Activitats

Llibre de registre de caixa I

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el llibre de registre de caixa a partir de la informació de les operacions de cobrament i pagament.

L’empresa BETA fa el dia 1 de maig les següents operacions:

 • Saldo inicial: 1.450 EUR
 • Pagament de 530 EUR a un proveïdor (fra. 331)
 • Venda de mercaderies al comptat per import de 950 EUR (fra. núm. 156)
 • Ingrés de 840 EUR al compte bancari
 • Compra de mercaderies en efectiu per import de 680 EUR (fra. núm. 420)
 1. Registreu les operacions anteriors en el llibre de registre de caixa.
 2. El resultat de l’arqueig de caixa és de 364 EUR. Realitzeu l’anotació corresponent al llibre de caixa.

1. Llibre de registre de caixa:

Taula: Llibre de registre de caixa de l’empresa BETA
Data Concepte Deure Haver Saldo
01/05/20xx Saldo inicial 1.450,00
01/05/20xx Pagament proveïdor fra. núm. 331 530,00 920,00
01/05/20xx Venda al comptat fra. núm. 156 950,00 1.870,00
01/05/20xx Ingrés al c/c 840,00 1.030,00
01/05/20xx Compra mercaderies fra. núm. 420 680,00 350,00

2. Llibre de registre de caixa després de l’arqueig:

Taula: Llibre de registre de caixa de l’empresa BETA
Data Concepte Deure Haver Saldo
01/05/20xx Saldo inicial 1.450,00
01/05/20xx Pagament proveïdor fra. núm. 331 530,00 920,00
01/05/20xx Venda al comptat fra. núm. 156 950,00 1.870,00
01/05/20xx Ingrés al c/c 840,00 1.030,00
01/05/20xx Compra mercaderies fra. núm. 420 680,00 350,00
01/05/20xx Regularització arqueig 14,00 364,00

Llibre de registre de caixa II

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el llibre de registre de caixa a partir de la informació de les operacions de cobrament i pagament.

L’empresa ALFA comença el dia 20 de setembre de 20xx amb un saldo en caixa de 352 EUR. Durant el dia fa les següents operacions:

 • Compra de mercaderies a crèdit per 568 EUR
 • Retirada de 1.176 EUR del compte bancari
 • Descompte en el banc d’una lletra de canvi de 1.500 EUR, amb un descompte de 120 EUR
 • Pagament en efectiu d’una factura per import de 560 EUR
 • Venda de mercaderies al comptat per import de 2.300 EUR
 • Enviament d’una transferència bancària per part d’un client de 860 EUR com a pagament de la fra. 87
 • Pagament en efectiu a un treballador per un avançament de 300 EUR
 • Pagament de les quotes de seguretat social: 370 EUR, mitjançant el compte corrent bancari
 1. Registreu les operacions anteriors en el llibre registre de caixa.
 2. El resultat de l’arqueig de caixa és de 2.960 EUR. Feu l’anotació corresponent al llibre de caixa.

1. Llibre de registre de caixa:

Taula: Llibre de registre de caixa de l’empresa ALFA
Data Concepte Deure Haver Saldo
20/09/20xx Saldo inicial 352,00
20/09/20xx Reintegrament 1.176,00 1.528,00
20/09/20xx Pagament factura 560,00 968,00
20/09/20xx Venda de mercaderies 2.300,00 3.268,00
20/09/20xx Avançament a un treballador 300,00 2.968,00

Les operacions 1, 3, 6 i 7 no tenen efecte sobre el llibre de caixa.

2. Llibre de registre de caixa després de l’arqueig:

Taula: Llibre de registre de caixa de l’empresa ALFA
Data Concepte Deure Haver Saldo
20/09/20xx Saldo inicial 352,00
20/09/20xx Reintegrament 1.176,00 1.528,00
20/09/20xx Pagament factura 560,00 968,00
20/09/20xx Venda de mercaderies 2.300,00 3.268,00
20/09/20xx Avançament a un treballador 300,00 2.968,00
20/09/20xx Regularització arqueig 8,00 2.960,00

Llibre de registre de bancs I

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el llibre registre de bancs a partir de la informació de les operacions de cobrament i pagament.

L’empresa GAMMA té obert al Banc Santander un compte corrent amb les dades IBAN ES76 8784 2050 8757 5147 133. El dia 10 de juny fa les operacions següents:

 • Saldo 9 de juny de 20XX: 2.630 EUR
 • 10 de juny: venda de mercaderies al client ALFA per import de 980 EUR. El client envia transferència bancària (fra. núm. 230).
 • 10 de juny: pagament mitjançant un xec de la fra. núm. 136 a un proveïdor per import de 470 EUR.
 • 10 de juny: retirada en efectiu de 600 EUR per ingressar a la caixa.
 • 10 de juny: compra de mercaderies per import de 1.865 EUR al proveïdor COLT (fra. núm. 632). Paga mitjançant transferència bancària.
 • 10 de juny: ingrés al banc d’un xec de 840 EUR del client DELTA (fra. núm. 235).
 • 10 de juny: ingrés en efectiu de 350 EUR.
 1. Registreu les operacions indicades al llibre de registre de bancs de l’empresa.
 2. L’empresa GAMMA rep del Banc Santander l’extracte del compte corrent que té obert amb IBAN ES76 8784 2050 8757 5147 133 corresponent al 10 de juny. A partir del resultat de la conciliació bancària, registreu a la comptabilitat de l’empresa els ajustos necessaris i traslladeu la informació al llibre de registre de bancs.
Taula: Extracte bancari
Banc Santander
Titular: Empresa GAMMA
Domicili:
Codi del compte: ES76 8784 2050 8757 5147 1338
Data Concepte Càrrecs Abonaments Saldo
10/06/20xx Saldo inicial 2.630,00
10/06/20xx Transferència ALFA s/fra. núm. 230 980,00 3.610,00
10/06/20xx Xec proveïdor s/fra. núm. 136 470,00 3.140,00
10/06/20xx Retirada d’efectiu 600,00 2.540,00
10/06/20xx Transferència a COLT s/fra. núm. 632 1.865,00 675,00
10/06/20xx Rebut llum 430,00 245,00
10/06/20xx Ingrés en efectiu 350,00 595,00
Taula: Conciliació bancària
Banc: Banc Santander
Codi del compte: ES76 8784 2050 8757 5147 1338
Saldo segons extracte bancari 595,00
Augments:
Xec DELTA fra. núm. 235 + 840,00
Disminucions:
Saldo bancari conciliat 1.435,00
Saldo segons llibre auxiliar de bancs 1.865,00
Augments:
Disminucions:
Rebut llum - 430,00
Saldo llibre auxiliar de bancs conciliat 1.433,00

1. Llibre de registre de bancs:

Taula: Llibre de registre de bancs
Entitat bancària: Banc Santander
Domicili:
Codi del compte: ES76 8784 2050 8757 5147 1338
Data Concepte Deure Haver Saldo
10/06/20xx Saldo inicial 2.630,00
10/06/20xx Venda a ALFA fra. núm. 230 980,00 3.610,00
10/06/20xx Xec proveïdor fra. núm. 136 470,00 3.140,00
10/06/20xx Retirada d’efectiu 600,00 2.540,00
10/06/20xx Transferència a COLT fra. núm. 632 1.865,00 675,00
10/06/20xx Xec DELTA fra núm. 235 840,00 1.515,00
10/06/20xx Ingrés en efectiu 350,00 1.865,00

2. Llibre de registre de bancs després de la conciliació bancària:

Taula: Llibre de registre de bancs
Entitat bancària: Banc Santander
Domicili:
Codi del compte: ES76 8784 2050 8757 5147 1338
Data Concepte Deure Haver Saldo
10/06/20xx Saldo inicial 2.630,00
10/06/20xx Venda a ALFA fra. núm. 230 980,00 3.610,00
10/06/20xx Xec proveïdor fra. núm. 136 470,00 3.140,00
10/06/20xx Retirada d’efectiu 600,00 2.540,00
10/06/20xx Transferència a COLT fra. núm. 632 1.865,00 675,00
10/06/20xx Xec DELTA fra. núm. 235 840,00 1.515,00
10/06/20xx Ingrés en efectiu 350,00 1.865,00
10/06/20xx Rebut llum 430,00 1.435,00

Llibre de registre de bancs II

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el llibre de registre de bancs a partir de la informació de les operacions de cobrament i pagament fetes per l’empresa.

L’empresa A té obert un compte corrent al BBVA IBAN ES76 8784 2050 8757 5147 133 amb un saldo de 2.740 EUR. El saldo del llibre de registre de bancs és de 2.300 EUR.

Les diferències es deuen al fet que:

 • L’empresa A ha lliurat un xec de 690 EUR a un proveïdor que encara no l’ha carregat en el seu compte bancari.
 • El banc ha carregat a compte un rebut de 250 EUR, que l’empresa encara no ha registrat en el llibre auxiliar.
 1. Elaboreu el document de conciliació bancària.

Taula: Conciliació bancària
Banc: BBVA
Codi del compte: ES76 8784 2050 8757 5147 1338
Saldo segons extracte bancari 2.740,00
Augments:
Disminucions:
Xec a proveïdor - 690,00
Saldo bancari conciliat 2.050,00
Saldo segons llibre auxiliar de bancs 2.300,00
Augments:
Disminucions:
Rebut - 250,00
Saldo llibre auxiliar de bancs conciliat 2.050,00

A partir del resultat de la conciliació bancària es registren a la comptabilitat de l’empresa els ajustos necessaris i es trasllada la informació al llibre de registre de bancs.

Pressupost de tresoreria I

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el pressupost de tresoreria a partir de la informació de les previsions de cobraments i pagaments.

L’empresa GUAU, SL es dedica a la venda d’articles importats i té la seu social a Barcelona. Respecte de les previsions de cobraments i pagaments, disposa de la informació següent:

 • Cobraments:
  • Vendes: 10.000 EUR mensuals
  • Cobrament a clients: 5.000 EUR el primer mes
 • Pagaments:
 • Compres previstes a proveïdors al febrer: 15.000 EUR
 • Pagament a proveïdors: 4.000 EUR i 10.000 EUR al gener i al març, respectivament
 • Pagament del lloguer del local comercial: 580 EUR mensuals
 • Pagament de publicitat: 790 EUR al gener
 • Despeses de personal: 1.200 EUR al mes, més 85 EUR d’assegurances socials
 • Subministraments: previsió d’una mitjana de 220 EUR de pagaments cada mes
 • Pagament d’IVA al gener: 720 EUR
 1. Sabent que el saldo inicial de tresoreria ascendeix a 2.000 EUR, elaboreu el pressupost de tresoreria.

1. Pressupost de tresoreria de GUAU, SL:

Taula: Pressupost de tresoreria 1T
Concepte Gener Febrer Març
Saldo inicial 2.000,00 9.405,00 2.320,00
Cobraments:
Vendes 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Deutes de clients 5.000,00
Total cobraments 15.000,00 10.000,00 10.000,00
Pagaments:
Compres 15.000,00
Pagaments a proveïdors 4.000,00 10.000,00
Arrendaments 580,00 580,00 580,00
Publicitat 790,00
Subministraments 220,00 220,00 220,00
Tributs 720,00
Despeses de personal 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Seguretat Social 85,00 85,00 85,00
Total pagaments 7.595,00 17.085,00 12.085,00
Saldo = cobraments - pagaments 7.405,00 - 7.085,00 - 2.085,00
Saldo final = saldo + saldo inicial 9.405,00 2.320,00 235,00

Pressupost de tresoreria II

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el pressupost de tresoreria a partir de la informació de les previsions de cobraments i pagaments.

