Activitats

L'avaluació segons el moment en què es duu a terme

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els tipus d’avaluació segons el moment en què es porta a terme.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas de l'Helena

Fa sis mesos que l’Helena va accedir a una de les places del centre ocupacional. A la seva arribada, l’equip de professionals va llegir documentació de l’Helena (informes mèdics, informe final de l’anterior centre, etc.) i va mantenir una entrevista amb els seus pares.

Durant aquests sis mesos, i després de fixar un pla de treball amb l’Helena, s’han anat treballant diversos hàbits d’autonomia personal i social. El tècnic que portava les activitats del taller ha anat observant com l’Helena ha evolucionat en l’adquisició d’alguns hàbits. La família recentment ha comunicat a l’equip que es traslladen a viure a una altra ciutat.

El tècnic i la resta de membres de l’equip han elaborat un informe amb els resultats finals del pla de treball de l’Helena.

 1. Indiqueu els tipus d’avaluació que s’han portat a terme.
 2. Definiu cada avaluació.
 3. Relacioneu cada tipus d’avaluació amb algun moment concret descrit al cas pràctic.

Es poden observar els tres tipus d’avaluació:

 • Avaluació inicial: pretén tenir un coneixement exhaustiu i integral de la persona usuària per poder definir d’una manera individualitzada el tipus d’intervenció més adient i els recursos que cal posar en marxa. En el moment de l’arribada de l’Helena al centre es manté una entrevista amb els pares per obtenir informació, i també es consulta la documentació aportada.
 • Avaluació sumativa: pretén valorar de manera contínua que la intervenció vagi evolucionant segons els objectius planificats. Si la persona usuària evoluciona en relació amb això, el programa ha avaluat correctament les necessitats de la persona usuària que calia treballar. Durant aquests sis mesos s’ha dut a terme una observació de la conducta de l’Helena per comprovar-ne l’evolució.
 • Avaluació final: es fa al final de la intervenció, per analitzar si els objectius establerts s’han complert o no. Tot i que la intervenció amb l’Helena ha finalitzat per motius externs (canvi de residència), l’elaboració d’un informe ha de posar de manifest si alguns dels objectius establerts al pla de treball amb l’Helena han estat assolits.

Instruments de recollida d'informació durant el seguiment de la intervenció

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els instruments per obtenir informació durant el seguiment de la intervenció.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas de l'Èric

El vetllador en una escola de primària de Girona atén l’Èric, un nen de 8 anys que pateix discapacitat intel·lectual lleu. L’Èric té força problemes de relació i interacció amb la resta de companys de classe. Tot i haver fet una millora, hi ha hagut una davallada significativa en relació amb la convivència amb la resta d’infants i de vegades es mostra violent. El vetllador s’adona que la situació és tensa, que els companys de classe no volen que l’Èric segui o jugui amb ells, ni fer activitats amb ell de forma conjunta.

Com a tècnic, trasllada la informació a la tutora de l’Èric i es concreta parlar-ne a la propera reunió d’equip. A la reunió hi assisteixen la directora del centre, la tutora, la mestra d’educació especial, els vetlladors i el psicopedagog de l’EAP (equip d’atenció psicopedagògica). Després de parlar sobre la situació, es decideix recollir més informació per poder fer el seguiment i la valoració de la situació.

Tots els professionals estan d’acord amb el que està passant amb l’Èric, però desconeixen els motius reals d’aquest comportament. Com a equip, acorden treballar amb l’Èric, la seva família i els companys de classe per analitzar les causes d’aquests comportaments, ja que sospiten que hi ha problemes en l’àmbit familiar. No en tenen cap evidència, però això podria ser el detonant de la situació. A més a més, com a equip també decideixen estar més atents als seus canvis de comportament.

A partir del cas, identifiqueu les accions i els instruments que poden aplicar els diversos professionals del centre per tal d’obtenir informació sobre la situació actual de l’Èric.

Per tal d’obtenir informació i fer el seguiment de la intervenció i la valoració de la situació es poden fer servir els instruments següents:

 • Entrevista: tenir una trobada amb la família permet obtenir més informació sobre la situació de la família a casa. L’equip considera que pot haver canviat i és necessari tenir la possibilitat d’esbrinar què passa. D’altra banda, els pares podran traslladar com es troba l’Èric a casa: si han notat algun canvi en la seva conducta, si allà també es mostra agressiu, etc. L’entrevista no només permet obtenir informació, sinó que també permet informar la família de la situació actual a l’aula i poder detectar l’origen del malestar general de l’Èric. Això permetrà reconduir la intervenció. Habitualment, en l’àmbit escolar l’entrevista es fa amb la tutora o la mestra d’educació especial, i pot participar-hi el professional de l’EAP.
 • Observació: és important fer una observació sistemàtica de la conducta de l’Èric a l’aula, concretament de tots aquells aspectes relacionats amb la interacció amb els altres. Aquesta tasca la duran a terme el TAPSD, la tutora i la mestra d’educació especial. La informació aportada pel TAPSD té un gran valor, atès que és la persona que té més contacte directe amb l’Èric. Per enregistrar la informació obtinguda a partir de l’observació, es poden fer servir diverses eines: el diari de camp, les pautes d’observació i les escales analítiques.

