Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les relacions entre normativa i el llibre que exigeix:

NúmPreguntaVF
1

Codi de comerç: llibre diari

2

Llei de l’IRPF: llibres sobre vendes

3

Llei de l’IS: llibre de registre de cobraments i pagaments

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

Els llibres següents són de caràcter voluntari:

NúmPreguntaVF
1

Llibre de registre de bancs

2

Llibre sobre vendes

3

Llibre de registre de béns d’inversió

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

L’expressió per calcular el saldo final en l’arqueig de caixa és:

NúmPregunta
1

Saldo final = saldo inicial - entrades + sortides

2

Saldo final = saldo inicial + entrades - sortides

3

Saldo final = saldo inicial - entrades - sortides

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Les tres fases de l’arqueig són:

NúmPregunta
1

Recompte, arqueig i tancament

2

Inici, operacions i tancament

3

Recompte, arqueig i finalització

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Per dur a terme el control dels comptes bancaris és necessari un document:

NúmPregunta
1

Anotacions en compte

2

Domiciliació bancària

3

Conciliació bancària

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Quin instrument utilitza l’empresa per fer previsions a curt termini?

NúmPregunta
1

Pressupost

2

Llibre diari

3

Llibre de bancs

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Serveix per registrar tots els cobraments i pagaments que fa l’empresa en efectiu cada dia:

2

Consisteix a comprovar que el recompte coincideix amb el saldo final de la caixa:

3

Equivocacions en fer els cobraments o els pagaments:

4

Error en anotar les quantitats en el llibre de caixa o en els justificants de cobrament o pagament:

5

Pèrdua d’algun justificant de cobrament o pagament, o bé que s’hagin omès:

6

Error en el registre comptable:

7

Document que registra totes les operacions efectuades amb una entitat financera:

8

Procés sistemàtic de comparació i explicació sobre les diferències que es detecten entre els comptes bancaris i els saldos comptables:

9

Document que permet fer previsions de tresoreria a curt termini, cercant sempre l’equilibri entre les entrades i les sortides de caixa:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les empreses planifiquen a les inversions i el finançament. Per aquest motiu, han de confeccionar el , l’eina per a la gestió i la detecció de necessitats d’obtenció de fons a .

2

Les han de portar un control de la tresoreria de manera regular i precisa per mitjà dels , per comprovar que les xifres comptables registrades en els llibres existeixen o quadren amb les xifres reals que hi ha a la caixa, als bancs, etc. Hi ha per evitar els errors o corregir les desviacions.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general