Introducció

A mesura que les societats esdevenen més complexes, augmenta també la necessitat que hi hagi institucions que garanteixin la convivència entre els individus. Per tal de fer possible aquesta convivència, les societats acostumen a pactar normes. El dret inclou el conjunt de normes i principis que regulen les relacions de les persones. Aquestes normes poden ser de diversos tipus segons les relacions que regulin i poden ser escrites o no.

Altrament, les societats actuals exigeixen també a aquestes institucions que es facin càrrec del subministrament de determinats tipus de béns o serveis que, per les característiques que tenen de bé públic, difícilment seran proveïts d’una manera òptima pel mercat.

Les administracions públiques apareixen amb l’objectiu d’administrar els recursos compartits d’una societat determinada i de gestionar les normes que faciliten la convivència entre els membres.

Per evitar la concentració de poder en poques mans, les societats actuals s’acostumen a organitzar en estats en els quals existeix la separació de poders. D’aquesta manera, s’intenta garantir la separació entre les funcions de crear les normes i aplicar-les.

Però, a part d’aquesta divisió funcional dels poders de l’Estat, trobem una altra divisió, que és la relacionada amb l’àmbit d’actuació de les administracions públiques. Així, a part de l’Administració de l’Estat, hi ha altres administracions a escala de comunitat autònoma, de província, de municipi…

En aquesta unitat s’analitza el dret com a marc regulador en l’àmbit de l’actuació de l’Administració pública i s’estudia l’estructura de l’Administració a diferents nivells.

En l’apartat “Origen de l’Administració pública” s’estudien les fonts del dret, les normes i la jerarquia d’aquestes, amb l’objectiu de comprendre la importància que tenen en l’àmbit d’actuació de les administracions públiques.

En l’apartat “Els diferents nivells de l’Administració” es detalla l’estructura i l’organització de les diferents administracions públiques. D’aquesta manera, es veu que, a més de l’Administració general de l’Estat, a Espanya hi ha autogovern per part de les comunitats autònomes que disposen de cambres legislatives pròpies. També, que hi ha un nivell de l’Administració -la local- més propera físicament a la ciutadania i que la Unió Europea inclou l’Administració supranacional.

D’altra banda, en les societats modernes, les administracions públiques duen a terme funcions considerades d’interès públic. Així, a més de generar les institucions que donen garanties en la relació entre les persones, l’Administració garanteix als membres de la societat una sèrie de serveis que poden ser considerats d’interès especial per a la societat mateixa. Educació, sanitat, seguretat ciutadana, etc. són alguns exemples del que les societats demanen a les seves administracions públiques.

Tanmateix, per desenvolupar la seva acció, l’Administració requereix un finançament que la faci possible. Per aquest motiu, apareix un sistema fiscal (Hisenda pública) encarregat de recaptar els recursos que necessita l’Administració per funcionar, i també apareixen els pressupostos com a eina per delimitar l’actuació de les persones que han de gestionar aquesta recaptació.

Els pressupostos, tot i que són elaborats pel Govern, requereixen l’aprovació per majoria en les cambres legislatives. D’aquesta manera, els representants elegits per la societat controlen a què es destina la despesa pública. A més, els pressupostos inclouen els ingressos previstos per a l’exercici pressupostat.

En l’apartat “Els pressupostos de les administracions públiques” s’analitza la necessitat de la intervenció econòmica de l’Estat, per passar posteriorment a analitzar el pressupost com a eina d’aquesta intervenció. En aquest punt, es detallen les diferents partides que inclouen els ingressos i les despeses seguint els capítols que apareixen en els pressupostos i tot el procés que segueixen des que s’elaboren fins que es produeix el pagament corresponent a la despesa.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos del material web.

Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual