Activitats

El Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu d’aquesta activitat és localitzar el nom de les persones que componen el poder executiu.

Al llarg de la història el nombre de ministeris i conselleries no ha estat sempre igual. Busqueu quins són els ministeris que componen el Govern actual i el nom dels ministres de cada un. Feu el mateix per a les conselleries de la Generalitat de Catalunya.

Les competències de les comunitats autònomes

L’objectiu d’aquesta activitat és distingir les competències que poden tenir assumides les comunitats autònomes.

Esmenteu el nom de cinc competències que puguin ser assumides per les comunitats autònomes.

L’article 148 de la Constitució delimita les competències que pot assumir una comunitat autònoma:

1. Les comunitats autònomes podran assumir competències en les matèries següents:

1a. Organització de les seves institucions d’autogovern.

2a. Les alteracions dels termes municipals compresos al seu territori i, en general, les funcions que corresponguin a l’Administració de l’Estat sobre corporacions locals, la transferència de les quals autoritzi la legislació sobre règim local.

3a. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.

4a. Les obres públiques d’interès per a la comunitat autònoma dins el seu territori.

5a. Els ferrocarrils i les carreteres l’itinerari dels quals transcorri íntegrament dins el territori de la comunitat autònoma i, de la mateixa manera, el transport fet per aquests mitjans o per cable.

6a. Els ports de refugi, els ports i els aeroports esportius i, en general, els que no acompleixin activitats comercials.

7a. L’agricultura i la ramaderia, d’acord amb l’ordenació general de l’economia.

8a. Espais forestals i el seu aprofitament.

9a. La gestió en matèria de protecció del medi ambient.

10a. Els projectes, la construcció i l’explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regatges d’interès per a la comunitat autònoma, les aigües minerals i les termals.

11a. La pesca en aigües interiors, la de marisc i l’aqüicultura, la caça i la pesca fluvial.

12a. Fires interiors.

13a. El foment del desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma dins els objectius marcats per la política econòmica nacional.

14a. L’artesania.

15a. Els museus, les biblioteques i els conservatoris de música d’interès per a la comunitat autònoma.

16a. El patrimoni monumental d’interès per a la comunitat autònoma.

17a. El foment de la cultura, de la investigació i, si escau, de l’ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma.

18a. La promoció i l’ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial.

19a. Promoció de l’esport i de l’adequada utilització del lleure.

20a. Assistència social.

21a. Sanitat i higiene.

22a. La vigilància i la protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions. La coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica.

Les competències exclusives de l'Estat

L’objectiu d’aquesta activitat és distingir les competències que són exclusives de l’Estat.

Esmenteu el nom de cinc competències que siguin exclusives de l’Estat.

L’article 149 de la Constitució estableix les competències que són exclusives de l’Estat:

1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents:

1a. La regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

2a. Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil.

3a. Relacions internacionals.

4a. Defensa i Forces Armades.

5a. Administració de justícia.

6a. Legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal, sens perjudici de les especialitats que en aquest ordre es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes.

7a. Legislació laboral; sens perjudici que sigui executada pels òrgans de les comunitats autònomes.

8a. Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils, forals o especials per part de les comunitats autònomes allà on n’hi hagi. En qualsevol cas, les regles relatives a l’aplicació i a l’eficàcia de les normes jurídiques, relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d’acord, en aquest darrer cas, amb les normes del dret foral o especial.

9a. Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

10a. Règim duaner i aranzelari; comerç exterior.

11a. Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances.

12a. Legislació sobre pesos i mesures, determinació de l’hora oficial.

13a. Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

14a. Hisenda general i deute de l’Estat.

15a. Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

16a. Sanitat exterior. Bases i coordinació general de la sanitat. Legislació sobre productes farmacèutics.

17a. Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sens perjudici que les comunitats autònomes n’executin els serveis.

18a. Les bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles; el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats derivades de l’organització pròpia de les comunitats autònomes; legislació sobre expropiació forçosa; legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el sistema de responsabilitat de totes les administracions públiques.

19a. Pesca marítima, sens perjudici de les competències que s’atribueixin a les comunitats autònomes en l’ordenació d’aquest sector.

20a. Marina mercant i abanderament de vaixells; il·luminació de costes i senyals marítims; ports d’interès general; aeroports d’interès general; control de l’espai aeri, trànsit i transport aeri; servei meteorològic i matriculació d’aeronaus.

21a. Ferrocarrils i transports terrestres que circulin dins els territoris de més d’una comunitat autònoma; règim general de comunicacions; tràfic i circulació de vehicles de motor; correus i telecomunicacions; cables aeris, submarins i radiocomunicació.

22a. La legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües passen per més d’una comunitat autònoma, i l’autorització de les instal·lacions elèctriques si l’aprofitament afecta una altra comunitat o si l’energia és transportada fora del seu àmbit territorial.

23a. Legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per a l’establiment de normes addicionals de protecció. La legislació bàsica sobre espais i aprofitaments forestals i vies ramaderes.

24a. Obres públiques d’interès general o que la realització de les quals afecti més d’una comunitat autònoma.

25a. Bases del règim miner i energètic.

26a. Règim de producció, comerç, tinença i ús d’armes i d’explosius.

27a. Normes bàsiques del règim de premsa, ràdio i televisió, i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les facultats de desenvolupament i execució que corresponguin a les comunitats autònomes.

28a. Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l’exportació i l’espoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici que les comunitats autònomes n’exerceixin la gestió.

29a. Seguretat pública, sens perjudici que les comunitats autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins el marc que disposi una llei orgànica.

30a. Regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Les normes de les comunitats autònomes

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el coneixement de la norma principal en l’àmbit de la comunitat autònoma.

Busqueu informació sobre l’actual Estatut d’autonomia de Catalunya i responeu les qüestions següents:

  1. De quin any és?
  2. De quin any era l’anterior?
  3. Qui el va aprovar?
  4. Quin tipus de llei és?

  1. De 2006.
  2. De 1979.
  3. El Parlament de Catalunya i les Corts Generals de l’Estat.
  4. Llei orgànica.

Les normes de la Unió Europea

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el coneixement de les normes de la Unió Europea.

En relació amb la normativa de la Unió Europea, analitzeu en què es diferencien les directives i els reglaments de les recomanacions. Després busqueu informació sobre la Directiva 2009/48/CE i digueu de quina matèria tracta.

Mentre les directives i els reglaments són d’obligat compliment pels estats membres, les recomanacions no són vinculants. Entre els primers, els reglaments s’apliquen directament sobre els subjectes mentre que les directives han de ser transposades.

La Directiva 2009/48/CE tracta sobre la seguretat de les joguines.

Anar a la pàgina següent:
Annexos