Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i social amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.

 • Identifica les principals tècniques i estratègies per a l’aprenentatge d’hàbits.
 • Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la motivació i l’aprenentatge.
 • Duu a terme les activitats per al manteniment i millora de l’autonomia personal.
 • Respecta les limitacions físiques i culturals de les persones en situació de dependència.
 • Motiva les persones en situació de dependència en l’adquisició i/o manteniment dels hàbits d’autonomia personal i social.
 • Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la millora de l’autonomia personal i social.

2. Fa l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 • Obté informació de l’equip interdisciplinari per identificar les necessitats d’acompanyament de la persona en situació de dependència.
 • Identifica les activitats d’acompanyament que s’han de fer, tant en una institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.
 • Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l’autonomia personal de les persones en situació de dependència en les situacions d’acompanyament.
 • Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com les incidències sorgides durant aquestes activitats.
 • Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en les tasques d’acompanyament.
 • Té en compte el codi deontològic dels professionals.

3. Fa el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d’hàbits relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

 • Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.
 • Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avaluació, tant al domicili com en la institució.
 • Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions fetes en el desenvolupament de les activitats.
 • Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.
 • Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències