Referències

Bibliografia bàsica

Antón Pérez, J. J.; Garijo de Miguel, S. (2010). Empresa i administració. Madrid: MACMILLAN-Professional.

Entre les unitats 8 i 10 analitza els diferents nivells de les administracions públiques (Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i de la UE).

Campiña, G.; Fernández, M. J. (2010). Empresa y administración. Madrid: Ed. Editex.

En la unitat 7 s’analitza el dret i els tipus de dret, i en la unitat 8 s’analitzen els diferents nivells de les administracions públiques (Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i de la UE).

Constitució espanyola de 1978.

En la Constitució es pot conèixer com es vertebra l’Estat que es constitueix com a monarquia parlamentària.

Estatut d’autonomia de Catalunya (2006).

És la llei bàsica de rang més alt pròpia de la comunitat autònoma de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

La Llei reguladora de les bases de règim local és la normativa bàsica referent a les administracions locals.

Ruiz, E.; López, S.; Jiménez, M.; Jiménez, J. A. (2004). Principis de gestió administrativa pública. Madrid: McGraw-Hill.

Entre les unitats 1 i 7 s’analitza l’estructura i organització de les diferents administracions: Administració de l’Estat, de la comunitat autònoma, Administració local i de la Unió Europea.

Adreces d'interès

http://www.boe.es/

En la pàgina oficial del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es pot consultar la normativa d’àmbit estatal.

http://www.gencat.cat/dogc/

En aquesta pàgina es pot consultar la normativa del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

http://www.la-moncloa.es/

En aquesta pàgina es pot trobar informació sobre l’organització del Govern de l’Estat i des d’aquí accedir als diferents ministeris.

http://www.gencat.net/generalitat/cat/govern/index.htm

Des d’aquesta pàgina podreu accedir a la composició del Govern de la Generalitat, i també conèixer les actuacions que du a terme.

http://www.pap.meh.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

Aquesta adreça correspon al portal de l’Administració pressupostària de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge