR.

4

La durada de les sessions programades és aproximadament d’una hora.

5

L’estructura general d’una sessió de TOR no preveu la identificació dels participants.

Exercici 17

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions relatives a la teràpia de reminiscència:

NúmPreguntaVF
1

És una tècnica d’intervenció que s’aplica a pacients amb demència.

2

Requereix l’ús, necessàriament, de material fotogràfic de la vida de la persona.

3

Contribueix a afavorir la integritat i la identitat de les persones.

4

Les activitats que es realitzin han de tenir en compte l’entorn en el qual han viscut les persones que participen en la TOR.

5

Sempre es planteja la seva aplicació de forma individual.

6

La tasca dels professionals es basa a facilitar estímuls per activar els records dels participants.

Exercici 18

Completeu la frase següent en relació amb les tècniques de psicomotricitat:

NúmPregunta
1

La psicomotricitat és una que s’ocupa de de les diferents parts del cos gràcies al . D’aquesta manera es treballa entre les i les . Engloba també el component , ja que el és el medi a través del qual les persones interaccionem amb el que ens envolta.

Exercici 19

La pràctica de la psicomotricitat presenta uns beneficis per a les persones participants. Trieu les opcions correctes entre les següents:

NúmPregunta
1

Afavorir el desenvolupament motor de la persona.

2

Potenciar la introspecció i la reflexió personal.

3

Optimitzar la qualitat de vida de les persones.

4

Integrar l’esquema corporal.

5

Afavorir l’aïllament.

6

Augmentar el benestar emocional.

Exercici 20

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents consideracions en relació amb el desenvolupament de les activitats psicomotrius:

NúmPreguntaVF
1

Anar d’acord amb el ritme que correspongui segons l’edat dels participants.

2

Han de ser motivadores i facilitadores.

3

El grau de dificultat ha d’augmentar progressivament.

4

Obviar la història clínica dels participants.

5

Els exercicis plantejats han d’afavorir les relacions interpersonals i grupals.

6

Tenir presents les necessitats del grup.

Exercici 21

Completeu la frase següent en relació amb les tècniques de gerontogimnàstica:

NúmPregunta
1

La gerontogimnàstica és la pràctica d’activitats per part de les persones grans que tenen per objectiu o la seva salut i . de de gerontogimnàstica resultarà molt per a persones que estiguin en fase normal o de en fase inicial.

Exercici 22

De les següents opcions, trieu les que corresponen a les característiques de les tècniques de gerontogimnàstica:

NúmPregunta
1

La pràctica de la gerontogimnàstica només es porta a terme en l’àmbit institucional.

2

Les sessions s’inicien amb l’execució dels exercicis plantejats.

3

Les persones amb mobilitat molt limitada poden realitzar una gimnàstica passiva.

4

El professional serà qui acompanyarà els moviments de les persones amb mobilitat reduïda.

5

Les sessions tenen una durada aproximada de 90 minuts.

Exercici 23

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb les tècniques de musicoteràpia:

NúmPreguntaVF
1

La musicoteràpia consisteix a utilitzar la música i els elements que la conformen amb finalitats terapèutiques.

2

Els instruments musicals estan absents en les sessions de musicoteràpia.

3

A les persones amb demència els permet millorar la qualitat de vida.

4

Les peces musicals es trien a partir dels gustos i les preferències del professional.

5

L’estructura bàsica d’una sessió adreçada a persones amb deteriorament és la següent: atenció, despertar, activitats i cloenda.

Exercici 24

Relacioneu cadascun dels beneficis de la pràctica de la musicoteràpia amb l’àrea corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Promou la reminiscència i l’aprenentatge

2

Activa el sistema motriu i afavoreix l’equilibri

3

Afavoreix l’expressió de les emocions

4

Fomenta la comunicació i la interacció entre les persones que formen el grup

5

Ajuda a preservar les funcions del llenguatge

Exercici 25

Completeu la frase següent en relació amb les tècniques de relaxació:

NúmPregunta
1

en relaxació és molt útil amb persones que pateixen , i cal tenir present que les persones en situació de es mostren més vulnerables a patir afectacions a nivell . Tot i que en aquests casos seran tractats per un professional a nivell , és convenient que el tècnic conegui algunes de les dirigides a l’ansietat per al desenvolupament de la seva feina amb els usuaris. En un context , la tècnica de se sol emprar amb altres tècniques.

Exercici 26

La relaxació aporta uns beneficis per a les persones i està relacionada amb l’alegria i la calma. De les següents opcions, trieu les que són correctes:

NúmPregunta
1

Disminució de la pressió arterial.

2

Alleugera el dolor.

3

Augmenta la freqüència respiratòria.

4

Millora l’atenció i la concentració.

5

Redueix el flux de sang als músculs.

Exercici 27

Relacioneu cada definició amb la proposta d’intervenció per a la relaxació:

NúmPreguntaResposta
1

Facilita el control voluntari de la respiració

2

Basades en el joc en treballar amb nens o adolescents

3

Consisteix a tensar i relaxar diferents grups musculars de tot el cos

4

Imaginar mentalment imatges positives i agradables

5

Tenir atenció conscient dels nostres pensaments, sentiments i sensacions

Exercici 28

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb l’ús d’eines digitals en l’estimulació cognitiva i neurorehabilitació:

NúmPreguntaVF
1

El fet d’utilitzar un suport digital aporta un aprenentatge dinàmic.

2

El feedback dels encerts i les errades es dona al cap d’unes hores.

3

Permet repetir els exercicis de forma il·limitada.

4

És irrellevant que la tasca estigui supervisada per un professional.

5

Els programaris Gradior, Rehacom i Smartbrain han demostrat ser eficaços tant en la rehabilitació com en l’estimulació cognitiva.

Exercici 29

Trieu, de les opcions següents, les que són correctes en relació amb l’avaluació d’activitats per al manteniment i l’entrenament de les capacitats cognitives:

NúmPregunta
1

El registre d’intervenció és un dels instruments més freqüents.

2

En el registre d’observació es pren nota de les conductes observades per més d’una persona.

3

El registre d’incidències és un recull de reclamacions dels usuaris.

4

En la confecció dels instruments d’avaluació es pot incloure un nombre il·limitat d’indicadors.

5

La informació rellevant del seguiment de les persones usuàries quedarà recollida en el seu pla de treball individual/pla d’atenció individualitzada.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos