Introducció

Hi ha diferents aspectes relacionats amb els cobraments i els pagaments associats a l’activitat comercial que fan especial incidència en els càlculs, la documentació, els registres que generen i el control que es deriva de la tresoreria.

En l’apartat “Operacions financeres” es tracta l’interès i es relaciona amb els càlculs que es fan servir en l’activitat comercial, com són la capitalització simple, la capitalització composta o el descompte, que és l’operació inversa a les anteriors. Amb les fórmules que s’expliquen en aquest apartat es fan càlculs simples i s’utilitzen en algunes operacions com són el facturatge o la gestió d’efectes que es deriven de documentació de pagament ajornat.

En l’apartat “Pagament de la compravenda al comptat” es tracten els diferents documents que es poden elaborar per a la realització de pagaments al comptat com són els rebuts, els xecs en totes les seves diferents modalitats, les transferències bancàries, els ingressos en compte, la domiciliació bancària, les targetes electròniques, el gir postal o els pagaments contra reemborsament. En tots els casos constituiran un comprovant de la realització d’un pagament o cobrament segons es tracti del venedor o el comprador.

Finalment, en l’apartat “Gestió i control de tresoreria” s’estudia la gestió i el control de tresoreria amb els llibres obligatoris i auxiliars. En concret, s’analitza com omplir el llibre auxiliar de caixa amb l’arqueig i el llibre auxiliar de banc amb la conciliació bancària. Amb referència a la gestió, s’utilitza com a eina el pressupost de tresoreria, amb propostes d’actuacions, si s’escau, per evitar els riscos associats.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades en cada bloc. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professorat a resoldre’ls.

Anar a la pàgina següent:
Resum