Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Seleccioneu les principals conseqüències de la soledat:

NúmPregunta
1

Autopercepció de desadaptació

2

Problemàtiques veïnals

3

Gestió econòmica

4

Conseqüències patològiques

5

Autoregulació

6

Desaparició d’un ésser estimat

7

Autodeterminació

8

Problemàtiques socioeconòmiques

Exercici 2

Assenyaleu els principals condicionants de la soledat:

NúmPregunta
1

Jubilació

2

Habilitats

3

Lloc de residència

4

Edat

5

Mortalitat

6

Composició de la llar

7

Salut

8

Vida laboral

Exercici 3

Per a cada definició, escolliu el concepte definit:

NúmPreguntaResposta
1

Capacitat de decisió sobre com viure la vida d’acord amb les pròpies normes i desitjos:

2

Capacitat i dret d’una persona per actuar lliurement i prendre les pròpies decisions, assumint els riscos que se’n deriven:

3

Capacitat de la persona per dur a terme les activitats de la vida diària per ella mateixa i sense ajuda dels altres:

4

Estat de caràcter permanent en què es troben les persones que requereixen ajuda d’altres per fer activitats de la vida diària o altres actes per a la seva autonomia personal:

5

Condició d’una persona que presenta limitacions pel que fa a la capacitat per dur a terme unes determinades funcions a causa d’un dèficit sensorial, físic o bé intel·lectual:

6

Conjunt de persones que, pel fet que una part o la totalitat del seu cos o ment funcionen de manera diferent, duen a terme les activitats de la seva vida diària també de manera diferent:

Exercici 4

Assenyaleu les activitats que no pertanyen a les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD):

NúmPregunta
1

Prendre la medicació.

2

Menjar.

3

Parlar per telèfon.

4

Desplaçar-se fora de la llar.

5

Vestir-se.

6

Utilitzar el transport públic.

7

Pujar escales.

8

Fer la higiene corporal.

9

Utilitzar el WC.

10

Controlar esfínters.

11

Dur a terme les tasques de la llar.

12

Administrar els diners.

13

Anar al metge.

14

Comprar béns necessaris.

Exercici 5

Assenyaleu quines consideracions és necessari que el TAPSD tingui presents en l’acompanyament en les activitats de la vida diària:

NúmPregunta
1

Tenir presents els gustos i les preferències de l’usuari.

2

Dissenyar un programa adaptat a les característiques de les persones de la mateixa edat que l’usuari.

3

Observar de forma integral l’usuari en el seu entorn proper.

4

Reforçar l’usuari només quan sigui necessari.

5

Insistir de forma enèrgica davant la negativa de l’usuari a participar en les AVD.

6

Prendre en consideració la informació que poden aportar els familiars de l’usuari.

7

Motivar l’usuari.

Exercici 6

En relació amb l’assistent personal, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’assistent personal apareix de la mà del Moviment de Vida Independent.

2

L’assistent personal és un recurs tècnic.

3

L’assistència personal és un dret que tenen les persones amb diversitat funcional.

4

L’assistència personal es troba recollida a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat del 2006 (CDPD).

Exercici 7

Completeu els espais buits amb les tasques principals que desenvolupa l’assistent social:

NúmPreguntaResposta
1

Tasques relacionades amb la higiene personal, vestir-se i desvestir-se:

2

Tasques vinculades a la figura de l’assistent sexual:

3

Tasques vinculades a l’ús de vehicle privat:

4

Tasques vinculades a la interpretació del llenguatge:

5

Tasques relacionades amb l’habitatge, la neteja…:

6

Tasques relacionades amb l’acompanyament als usuaris:

Exercici 8

Relacioneu cada acció amb el tipus d’oci en què l’encabiríeu:

NúmPreguntaResposta
1

Llegir el diari:

2

Apuntar-se a un taller de papiroflèxia al centre cívic del barri:

3

Escoltar la ràdio:

4

Mirar les notícies a la televisió:

5

Jugar a cartes amb altres companys del centre:

6

Participar en un concurs de ball:

7

Accions que impliquin formar part o assistir a centres socials o associacions, passejar, ballar, assistir de forma quotidiana a bars i cafeteries:

Exercici 9

Indiqueu a quin tipus de dol fa referència cadascuna de les següents definicions:

NúmPreguntaResposta
1

Es produeix una resposta normal davant la pèrdua i té unes característiques predictibles i identificables tant en els símptomes com en el desenvolupament:

2

La persona se sent impotent davant del dolor de la pèrdua i es trenca el seu equilibri psicofísic:

3

Les fases del dol duren una mica més del que seria habitual:

Exercici 10

Seleccioneu les principals actuacions del TAPSD en els processos de dol:

NúmPregunta
1

Acompanyar totes les famílies en la celebració d’un funeral catòlic.

2

Normalitzar el tema de la mort.

3

Tenir present que ell sol ha de donar resposta a les necessitats de l’usuari.

4

Expressar la inseguretat i el malestar.

5

Identificar si les preguntes amaguen pors o sentiments que no saben expressar.

6

No tenir pressa.

7

Insistir a fer una missa recordatòria.

8

Dir sempre la veritat.

9

Emprar eufemismes en comunicar-se.

Exercici 11

Relacioneu cada concepte amb la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

Parteix d’una mirada atenta envers la persona, que implica el seu reconeixement, l’acceptació de la individualitat i de la diferència:

2

Abasta els pensaments, els sentiments, els desitjos, les creences, les idees o els aspectes sexuals, entre altres aspectes:

3

Actitud o comportament de respecte envers la informació donada per un altre:

4

Associada a altres conceptes, com la individualitat, la igualtat, la llibertat, la intimitat i l’autonomia:

Exercici 12

Seleccioneu quines de les següents tasques poden formar part de la realització d’un acompanyament en les gestions personals i relacionals:

NúmPregunta
1

Treure diners del caixer automàtic.

2

Fer el menjar setmanal.

3

Assistir a una visita mèdica.

4

Supervisar la declaració de la renda.

5

Fer la higiene diària.

6

Fer gestions bancàries.

7

Netejar la llar.

Exercici 13

Seleccioneu els principis i regles ètiques del TAPSD que s’encarreguen de regular la seva activitat professional:

NúmPregunta
1

Principi de respecte

2

Principi d’autoritat

3

Principi de democràcia

4

Principi de benestar social

5

Principi d’individualitat

6

Principi laboral

7

Principi d’autodeterminació

8

Principi de professionalitat

9

Principi d’autodeterminació

10

Principi d’autonomia professional

11

Principi de dependència

12

Principi de confidencialitat

13

Principi de solidaritat professional

Anar a la pàgina anterior:
Activitats