Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Seleccioneu el concepte que s’ajusta a cadascuna de les definicions sobre l’avaluació:

NúmPreguntaResposta
1

Es porta a terme al llarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge:

2

L’objectiu és identificar les dificultats i els progressos d’aprenentatge:

3

Es tenen en compte tots els factors que influeixen en el procés d’aprenentatge:

Exercici 2

Per a cada definició, cerqueu el concepte definit:

NúmPreguntaResposta
1

Ajuda a valorar la situació de partida de cada usuari i establir així els objectius que es volen aconseguir amb cadascun:

2

Permet sistematitzar, estructurar i recapitular:

3

Pretén fer la valoració final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’habilitat, valoració sempre vinculada als objectius especificats prèviament:

4

Permet als professionals fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge de la persona i, si escau, adequar-lo per tal d’assolir els objectius planificats:

Exercici 3

Seleccioneu els quatre moments o fases que cal tenir en compte en el procés d’avaluació:

NúmPregunta
1

Planificació de la intervenció

2

Obtenció de la informació

3

Publicació dels resultats

4

Redacció d’un informe

5

Formulació d’objectius

6

Presa de decisions

7

Gestió emocional

8

Comunicació dels resultats

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Alguns dels instruments més emprats per recollir la informació són el diari de camp, les pautes d’observació i les escales analítiques.

2

L’observació indirecta és la principal tècnica de valoració del seguiment de la intervenció amb l’usuari.

3

El diari de camp és un quadern o bloc de notes on el tècnic redacta les impressions més rellevants del que ha observat en l’usuari.

4

Les pautes d’observació són un instrument força útil, ja que ajuden a recopilar de manera lliure els elements més cridaners de l’actuació de la persona.

5

Les escales analítiques permeten valorar i criticar les actuacions dels diversos professionals en relació amb un criteri d’avaluació determinat.

6

Totes les entrevistes estan conformades per un seguit de preguntes concretes que permeten valorar diferents aspectes de l’usuari.

7

Els diaris i els informes són exercicis de tipus objectiu i individual que permeten la reflexió sobre diversos aspectes, en diferents moments del procés d’avaluació.

8

L’autoavaluació aporta informació sobre la implicació personal de tots els agents relacionats amb una intervenció.

Exercici 5

Indiqueu el concepte al qual fa referència cada afirmació:

NúmPreguntaResposta
1

Quadern o bloc de notes on el tècnic redacta les impressions més rellevants del que ha observat en l’usuari:

2

Analitza l’estat i la conducta de la persona, habitualment en el seu entorn natural:

3

Són llistes de control dels aspectes que es volen observar:

4

Es duu a terme de forma prevista i planificada:

5

És una tècnica que permet obtenir informació des d’una perspectiva més subjectiva:

6

Permeten observar les actuacions de les persones en relació amb un criteri d’avaluació determinat:

Exercici 6

Completeu els espais buits en la definició de l’equip interdisciplinari amb els termes adequats:

NúmPregunta
1

L’equip interdisciplinari està format per de diverses que s’ per formular de manera tasques d’ independents per a cadascun dels als quals presten servei.

Exercici 7

Dur a terme una intervenció en l’àmbit sociosanitari comporta la necessitat de fer un seguiment al llarg de tota la intervenció.

Indiqueu en quins àmbits es fa aquest seguiment:

NúmPregunta
1

Estat del professional d’atenció sociosanitària

2

Actuació de l’equip professional

3

Resultats esperats

4

Activitats programades a la intervenció

5

Resultats obtinguts

Exercici 8

De la llista següent, seleccioneu les opcions més adients en relació amb els indicadors d’avaluació i les premisses que cal seguir:

NúmPregunta
1

Cal que facin referència a aspectes generals.

2

S’han de redactar en frases compostes per més d’un verb.

3

Han d’anar relacionats amb l’objectiu operatiu de referència.

4

S’han de redactar en pretèrit imperfecte.

5

Es poden emprar frases negatives.

6

Han de ser quantificables i mesurables

7

Han d’estar redactats en present d’indicatiu.

Exercici 9

En la llista següent, seleccioneu els aspectes que es poden tenir presents en l’avaluació de la idoneïtat de les activitats:

NúmPregunta
1

La durada

2

L’autoavaluació del professional

3

El material necessari

4

La valoració de l’usuari

5

Els resultats

6

L’espai

7

La planificació

Exercici 10

De la llista següent, seleccioneu les opcions més adequades en relació amb els ítems que cal incloure en l’elaboració d’un informe:

NúmPregunta
1

Resum descriptiu del programa d’HAPS

2

Presentació dels resultats obtinguts

3

Anàlisi de la patologia dels usuaris

4

Èmfasi en les activitats

5

Anàlisi de resultats

6

Millores proposades

7

Conclusions finals

Exercici 11

En la llista següent, seleccioneu les actuacions necessàries per portar a terme una bona transmissió de la informació dins de l’equip interdisciplinari:

NúmPregunta
1

La informació només pot ser emesa pel coordinador/a de l’equip de treball.

2

En tots els equips de treball és necessària la delegació de determinades actuacions o tasques.

3

L’assignació de tasques dins de l’equip es duu a terme de manera improvisada i a l’atzar.

4

Les reunions programades per l’equip serveixen per traspassar a la resta de membres la informació recollida.

Exercici 12

Completeu els espais buits amb la paraula adient per a cadascuna de les frases sobre les estratègies de transmissió de la informació dins d’un equip interdisciplinari:

NúmPregunta
1

És necessari conèixer diferents procediments o estratègies de per tal que les aportacions de la resta de professionals siguin efectives.

2

Les tècniques de comunicació es poden aplicar de forma efectiva en la i ajudaran en el foment de les relacions .

3

El procés comunicatiu ajuda a augmentar el coneixement del grup i fomenta que aquest sigui participatiu i . Per tant, és necessari enriquir la resta de professionals mitjançant de coneixements.

4

Un bon sistema per fomentar la comunicació oberta entre tots els membres de l’equip interdisciplinari, concretament la del tècnic/a de dependència, és l’

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general