Activitats

Tributs I

L’objectiu de l’activitat és identificar diferents tipus de tributs.

Un comerç inicia l’activitat empresarial. Per obrir el local comercial en una zona nova de la ciutat ha de pagar:

  • Primera pavimentació de la calçada
  • Aprovisionament d’aigua potable

Expliqueu i justifiqueu en concepte de què haurà d’efectuar aquests pagaments a l’Ajuntament.

El pagament de la pavimentació de la calçada és una contribució especial, ja que el fet imposable consisteix a obtenir un benefici o a augmentar el valor d’un bé del contribuent.

El pagament per l’aprovisionament d’aigua potable és una taxa, ja que és la prestació d’un servei públic.

Tributs II

L’objectiu de l’activitat és identificar diferesnt tipus de tributs.

Quina diferència hi ha entre el pagament en una piscina pública si la gestiona un ajuntament o una empresa privada? Justifiqueu la resposta.

El pagament de l’entrada a una piscina pública és una taxa que s’abona per la utilització o aprofitament personal d’un domini públic. El pagament de l’entrada a una piscina privada és un preu públic, derivat de la prestació d’un servei per part d’una empresa privada.

Cessió de competències a les comunitats autònomes

L’objectiu de l’activitat és cercar les competències que en matèria tributària tenen cedides les comunitats autònomes.

Consulteu en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, l’article 19.2, sobre els tributs cedits a cada comunitat autònoma.

Elaboreu una taula dels tributs per als quals poden tenir competències normatives les comunitats autònomes segons aquesta llei.

En el cas de tributs cedits, cada comunitat autònoma pot assumir, en els termes que estableixi la llei que reguli la cessió de tributs, les competències normatives següents:

Tributs cedits Competències de les CCAA
Impost de la renda de les perones físiques Fixar la quantia del mínim personal i familiar i la regulació de la tarifa i deduccions de la quota.
Impost sobre el patrimoni Determinar el mínim exempt i la tarifa, les deduccions i les bonificacions.
Impost sobre successions i donacions Reduccions de la base imposable, tarifa, fixar la quantia i els coeficients del patrimoni preexistent, deduccions, bonificacions, i també regular la gestió.
Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats En la modalitat transmissions patrimonials oneroses, la regulació del tipus de gravamen en arrendaments, en les concessions administratives, en la transmissió de béns mobles i immobles i en la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos, excepte els drets reals de garantia; i en la modalitat actes jurídics documentats, el tipus de gravamen dels documents notarials. Així mateix, poden regular deduccions de la quota, bonificacions, i també la la gestió del tribut.
Tributs sobre el joc Determinar exempcions, base imposable, tipus de gravamen, quotes fixes, bonificacions i meritació, i també regular l’aplicació dels tributs.
Impost especial sobre determinats mitjans de transport Regulació dels tipus impositius.
Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs Regulació dels tipus de gravamen i l’aplicació dels tributs.

Càlcul del deute tributari

L’objectiu de l’activitat és obtenir l’import de la quota diferencial o deute tributari.

Respecte de la liquidació d’un determinat impost disposeu de la informació següent:

  • Base imposable: 55.300 EUR
  • Tipus impositiu: 20%
  • Deduccions sobre la quota: 1.500 EUR
  • Pagaments a compte realitzats: 450 EUR

Determineu la quota diferencial d’aquest impost.

Per obtenir la quota diferencial, o deute tributari, els passos comencen per obtenir la quota íntegra aplicant el tipus impositiu sobte la base imposable.

La quota íntegra es minora amb les deduccions existents per obtenir la quota líquida.

Finalment a la quota líquida se li resten els pagaments a compte per obtenir la quota diferencial o deute tributari.

Anar a la pàgina anterior:
Marc tributari espanyol
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació