Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En la capitalització simple, els interessos no s’acumulen al capital inicial.

2

L’interès i el temps no necessiten estar referenciats en les mateixes unitats.

3

En la capitalització simple es fa servir el tipus d’interès nominal.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta atenent el concepte de llei financera:

NúmPregunta
1

Actualitzar vol dir portar un capital d’un moment posterior a un moment anterior.

2

Actualitzar vol dir portar un capital d’un moment anterior a un moment posterior.

3

Capitalitzar vol dir traslladar un capital d’un moment posterior a un moment anterior.

4

Totes les afirmacions anteriors són falses.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Indiqueu els tipus d’interès semestral, trimestral i mensual, respectivament, equivalents al 12% d’interès simple anual.

NúmPregunta
1

i2= 2%, i4= 4%, i12= 12%

2

i6= 6%, i3= 3%, i12= 1%

3

i2= 6%, i4= 3%, i12= 1%

4

i6= 2%, i3= 4%, i12= 12%

Exercici 4

Trieu l’opció correcta respecte de l’equivalència de capitals:

NúmPregunta
1

Dos capitals són equivalents en un únic moment de temps.

2

Dos capitals només poden ser equivalents al seu venciment.

3

Dos capitals només seran equivalents si tenen el mateix tipus d’interès.

4

Dos capitals són equivalents només si tenen el mateix capital inicial.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta respecte de la capitalització composta:

NúmPregunta
1

El capital inicial d’un període és el capital final del període anterior.

2

El temps i l’interès han d’estar referits a les mateixes unitats de temps.

3

Els interessos produïts es van acumulant al capital inicial per produir nous interessos.

4

Totes les afirmacions anteriors són certes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Indiqueu el tant per cent efectiu o compost mensual equivalent al 12% compost o efectiu anual:

NúmPregunta
1

3%

2

1%

3

0,9489%

4

0,9489

Exercici 7

Trieu l’opció correcta respecte del descompte:

NúmPregunta
1

El descompte s’utilitza per traslladar un capital a un moment posterior al seu venciment.

2

El descompte és l’operació inversa a la capitalització.

3

El descompte substitueix un capital present per un altre de futur equivalent.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes relatius a la capitalització:

NúmPreguntaResposta
1

Co:

2

Cn:

3

I:

4

i:

5

n:

Exercici 9

Relacioneu els conceptes relatius al descompte:

NúmPreguntaResposta
1

Cn:

2

E:

3

Dc:

4

d:

5

n:

6

Dr:

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En la capitalització els interessos no s’acumulen al capital inicial.

2

Les entitats financeres prefereixen el , ja que es calcula sobre el capital final.

3

En la capitalització , els interessos s’acumulen al capital inicial.

4

Per fer els supòsits pràctics s’ha de tenir en la mateixa periodicitat .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos