Referències

Bibliografia bàsica

Aguilar, M. i Cuevas, R. (2004). Cuidar a casa persones grans amb dependència. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.

Llibre amb informació sobre com ser cuidadors de persones de la tercera edat, així com sobre els tipus d’ajudes tècniques que convé emprar en cadascuna de les activitats de la vida diària.

Escales, C.; Muñoz, J. i Fernàndez, E. (2009). Els drets del meu demà. Barcelona: Caixa Catalunya Obra Social.

Obra que presenta informació sobre com millorar les competències professionals a l’hora d’atendre persones de la tercera edat des dels diferents àmbits d’atenció.

Garcia Victori, N.; Garcia Lladó, L. i Vilardell, S. (2010). Conèixer i conviure. Guia d’atenció domiciliària per a persones dependents, famílies i professionals que en tenen cura. Barcelona: Associació per a la Formació i Ocupació de Catalunya.

S’hi ofereix informació i s’expliquen les ajudes tècniques més habituals per atendre persones que presenten dependència.

Treserra Soler, M. A. (2010). El repte de l’autonomia. Programa de prevenció de la dependència. Barcelona: Obra Social Fundació la Caixa.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el concepte de dependència i la seva prevenció en l’àmbit estatal i autonòmic.

Bibliografia complementària

Aguado, A. i altres (2003). Calidad de vida y necesidades percibidas en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad (elaborat a partir de Schalock i Verdugo, 2003). A: goo.gl/Zi8PN2.

Aquest llibre ajuda a entendre millor els conceptes de discapacitat i envelliment. Es tracta d’una obra que analitza els tipus de necessitats percebudes en relació amb les activitats de la vida diària en la població envellida que presenta discapacitat.

Fantova Azkoaga, F. (2000). “Trabajando con las familias de las personas con discapacidad”. Revista Siglo Cero, vol. 31 (6), núm. 192. Madrid: FEAPS.

Article que aprofundeix en els diferents enfocaments i propostes d’intervenció que es poden aplicar en famílies que tenen membres amb alguna discapacitat. L’article fa una reflexió sobre els moviments associatius que hi ha a Espanya i a l’Amèrica Llatina envers les persones que pateixen discapacitat mental.

Sancho Castiello, M. (coord.) (2011). Discapacidad y dependencia de las personas mayores en el País Vasco. Madrid: Fundación Ingema.

Article sobre l’informe de discapacitat i dependència de les persones de la tercera edat del País Basc. Fa referència a un altre document, Las cien propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que envejecen, un article sobre la situació actual de les persones de la tercera edat al País Basc.

Schalock, R. L. i Verdugo, M. A. (2002/2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial.

Obra amb informació sobre el concepte de qualitat de vida en les persones que presenten dependència. S’hi apunten les línies de treball, d’entrenament, de programació i d’avaluació dels diversos programes per fomentar l’autonomia personal i social.

Adreces d'interès

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El sistema català de serveis socials està constituït pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions. Tots aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

DIXIT

DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’adreça a professionals de l’àmbit dels afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en el dels drets de ciutadania, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

Llibre blanc de la gent gran amb dependència

En el Llibre blanc de la gent gran amb dependència, elaborat pel Departament de Benestar de la Generalitat de Catalunya l’any 2002, hi trobareu informació sobre l’estat de la dependència a Catalunya i el seu abordatge.

Sírius

El Centre per a l’Autonomia Personal Sírius ofereix informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l’objectiu d’impulsar i millorar l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran. S’adreça a les persones amb discapacitat o dependència i als seus familiars o les persones que en tenen cura, així com a entitats del sector, els col·lectius professionals i els estudiants que s’hi relacionen. També a les empreses implicades en els productes de suport a la discapacitat i a totes aquelles persones, particulars o professionals, interessades en l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn.

https://www.cermi.es

Pàgina web del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Es tracta d’una plataforma de defensa, representació i acció de persones amb discapacitat. Està formada per diversos organismes i entitats estatals. Actua i ofereix serveis en tots els àmbits en els quals es necessiti potenciar la igualtat i combatre la discriminació. Es tracta d’una pàgina força interessant on indagar i aprofundir més sobre els temes tractats en aquesta unitat formativa.

https://www.discapnet.es

Discapnet és una pàgina promoguda per la Fundació ONCE. Hi trobareu continguts d’actualitat informativa, una agenda amb convocatòries relacionades amb la discapacitat, informació relacionada amb la recerca de feina i continguts sobre accessibilitat i no-discriminació.

http://www.forovidaindependiente.org

Web de reflexió filosòfica i de lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional.

Moviment de Vida Independent de Barcelona

Web del Moviment de Vida Independent de Barcelona, dirigida i gestionada per persones amb diversitat funcional i necessitat d’assistència personal.

http://www.imserso.es

Pàgina oficial de l’Imserso amb multitud d’informació relacionada amb els conceptes d’autonomia personal i social.

http://www.dependencia.imerso.es

Portal de la Dependència, amb molta informació relacionada amb el SAAD, ajuts tècnics, documentació i diversitat d’articles.

http://www.sid.usal.es

Portal amb informació relacionada amb les diverses discapacitats.

Referències bibliogràfiques

Acevedo, A. i López, A. (1994). El proceso de la entrevista: conceptos y modelos. México: Noriega Editores.

Agència catalana de la Joventut. (2011). Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a les polítiques de joventut Generalitat de Catalunya. Disponible a: https://bit.ly/2voBJgY.

Alonso, B. i altres. (2009). Un cuidador. Dues vides: Programa d’atenció a la dependència. Suport al cuidador familiar. Barcelona: Obra Social Fundació “la Caixa”.

Andrés Sendra, J. (2010). Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Vigo: Ideaspropias.

Balbotín, A. (2011). Autonomía personal y situación de dependencia. Conceptos básicos. Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Imserso.

Bermejo, J. C. (2003). “La soledad en los mayores”. Publicat a Ars Medica, vol. 32, núm. 2, pàg. 126-144.

Burgués, A. (2010). L’alimentació en la gent gran: Materials didàctics del Pla director de formació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania (“Col·lecció Eines”, 5). Disponible a: https://bit.ly/2QeCgcn.

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (2013). La confidencialitat en la intervenció social: recomanacions del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. Disponible a: https://bit.ly/2W9rcB3.

Iglesias de Ussel, J. (2001). La soledad en las personas mayores: influencias personales, familiares y sociales. Análisi cualitativo. Madrid: Ministeri de Treball i Afers Socials, IMSERSO. Disponible a: https://bit.ly/38TYdnO.

García Hernández, M. D.; Martínez Garrido, C. A.; Martín Martín, N. i Sánchez Gómez, L. [s. d.] La entrevista. Metodología de Investigación Avanzada. Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación. Disponible a: https://bit.ly/2xB6LTv.

Querejeta González, M. (2004). Discapacidad/dependencia: unificación de criterios de valoración y clasificación . Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado, Familias y Discapacidad. IMSERSO. Disponible a: https://bit.ly/33nloWo.

Serentill i Rubio, J. (2008). El concepte d’avaluació educativa. Curs per als equips directius. Educació secundària. Disponible a: https://bit.ly/3cWeQ5u.