Activitats

Les fonts de dret

L’objectiu d’aquesta activitat és veure la presentació i la redacció d’una llei i analitzar com es defineixen les fonts del dret en la legislació espanyola.

Busqueu en el Codi civil l’article 1, que defineix les fonts del dret, i expliqueu per quin motiu creieu que no especifica com a font del dret la jurisprudència.

La jurisprudència no es recull com a font directa del dret ja que representa el conjunt de sentències que determinen la interpretació de la llei. La llei l’elabora el poder legislatiu i el poder judicial la interpreta. Tanmateix, la forma d’interpretar la llei és utilitzada com a precedent en casos posteriors.

Publicació de les normes

L’objectiu d’aquesta activitat és accedir a un lloc web on es trobin publicades les normes i analitzar-ne l’estructura.

Consulteu en línia el Butlletí Oficial de l’Estat (http://www.boe.es/), accediu a l’apartat Contenido del BOE que trobareu a l’opció Búsquedas i descriviu els continguts que es poden trobar en els diferents apartats del BOE.

Cerca de lleis en el BOE

L’objectiu d’aquesta activitat és saber localitzar una llei al web del BOE.

Utilitzeu la cerca avançada del Butlletí Oficial de l’Estat per buscar informació sobre el contingut de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, i digueu quins són els continguts sobre els quals tracta aquesta llei.

La llei, coneguda com a “Llei d’igualtat o per a la igualtat efectiva d’homes i dones”, pretén, mitjançant polítiques de discriminació positiva, lluitar per contrarestar la discriminació que en determinats àmbits pateixen les dones.

Anar a la pàgina anterior:
L'origen de l'Administració pública
Anar a la pàgina següent:
Annexos