Annexos

L'Administració de l'Estat

L’Administració de l’Estat inclou el conjunt d’organismes que s’organitzen de forma jeràrquica i funcional per a la gestió dels recursos de què consta l’Estat. En aquest annex (Llei 6/1997 de 14 d’abril d’Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat) es recull la normativa que regula el funcionament de l’Administració de l’Estat.

Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006

L’Estatut d’autonomia és la principal norma autonòmica. Hi trobareu, entre altres, les competències assumides per la comunitat autònoma.

Llei reguladora de bases de règim local

En aquesta llei s’estableixen les diferents figures de l’Administració local. Hi podreu trobar les normes bàsiques que regulen els municipis.

Tractat de la Unió Europea

El Tractat de la Unió Europea és la norma bàsica de la Unió. S’hi recullen, entre altres, les institucions que formen part de l’Administració europea.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació