Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin no és un objectiu que es marca l’Administració respecte de l’economia?

NúmPregunta
1

El creixement econòmic.

2

L’estabilitat econòmica.

3

La distribució de la renda.

4

Tots els objectius anteriors són de política fiscal.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

L’IRPF és un…

NúmPregunta
1

impost directe.

2

impost proporcional.

3

impost indirecte.

4

Cap de les anteriors no és correcta.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Les quantitats que paguen els veïns d’un carrer per la remodelació de la zona on se situen els seus habitatges i que comporten una aportació a l’Ajuntament per sufragar les despeses de les obres atenent el benefici que aquestes fan repercutir als veïns es coneixen amb el nom de…

NúmPregunta
1

contribucions.

2

contribucions especials.

3

cotitzacions.

4

No hi ha cap tipus de tribut com el que es descriu.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte dels pressupostos de l’Estat, …

NúmPreguntaVF
1

en països molt endeutats bona part del pressupost es destina a pagar despeses financeres.

2

l’infant als quatre mesos diferencia la cara de la mare d’altres cares.

3

entre les partides principals de despesa de l’Administració de l’Estat trobem les transferències corrents i les despeses de personal.

4

les despeses més grans acostumen a ser les despeses de capital.

5

els impostos directes i indirectes es recullen en el mateix capítol d’ingressos.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El pressupost…

NúmPregunta
1

inclou les despeses màximes que ha de fer l’Administració per al període pressupostat.

2

inclou les despeses màximes i els ingressos màxims de l’Administració per al període pressupostat.

3

inclou les despeses previstes i els ingressos màxims de l’Administració per al període pressupostat.

4

inclou les despeses màximes i els ingressos previstos de l’Administració per al període pressupostat.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Respecte de les situacions pressupostàries, …

NúmPreguntaVF
1

l’equilibri pressupostari es produeix sempre que no hi hagi dèficit.

2

el superàvit vol dir que les despeses superen els ingressos.

3

el dèficit vol dir que els ingressos no arriben per cobrir les despeses.

4

la situació de dèficit es produeix quan les despeses són superiors als ingressos.

5

la situació de superàvit pressupostari es produeix quan les despeses no són superiors o iguals als ingressos.

6

la situació de dèficit pressupostari es produeix quan les despeses no són inferiors o iguals als ingressos.

Exercici 7

Completeu amb la paraula o grup de paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

El s’encarrega de l’elaboració dels pressupostos.

2

El s’encarrega de l’aprovació dels pressupostos.

3

Del control de l’aplicació correcta del pressupost se n’encarrega el.

4

De la fase se n’encarrega el poder executiu condicionat pel pressupost aprovat per les Corts.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta. Els diners que l’Administració central entrega a les administracions autonòmiques per finançar les despeses del dia a dia s’inclouen en les partides de…

NúmPregunta
1

depeses de capital.

2

transferències corrents.

3

cotitzacions socials.

4

contribucions.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Respecte dels pressupostos, …

NúmPreguntaVF
1

l’Estat paga la quota a les comunitats autònomes en règim de concert econòmic.

2

les comunitats autònomes en règim de concert econòmic paguen la quota a l’Estat.

3

la LOFCA és la llei principal del finançament de l’Estat.

4

la LOFCA és la llei principal del finançament de les comunitats autònomes.

5

les comunitats autònomes no administren cap impost, sinó que reben transferències de l’Estat dels tributs que aquest recapta.

6

les comunitats autònomes administren els impostos cedits per l’Estat.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta. El control que exerceix el Tribunal de Comptes sobre l’execució dels pressupostos de l’Estat es coneix com a…

NúmPregunta
1

control polític.

2

control extern.

3

control intern.

4

control mixt.

Anar a la pàgina anterior:
Annexos
Anar a la pàgina següent:
Índex general