Per assegurar un bon treball en equip és important:

 1. Establir un repartiment de responsabilitats entre els diversos professionals que intervenen amb l’usuari.
 2. Utilitzar uns bons registres d’informacions i comunicacions entre els diversos professionals.
 3. Fer un bon traspàs de la informació per part dels diversos professionals.

Les contribucions del tècnic de dependència dins d'un equip interdisciplinari

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les contribucions del TAPSD dins d’un equip interdisciplinari.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas d'en Mario

Actualment treballeu en una residència del vostre municipi. Ateneu en Mario, un home de 85 anys que viu allà des de fa set anys. En Mario necessita suport per a algunes activitats de la vida diària, com la higiene personal i vestir-se. A banda de rebre la vostra atenció, també rep l’ajuda d’altres professionals, com la fisioterapeuta, l’infermer i la metgessa de la residència.

 1. Quines són les vostres contribucions com a TAPSD a l’equip interdisciplinari?
 2. Quines són les responsabilitats que s’hauran de portar a terme de manera conjunta amb tot l’equip interdisciplinari?

 1. Com a tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència, les contribucions en les diverses reunions amb l’equip interdisciplinari (en aquest cas, format per la fisioterapeuta, l’infermer i la metgessa) són:
  • Aportar coneixement organitzatiu i metodològic a la seva tasca professional.
  • Analitzar i interpretar la informació sobre l’evolució d’en Mario amb la resta de professionals.
  • Oferir suport i assistència a en Mario en aquelles AVD que ho requereixin.
  • Portar a terme les funcions i les tasques assignades pels superiors.
  • Comunicar de manera clara i respectuosa les idees pròpies, resoldre els possibles conflictes i fer propostes noves i innovadores.
  • Mantenir una actitud oberta i flexible davant dels suggeriments d’altres professionals o familiars.
 2. Pel que fa a responsabilitats compartides per tots els membres de l’equip interdisciplinari, cal partir de:
  • Garantir la correcta atenció a en Mario.
  • Registrar totes les intervencions fetes amb en Mario dels diversos professionals.
  • Participar activament en les reunions i en el comitè d’ètica assistencial, garantint que es compleixen els drets d’en Mario.

Observació d'un usuari amb problemes de visió

L’objectiu de l’activitat és elaborar una pauta d’observació.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas de la Maria

Actualment treballeu en una escola municipal de Barcelona. Sou els vetlladors de la Maria, una nena de 8 anys que presenta certs problemes de visió que li dificulten poder-se desplaçar autònomament pel centre educatiu. Aquesta pèrdua de visió ha estat generada per una malaltia degenerativa d’herència familiar.

Treballeu conjuntament amb un professional de la fundació ONCE que supervisa la Maria, que us aconsella treballar conjuntament tècniques de desplaçament per dins del centre, amb l’objectiu que la Maria sigui més autònoma.

A partir del cas, elaboreu els aspectes que es poden incloure en la pauta d’observació sobre les reaccions de la Maria en l’espai. Aquesta informació servirà per determinar les tècniques de desplaçament més adequades.

Resposta oberta. A manera d’exemple, s’indiquen alguns aspectes que es poden incloure en la pauta d’observació respecte a les seves reaccions davant l’espai:

 • Roman sempre al mateix lloc dins de l’aula.
 • Li generen inseguretat els espais nous.
 • Surt a l’espai exterior de l’escola.
 • Es mou a l’espai exterior de l’escola.
 • Accedeix de forma autònoma a l’aula.
 • Necessita suport físic per pujar i baixar escales.
 • Coneix el recorregut de l’entrada de l’escola a l’aula.
 • S’orienta dins del centre.

El treball en equip

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre els aspectes més rellevants del treball en equip en l’àmbit sociosanitari.

Si, com a tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència, forméssiu part d’un equip de treball, com us organitzaríeu perquè tots els professionals que treballeu conjuntament obtinguéssiu la mateixa informació?

La comunicació és fonamental en qualsevol treball en equip, ja que ajuda a la correcta transmissió dels missatges i de les informacions pel que fa a coneixements, experiències i suggeriments, fomentant que arribi al màxim de professionals possible. Perquè els equips de treball en l’àmbit sociosanitari funcionin, necessiten desenvolupar una correcta planificació de la comunicació. Cal intentar en tot moment que aquesta comunicació sigui el màxim de fluida possible, ja que d’aquesta manera tothom col·laborarà per igual en la presa de decisions que es plantegin en les diverses reunions i col·laborarà d’igual forma en l’execució de les tasques planificades.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació