Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els tràmits de la gestió de cobraments i pagaments, analitzant la documentació associada i el seu flux dins de l’empresa.

 • Diferencia els fluxos d’entrada i sortida de tresoreria, valorant els procediments d’autorització dels pagaments i de gestió dels cobraments.
 • Identifica els mitjans de pagament i cobrament habituals en l’empresa, així com els seus documents justificatius, diferenciant pagament al comptat i pagament ajornat.
 • Compara les formes de finançament comercial més habituals.
 • Aplica les lleis financeres de capitalització simple o composta en funció del tipus d’operacions.
 • Calcula la liquidació d’efectes comercials en operacions de descompte.
 • Calcula les comissions i les despeses de determinats productes i serveis bancaris bàsics relacionats amb l’ajornament del pagament i del cobrament, tant en l’àmbit nacional com internacional.
 • Interpreta i tramita documents financers bàsics en anglès que s’utilitzen en pagaments i cobraments.
 • Utilitza aplicacions informàtiques específiques.

2. Efectua la gestió i el control de la tresoreria, utilitzant aplicacions informàtiques.

 • Estableix la funció i els mètodes de control de la tresoreria en l’empresa.
 • Emplena els diferents llibres i registres de tresoreria.
 • Executa les operacions del procés d’arqueig i quadrament de la caixa i detecta les desviacions.
 • Acara la informació dels extractes bancaris amb el llibre de registre del banc.
 • Descriu les utilitats d’un calendari de venciments en termes de previsió financera.
 • Relaciona el servei de tresoreria i la resta de departaments amb empreses i entitats externes.
 • Valora la utilització de mitjans en línia, l’administració electrònica i altres substitutius de la presentació física dels documents.
 • Efectua els procediments d’acord amb els principis de responsabilitat, seguretat i confidencialitat de la informació.
 • Utilitza el full de càlcul i altres eines informàtiques per a la gestió de tresoreria.
 • Identifica el procediment per gestionar la presentació de documents de cobrament i pagament davant de les administracions públiques.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències