Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu la paraula que correspon a cadascuna de les definicions següents:

NúmPreguntaResposta
1

Conducta apresa que la persona exerceix automàticament en el moment oportú i de forma adequada a través de l’aprenentatge vivencial:

2

Accions apreses que apliquem de manera automàtica sense ser-ne conscients i que portem a terme de manera diària i regular:

3

Conjunt de capacitats físiques, motrius i cognitives d’una persona per dur a terme una tasca determinada amb destresa i d’acord amb els valors culturals del seu entorn proper:

Exercici 2

De les següents afirmacions, marqueu les que siguin certes:

NúmPregunta
1

L’habilitat és la capacitat o destresa d’una persona per executar una activitat.

2

L’habilitat per ella mateixa suposa l’exercici de l’autonomia.

3

L’adquisició de l’hàbit afavoreix la consecució de l’autonomia i és un factor fonamental per al desenvolupament de la maduresa personal i social.

4

El pas de l’habilitat a l’hàbit és automàtic.

5

La rutina és un hàbit interioritzat que es duu a terme repetidament.

6

A diferència dels hàbits, les rutines no es poden canviar o desaparèixer, ja que s’han interioritzat permanentment.

Exercici 3

En relació amb la manca d’autonomia i dependència, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones.

2

La dependència pot venir determinada per tres factors: la pèrdua, la mobilitat i l’afectació.

3

Les persones amb dependència necessiten l’atenció d’una altra persona o suports importants per fer les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

4

La Llei de la dependència defineix la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència com aquella capacitat de persuadir, afrontar i determinar les pròpies decisions dels individus.

5

L’article 13 de la Llei de dependència es caracteritza per desenvolupar quatre objectius vinculats amb el desenvolupament autònom de les persones amb dependència.

6

Els organismes responsables de gestionar totes les ajudes a la dependència a Catalunya són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Direcció General de Protecció Social.

7

La valoració del reconeixement de grau de dependència correspon amb caràcter exclusiu a l’Administració pública.

Exercici 4

De les següents activitats de la vida diària, assenyaleu les que són de caràcter instrumental:

NúmPregunta
1

Llegir i escriure.

2

Vestir-se i tenir cura de la higiene personal.

3

Utilitzar el transport públic.

4

Viatjar i practicar aficions.

5

Menjar sol.

6

Prendre’s la medicació.

Exercici 5

En relació amb les activitats de la vida diària, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Rentar-se, vestir-se o desplaçar-se per la llar són activitats instrumentals de la vida diària.

2

Perdre certa autonomia a l’hora de realitzar les ABVD pot afectar l’estat de benestar integral dels usuaris.

3

Les ABVD són totes aquelles tasques que fem de manera rutinària.

4

Les tasques que ens ajuden a desenvolupar-nos amb un mínim d’autonomia i independència es troben englobades en les AIVD.

5

Les activitats que necessitem per viure d’una manera més autònoma dins del nostre context fan referència a les AAVD.

6

Parlar per telèfon és una AIVD.

7

Per dur a terme la valoració de les ABVD, emprarem l’escala de Barthel o de Katz.

8

Les AAVD són aquelles que requereixen la participació social de l’usuari.

Exercici 6

De la llista següent, seleccioneu les afirmacions correctes en relació amb les estratègies d’intervenció orientades al manteniment i millora de l’autonomia personal de les persones:

NúmPregunta
1

Cal detectar i partir de les dificultats de cadascuna de les persones amb dependència.

2

El tècnic ha de gestionar totes les activitats sense tenir en compte el punt de vista dels usuaris.

3

El tècnic ha d’ajudar a reflexionar sobre les seves intencions pel que fa a les tasques que es duran a terme

4

S’ha de crear un clima de seguretat entre tècnic i usuari.

5

S’han d’establir bons canals de comunicació.

6

Cal partir del concepte d’independència.

7

Cal garantir, en la mesura del possible, donar resposta a les demandes dels usuaris.

Exercici 7

En relació amb l’actitud del tècnic davant de qualsevol intervenció, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Buscar en tot moment fomentar l’autonomia personal de qualsevol dels usuaris, sobreprotegint-los al màxim.

2

Ajudar l’usuari a portar a terme un estil de vida saludable i sobretot positiu.

3

Buscar en tot moment reforçar l’autoestima.

4

Intentar que els usuaris duguin a terme les activitats de forma ràpida.

5

Tenir molta sensibilitat.

6

Parlar contínuament amb l’usuari, donant sempre afecte.

7

Abstenir-se de respectar la seva dignitat.

8

Fer tot allò que a l’usuari li costi fer.

9

Respectar les preferències i els sentiments dels usuaris.

Exercici 8

De la llista següent, seleccioneu els àmbits més freqüents en què els professionals intervenen per al manteniment i millora de l’autonomia personal en les activitats de la vida diària:

NúmPregunta
1

Higiene personal

2

Inserció sociolaboral

3

Neteja i ordre de la llar

4

Formació ocupacional

5

Imatge personal

6

Vestimenta i manteniment de la roba

7

Autoocupació

8

Alimentació i descans

Exercici 9

Completeu els espais buits amb la paraula adient en relació amb la higiene personal dels usuaris:

NúmPregunta
1

La és entesa com aquells emprats en la i de la salut. Quan una persona es troba en situació d’ està capacitada per dur a terme totes les tasques vinculades amb la higiene personal, però, en canvi, en situacions de dependència la persona necessitarà la majoria de vegades el suport d’un per poder-les portar a terme.

Exercici 10

Seleccioneu d’aquesta llista les afirmacions que pertanyen a la higiene personal:

NúmPregunta
1

Eliminar l’excés de greix, la suor i la brutícia de la pell.

2

S’aconsella tallar les ungles després del bany, ja que estan més toves

3

La temperatura del bany ha d’estar entre 20 ºC i 24 ºC.

4

Ajudar l’usuari a triar un tall de cabells apropiat i fàcil de pentinar.

5

Eliminar les cèl·lules mortes que estan a la superfície de la pell.

6

El tècnic ajudarà l’usuari a preparar tot el material necessari per dur a terme el seu bany.

7

Les sabates, les pròtesis i els pantalons s’han de col·locar després de fer la higiene.

8

El tècnic no ha de deixar mai sol l’usuari.

9

L’usuari ha d’aconsellar sempre a l’usuari que es vesteixi dret.

10

L’usuari ha de mantenir la pell en bones condicions per tal que pugui portar a terme les seves funcions vitals.

Exercici 11

Completeu aquestes definicions amb la paraula més adient:

NúmPregunta
1

: inclou establir uns horaris adequats, evitar menjar entre hores, mastegar correctament els aliments i fer entre 3 i 5 àpats diaris.

2

: és una activitat de la vida diària que inclou elements de diversos àmbits. Algunes de les accions que inclou són triar els aliments (que han d’estar vinculats a una alimentació saludable), fer la llista de la compra per determinar quins aliments són necessaris i calcular-ne les quantitats, dirigir-se als establiments d’alimentació a obtenir els productes, gestionar el pagament dels productes, establir una comunicació i dirigir-se als venedors dels productes alimentaris, etc.

3

: és una altra de les activitats en què les persones poden necessitar el suport del professional.

4

: fa referència a l’acció concreta de menjar, ingerir els aliments.

Exercici 12

Indiqueu si les següents afirmacions relacionades amb la planificació, com a primera fase del procés d’aprenentatge d’un hàbit d’autonomia personal, són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La planificació tracta de comprovar que la persona disposa de les habilitats necessàries per iniciar el procés d’aprenentatge de determinats hàbits i que es troba motivada per fer-ho.

2

En la planificació cal observar i analitzar el nivell de capacitat funcional que manté la persona.

3

En la planificació no cal tenir en compte les conductes que l’usuari fa per si mateix i aquelles en què presenta més dificultat.

4

En la planificació, primer s’estableixen els recursos i la metodologia i, posteriorment, es decideixen els objectius que s’han d’assolir.

5

En la planificació s’usa el diari de camp per enregistrar les observacions.

6

En la planificació cal limitar-se a observar el comportament o les accions en curs d’una o més persones en el moment en què es produeixen.

Exercici 13

Trieu la paraula més adient en relació amb el procés d’adquisició dels hàbits d’autonomia personal:

NúmPreguntaResposta
1

Busca en tot moment que la persona dugui a terme per si sola l’hàbit de manera automàtica:

2

L’aprenentatge està assolit i la persona actua adequadament en qualsevol situació:

3

Vol garantir que en tot moment la persona entén què es fa i per què:

4

Tracta de comprovar que la persona disposa de les habilitats necessàries per iniciar el procés d’aprenentatge de determinats hàbits i que està motivada per fer-ho:

Exercici 14

Seleccioneu d’aquesta llista quins són els elements d’un programa d’entrenament en HAPS:

NúmPregunta
1

Establiment de sessions

2

Valoració inicial de les HAPS

3

Realització d’entrevistes

4

Establiment d’objectius

5

Definició de la ubicació

6

Metodologia

7

Establiment de la periodicitat

8

Selecció d’activitats

9

Recursos del programa

10

Avaluació dels participants

Exercici 15

Seleccioneu d’aquesta llista les característiques relacionades amb l’ús de la tècnica de l’entrevista, tant amb l’usuari com amb els seus familiars:

NúmPregunta
1

Permet obtenir informació de les actituds de la persona.

2

Permet valorar el fets i les situacions explícites que explica la persona entrevistada.

3

Permet socialitzar-nos més amb l’usuari i la família d’aquest.

4

Permet veure la posició objectiva de l’usuari.

5

Serveix per aprofundir en el discurs i les experiències personals.

6

Permet recollir discursos i vivències pròpies segons la perspectiva de la persona entrevistada.

7

Permet recollir una gran quantitat d’informació, però s’hi ha de dedicar molt de temps.

8

És un instrument rígid.

9

Afavoreix l’establiment de relacions més properes i fer entendre a les persones, usuari i familiars, que són part important del procés d’intervenció.

Exercici 16

Indiqueu el tipus d’entrevista al qual fan referència les següents afirmacions:

NúmPreguntaResposta
1

Disposen d’un guió preestablert, seqüenciat i dirigit; es tracta de preguntes amb resposta tancada o amb una resposta predeterminada:

2

Es construeixen a mesura que l’entrevista va avançant, tot i que inicialment l’entrevistador té clar quin és l’objectiu de l’entrevista:

3

Tenen la finalitat de conèixer o abastar una problemàtica determinada a partir d’un guió predeterminat, que permet formular preguntes obertes per ampliar la informació:

Exercici 17

Marqueu els ítems que corresponguin a algun dels apartats del diàgnòstic de funcionalitat dels informes:

NúmPregunta
1

Ús de les escales estandarditzades.

2

Àrees afectades i grau de dependència

3

Necessitat o no d’ús de recursos, materials o humans

4

Tipus de programa més adient a la situació de cada usuari

Exercici 18

En relació amb els objectius, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els objectius generals es redacten en infinitiu i responen a la premissa “L’usuari ha de ser capaç de…”.

2

Els objectius operatius fan referència a la metodologia.

3

Els objectius generals es concreten en objectius específics.

4

La redacció de l’activitat ha de concretar els objectius que es volen aconseguir.

5

La selecció de les activitats es fa en funció dels objectius del programa i les capacitats dels usuaris.

6

Dos objectius operatius poden assolir-se en la mateixa activitat.

7

Els objectius són flexibles.

8

Els objectius es fan constar al cronograma del programa.

Exercici 19

Completeu les frases següents en relació amb la metodologia del programa d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal:

NúmPregunta
1

La és una tècnica en què el tècnic s’encarrega d’explicar aquelles habilitats socials que considera que són de vital importància per als seus usuaris a partir del diàleg, tot implicant-los de manera molt directa.

2

Una tècnica molt útil dins dels programes d’HAPS és la , que consisteix a modificar les creences errònies que impedeixen als nostres usuaris actuar o comportar-se de manera assertiva.

3

El entrena l’usuari a partir de la imitació i de l’observació directa d’un bon model, del qual imita la conducta correcta que es vol adquirir o millorar.

4

El és una tècnica en què es fa una representació simulada i específicament creada per assajar determinades conductes desitjades.

5

Un dels aspectes més importants a l’hora de planificar activitats és plantejar-se la que se seguirà en el programa i les tècniques i estratègies d’intervenció que s’hi utilitzaran.

Exercici 20

En la llista següent, seleccioneu les accions que el professional ha de dur a terme en l’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social (HAPS), independentment de la metodologia emprada al programa:

NúmPregunta
1

Preparació de l’usuari

2

Retroalimentar l’usuari

3

Instrucció de l’usuari

4

Manteniment de retorn (feedback) constant

5

Automatització de conductes

6

Resposta a totes les demandes de l’usuari

7

Consolidació de conductes

Exercici 21

Completeu amb la paraula més adient aquestes definicions relacionades amb la temporalització:

NúmPregunta
1

Una no deixa de ser una nova oportunitat diferent de l’anterior per treballar els que s’han plantejat per a aquella activitat.

2

El nombre de de cada determina la amb què es treballarà l’activitat.

3

L’elaboració d’un permet fer un càlcul inicial de la durada total del programa d’entrenament a partir dels objectius que el tècnic s’ha plantejat.

Exercici 22

Completeu aquestes definicions relacionades amb els instruments d’avaluació:

NúmPreguntaResposta
1

Diàleg entre dues persones en què una pregunta a l’altra per obtenir informació sobre determinades qüestions.

2

Tècnica de recollida d’informació en què l’observador i el subjecte observat són la mateixa persona.

3

Tècnica que s’utilitza per observar el comportament o les accions d’un o més subjectes en el moment en què es produeixen.

4

Instrument que permet recollir la informació més rellevant de manera més àgil i sistematitzada.

Exercici 23

Completeu aquestes definicions relacionades amb els recursos emprats en un entrenament en HAPS:

NúmPregunta
1

Els materials necessaris per a les activitats programades s’anomenen .

2

Tots els professionals que participen directament en la implementació d’un programa s’engloben dins dels .

3

Els fan referència als espais on es desenvolupen les diferents activitats.

4

Els engloben totes les despeses monetàries que cal preveure per poder dur a terme el programa sense limitació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos