Activitats

Els capítols dels pressupostos: els ingressos

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en l’estructura dels pressupostos, en concret en els capítols d’ingressos.

Busqueu un exemple d’ingrés per a cadascun dels tres primers capítols dels ingressos dels pressupostos d’una administració.

Exemples d’ingressos:

  • Impostos directes: IRPF.
  • Impostos indirectes: IVA.
  • Taxes i preus públics: taxes d’expedició de títols acadèmics.

Els capítols dels pressupostos: les despeses

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en l’estructura dels pressupostos, en concret en els capítols de despeses.

Busqueu un exemple d’ingrés per a cadascun dels tres primers capítols de les despeses dels pressupostos d’una administració.

Exemples de despeses:

  • Despeses de personal: sou dels funcionaris.
  • Despeses corrents de béns i serveis: servei de telèfon o subministraments.
  • Despeses financeres: el pagament dels interessos del deute públic.

El pressupost de la Generalitat

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els ingressos i les despeses de la Generalitat.

Busqueu els pressupostos de la Generalitat corresponents a l’any en curs, analitzeu les partides principals d’ingressos i despeses i indiqueu a quins capítols corresponen. Busqueu també informació sobre la seva aprovació (quan i com es van aprovar, amb el suport de quins grups parlamentaris, etc.).

Situacions pressupostàries

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les situacions pressupostàries.

Entre les situacions pressupostàries en què es poden trobar els pressupostos d’una administració pública trobem el dèficit, el superàvit i l’equilibri pressupostari. Expliqueu en què consisteix cada situació pressupostària i indiqueu per als pressupostos de l’Estat un any en què s’hagi produït superàvit i un altre en què s’hagi produït dèficit, indicant les raons que han pogut originar aquesta situació.

El dèficit pressupostari es produeix quan les despeses previstes que fa l’administració superen els ingressos previstos.

El superàvit pressupostari es produeix quan els ingressos previstos superen les despeses que s’han d’efectuar.

La tercera situació possible és la d’equilibri pressupostari, que es produeix quan els ingressos previstos coincideixen amb la despesa planejada.

Exemple d’anys amb superàvit en els pressupostos: entre 2005 i 2007 Exemple d’anys amb dèficit en els pressupostos: entre 2007 i 2012

Dos factors que incideixen sobre els pressupostos fortament són l’evolució econòmica i la pressió fiscal que s’exerceix sobre els ciutadans als diferents estats. Així, quan hi ha una situació de bonança econòmica augmenten els ingressos de l’Estat (augmenten les rendes i el consum) i disminueixen partides com les prestacions per atur.

La pressió fiscal també incideix en la situació pressupostària: si s’abaixen els impostos i s’augmenta la despesa augmenta el dèficit, i a l’inrevés, sempre que aquesta variació de la pressió fiscal no generi una variació forta del consum.

Anar a la pàgina següent:
Annexos