Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin dels organismes següents no pertany al conjunt d’òrgans superiors de l’Administració de l’Estat?

NúmPregunta
1

Les conselleries.

2

Els ministeris.

3

La presidència del Govern.

4

Les comissions delegades.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Qui no assisteix regularment als consells de ministres?

NúmPregunta
1

El president.

2

Els delegats del Govern.

3

Els ministres.

4

Tots els anteriors hi assisteixen normalment.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Amb relació a les competències que pot assumir una comunitat autònoma, …

NúmPregunta
1

tot i ser exclusives de la comunitat, les gestiona el Govern de l’Estat.

2

si una comunitat no les assumeix, les gestiona l’Estat.

3

qualsevol competència pot ser assumida en el marc de la Constitució si el Govern ho considera oportú.

4

només es transfereixen quan es canvia la Constitució.

Exercici 4

NúmPreguntaVF
1

Relacions internacionals.

2

Sanitat.

3

Educació.

4

Hisenda general i deute de l’Estat.

5

Assistència social.

6

Defensa.

Exercici 5

Completeu les afirmacions següents amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

és l’òrgan principal de govern provincial.

2

és el territori sobre el qual l’Ajuntament exerceix la seva competència.

3

substitueixen l’alcalde en cas d’absència.

4

el componen els regidors elegits en les eleccions municipals.

Exercici 6

Relacioneu les definicions següents amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPreguntaResposta
1

És políticament independent i defensa els interessos de la Unió Europea en el seu conjunt.

2

Entre les seves funcions hi ha mantenir l’estabilitat dels preus.

3

És la cambra legislativa europea elegida mitjançant sufragi universal.

4

Inclou els ministres d’un ram determinat dels diferents estants membres i també els presidents.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Les persones que viuen en un municipi d’una manera circumstancial i temporal es denominen…

NúmPregunta
1

veïns.

2

domiciliats.

3

residents.

4

transeünts.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Un exemple de normativa europea són…

NúmPregunta
1

les lleis ordinàries.

2

les lleis orgàniques.

3

les directives.

4

els directius.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Entre les funcions del Parlament Europeu trobem…

NúmPregunta
1

mantenir la inflació per sota del 2%.

2

representar la Unió en àmbits internacionals.

3

el control democràtic sobre l’acció de la Comissió.

4

l’emissió d’euros.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

El registre de les persones que viuen en un municipi s’anomena…

NúmPregunta
1

cens electoral.

2

padró municipal.

3

registre civil.

4

registre mercantil.

Anar a la pàgina anterior:
Annexos