Software Mini, SL és una empresa de venda de material informàtic de Granollers, propietat de Manel Pla Tort. El propietari es disposa a elaborar el pressupost de tresoreria corresponent al segon trimestre de l’any, amb la següent informació:

 • Previsió d’ingressos:
  • Previsió de vendes: 18.000 EUR a l’abril i el maig i increment del 30 % al juny
  • Deutes pendents de cobrament: 4.580 EUR, 3.850 EUR i 5.780 EUR, corresponents a abril, maig i juny
 • Previsió de despeses:
 • Compres a proveïdors durant el segon mes: 15.740 EUR
 • Pagament a proveïdors: pendents per a abril, maig i juny, 15.000 EUR, 4.500 EUR i 12.800 EUR
 • Lloguer del local de l’activitat: 1.350 EUR mensuals
 • Assegurança contractada: 1.620 EUR el primer mes
 • Publicitat: 2.370 EUR al maig
 • Despeses de llum i telefonia: 600 EUR a l’abril i el juny
 • Pagament d’IVA a l’abril: 6.532 EUR
 • Comercial contractat. L’import de la nòmina ascendeix a 1.520 EUR, i paga 92 EUR en concepte d’assegurances socials
 • Quota mensual d’autònom: 314,40 EUR
 • Servei d’assessoria: 65 EUR
 1. Sabent que el marge de seguretat és de 1.500 EUR i que el saldo inicial de tresoreria ascendeix a 9.440 EUR, elaboreu el pressupost de tresoreria corresponent al primer trimestre de l’any.
 2. Analitzeu els resultats.

1. Pressupost de tresoreria Software Mini, SL:

Taula: Pressupost de tresoreria 2T
Concepte Abril Maig Juny
Saldo inicial 9.440,00 4.926,60 825,20
Cobraments:
Vendes 18.000,00 18.000,00 23.400,00
Deutes de clients 4.580,00 3.850,00 5.780,00
Total cobraments 22.580,00 21.850,00 29.180,00
Pagaments:
Compres 15.740,00
Pagaments a proveïdors 15.000,00 4.500,00 12.800,00
Arrendaments 1.350,00 1.350,00 1.350,00
Assegurances 1.620,00
Publicitat 2.370,00
Subministraments 600,00 600,00
Tributs 6.532,00
Despeses de personal 1.520,00 1.520,00 1.520,00
Seguretat Social (*) 406,40 (*) 406,40 (*) 406,40
Altres pagaments 65,00 65,00 65,00
Total pagaments 27.093,40 25.951,40 16.714,40
Saldo = cobraments - pagaments - 4.513,40 - 4.101,40 12.438,60
Saldo final = saldo + saldo inicial 4.926,60 825,20 13.263,80
*Assegurances socials més quota mensual d'autònom

2. Anàlisi del pressupost de tresoreria:

A causa dels pagaments pendents a proveïdors del mes d’abril, aquesta empresa té més despeses que ingressos, però tot i així no es trenca el seu marge de seguretat, ja que amb el saldo inicial del qual partia poden cobrir aquest dèficit pressupostari.

Durant el mes de maig sí que es trenca el marge de seguretat a causa de les compres que tenen previst fer a proveïdors. Aquesta situació quedarà resolta durant el mes de juny si es compleixen les expectatives de vendes i es cobren els deutes amb clients, fets que també els permetrien cobrir els pagaments pendents a proveïdors.

L’empresa hauria de replantejar-se la negociació dels deutes a proveïdors i la possibilitat de fer-los pagaments anticipats. Aquests pagaments acostumen a portar associats descomptes o bonificacions, la qual cosa repercutiria de forma favorable en els resultats i afavoriria la reducció de costos.

També s’hauria de plantejar la possibilitat de negociar els deutes amb clients, que malgrat el cost els permetria disposar de més liquiditat.

Anar a la pàgina anterior:
Gestió i control de tresoreria
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació