Activitats

Característiques d'un element de simbolització

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques i l’aplicació d’un element de simbolització.

El cas de la Rosa

Heu arribat al domicili de la Rosa, heu picat a la porta i ha trigat molt a obrir-la. De fet, us ha preguntat a través de la porta qui éreu. Quan us veu fa cara d’estranyada i comenta que no us esperava. La setmana passada la seva filla us va comentar la mateixa reacció de la Rosa quan la va anar a veure, com cada dissabte.

Avui és dimecres, i com cada setmana acompanyeu la Rosa a fer unes petites compres pel barri i de forma puntual aneu a la farmàcia a prendre-li les constants vitals per fer el seguiment que ha recomanat el seu metge de capçalera. En arribar a la farmàcia us adoneu que la Rosa no ha agafat la seva targeta sanitària perquè no sabia que avui hi aniríeu.

 1. Indiqueu quin element de simbolització considereu adequat per tal d’afavorir que la Rosa pugui avançar-se a conèixer les tasques de forma diària.
 2. Indiqueu quin element faríeu servir, quines són les accions que marcaríeu i com les representaríeu.

 1. Un dels elements de simbolització més emprats per a aquest tipus de situacions és el calendari. Ja sigui de forma escrita només, o bé acompanyat d’imatges o pictogrames, s’hi pot deixar constància de les diverses activitats programades: visites mèdiques, visites de familiars, activitats d’oci, etc. Concretament, en el cas de la Rosa es pot fer servir un calendari gran on ubicar diversos pictogrames/fotografies en els dies en què hi hagi prevista alguna activitat.
 2. Concretament, es poden marcar les accions següents:
  • Visita de la filla els dissabtes (fotografia de la seva filla).
  • Realització del SAD (fotografia de la professional).
  • Realització de la compra (fotografia/pictograma d’un carro de la compra o un supermercat, per exemple).
  • Presa de constants vitals a la farmàcia (fotografia/pictograma de la creu de la farmàcia).

Disseny d'un element de simbolització

L’objectiu d’aquesta activitat és pensar el disseny, les característiques i l’aplicació d’un element de simbolització.

El cas de l'Ariadna

L’Ariadna és una nena que presenta diversitat funcional intel·lectual i certes limitacions en la mobilitat. Assisteix a l’escola d’educació infantil i primària El Roure, on té el suport durant algunes hores al dia de la Mònica, una TAPSD. Durant el matí, l’Ariadna pregunta contínuament quina classe faran després, a quina aula s’han de dirigir, quin és el dia que fan psicomotricitat, etc. Per tal que es pugui situar en el dia de la setmana i conèixer què i on es realitzarà la següent classe, la Mònica ha pensat a fer servir un element de simbolització que reculli aquesta informació i que tingui un format que permeti el fàcil ús i la portabilitat.

 • Indiqueu quin element de simbolització considereu més apropiat per aplicar en el cas de l’Ariadna. Descriviu les seves característiques i el format en què l’elaboraríeu.

Per tal que l’Ariadna es pugui situar en el dia de la setmana i conèixer què i on es realitzarà la següent classe, un dels elements de simbolització més útils és l’horari.

Les seves principals característiques són:

 • Permet detallar la informació sobre les activitats o tasques a realitzar en una setmana i/o un dia en concret.
 • Té un format de taula de doble entrada, on en una banda hi ha franges horàries i en l’altra els dies de la setmana. A cadascun dels requadres resultants s’anota l’activitat a desenvolupar aquell dia, a aquella hora en concret.
 • Pot elaborar-se únicament amb text escrit, o bé s’hi poden afegir colors diferenciant les tipologies d’activitat a realitzar, així com també imatges representatives de les activitats, els professionals i els espais.

Un format que pot ajudar que l’Ariadna porti l’horari d’una aula a una altra i consultar-lo sempre que ho necessiti pot reunir les següents característiques:

 • Mida A5 (mitja pàgina).
 • Material de suport: cartolina.
 • Imprès o bé elaborat per ella mateixa, ja que això augmentaria el seu interès per l’element.
 • Folrat per augmentar la seva durabilitat.

Seqüenciació d'una acció

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar la simbolització en la seqüenciació d’una acció.

El cas de l'Eulàlia i l'Antoni

L’Eulàlia i l’Antoni són parella i fa poc temps que l’Administració els han concedit un pis de lloguer social per viure-hi junts. Tots dos presenten diversitat funcional intel·lectual. Per facilitar l’autonomia en la realització de les tasques de la llar, l’equip de professionals ha pensat a elaborar alguns elements de suport per a la realització d’algunes AVD.

 • Dissenyeu un element de simbolització (concretament, la seqüenciació d’una acció) per afavorir l’autonomia de la parella en el planxat de la roba.

La tasca de planxar la roba es pot desglossar en accions més petites realitzades de forma seqüenciada.

És important que l’element de simbolització marqui breument quines són les diferents accions i les acompanyi d’imatges o pictogrames que afavoreixin la comprensió de les accions.

Vegeu un model en la figura:

Figura Exemple de seqüenciació de l’acció de planxar la roba

Identificació i advertència de possibles riscos

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques dels elements de senyalització relacionats amb la prevenció de riscos.

A partir de la visualització del següent vídeo, doneu resposta a les preguntes plantejades:

 1. Quins tipus de senyals hi podem trobar?
 2. Quina diferenciació de colors es dona entre els senyals segons la seva tipologia?
 3. On cal ubicar la senyalització de forma adequada?

 1. Hi ha tres tipus de senyalitzacions:
  • Prohibició: prohibeixen la realització d’una conducta pels riscos que comporta.
  • Precaució, advertència o perill: adverteixen d’un perill.
  • Recomanació: suggereix un comportament determinat.
  • Emergència: indicacions relatives a sortides d’emergència, dispositius de primers auxilis o dispositius de salvament.
 2. Els colors indiquen certs tipus de missatges:
  • Vermell: senyals de detenció, d’emergència i prohibició.
  • Groc: senyals d’advertència i precaució.
  • Verd: senyals informatives, sortides d’emergència i primers auxilis.
  • Blau: senyals de recomanació.
 3. La senyalització cal que s’ubiqui en els llocs requerits, atès que en moltes ocasions és sobre allò que fa al·lusió, o bé indicant la direcció de l’element que es marca al senyal. El més important és que la senyalització sigui fàcilment visible des de qualsevol punt de l’espai i se situï a una alçada del terra aproximada d’1,6 metres.

Senyalització i altres productes de suport

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i definir els elements de senyalització i productes de suport útils en un cas determinat.

El cas de l'Alba

La Joana, des del servei d’atenció a domicili, atén el Manel, un home de 72 anys que presenta un dèficit visual important i una alteració a nivell cognitiu que sobretot influeix en la seva memòria, i la seva dona, de 80 anys. Fins al moment, la dona del Manel s’encarregava de realitzar i donar suport en algunes de les AVD. Arran d’una malaltia, en aquests moments la seva mobilitat està molt limitada i no pot desenvolupar tot el que feia fins ara.

Atenent la nova situació, la Joana vol incorporar alguns elements de senyalització al dia a dia del Manel per tal d’afavorir la seva autonomia en la realització de les activitats de la vida diària. Entre altres aspectes, és important que identifiqui en quin moment del dia es troba (hora), sigui conscient de quan i de quina medicació ha de prendre en cada presa i pugui identificar els espais de la cuina on es troben els diferents utensilis.

 • Quin tipus de senyalització i productes de suport considereu que poden ser útils per al Manel?

Tenint en compte que en Manel presenta un dèficit visual important, cal apostar per elements de senyalització sonors i/o tàctils, com fer servir el sistema Braille a l’hora de transmetre missatges escrits (sempre que l’usuari el conegui) i potenciar el relleu i les textures de certs elements de l’entorn que l’ajudin a identificar-los.

Alguns dels elements de senyalització i productes de suport que poden ajudar en Manel en el desenvolupament autònom de determinades AVD són els següents:

 • Rellotge amb veu. Pot indicar les hores en punt i verbalitzar l’hora concreta.
 • Aplicació de recordatori de medicament. L’aplicació avisa a través d’una alarma de la quantitat i de la medicació a prendre en un moment determinat.
 • Etiquetes de senyalització. Poden servir per ubicar la cuina i identificar on es troben els diversos utensilis de major ús. Si en Manel coneix el Braille, es pot fer servir en les etiquetes. En cas que no sigui així, es poden servir relleus i textures diferents relacionats amb els estris en concret.