Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Una persona jurídica…

NúmPregunta
1

és un individu amb estudis relacionats amb matèries jurídiques.

2

és un individu que exerceix de jutge.

3

pot no ser una persona humana.

4

Cap de les anteriors no és correcta.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Dins la jerarquia de les normes, per resoldre un conflicte…

NúmPregunta
1

es recorre a la llei quan no hi ha un costum.

2

es recorre al costum quan no hi ha una llei aplicable.

3

una llei no pot contradir la jurisprudència.

4

Cap de les anteriors no és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Entre els títols de la Constitució trobem…

NúmPreguntaVF
1

Del Tribunal Constitucional.

2

Dels drets i deures fonamentals.

3

Del Tribunal Suprem.

4

De les Corts Generals.

5

De la impossibilitat de la reforma constitucional.

6

De la reforma constitucional.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

els elabora el poder executiu per iniciativa pròpia.

2

són les que necessiten el vot favorable per majoria simple de la cambra.

3

són normes creades pel poder executiu a petició de les Corts.

4

Entre altres matèries, regulen el règim electoral general.

Exercici 5

Relacioneu les definicions amb la paraula o paraules que considereu més adequades:

NúmPreguntaResposta
1

No tenen rang de llei.

2

Sanciona i promulga les lleis.

3

Cal una recollida de signatures per tirar-la endavant.

4

S’encarrega de l’elaboració i aprovació de les lleis.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Dins la jerarquia dels tribunals de justícia, el que té un rang més alt a les comunitats autònomes és…

NúmPregunta
1

el Tribunal Suprem.

2

l’Audiència Provincial.

3

el Tribunal Constitucional.

4

el Tribunal Superior de Justícia.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

El dret que regula les activitats i el funcionament de les diferents administracions rep el nom de…

NúmPregunta
1

dret administratiu.

2

dret mercantil.

3

dret civil.

4

dret privat.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Dins el conjunt de les normes, quina seria la de més rang?

NúmPregunta
1

Una llei orgànica.

2

La Constitució.

3

Un reglament.

4

Una llei ordinària.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Entre les matèries que pot regular una iniciativa legislativa popular trobem…

NúmPregunta
1

la fiscalitat.

2

les matèries corresponents a lleis ordinàries.

3

els estatuts d’autonomia.

4

el règim electoral general.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta. El tribunal que s’encarrega de vetllar perquè les lleis s’ajustin a la Constitució s’anomena…

NúmPregunta
1

Audiència Nacional.

2

Tribunal Superior de Justícia.

3

Tribunal Suprem.

4

Tribunal Constitucional.

Anar a la pàgina anterior:
Annexos