Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els pressupostos públics estableixen un límit màxim d’ingressos i despeses per un període anual.

2

En cap cas una norma tributària pot tenir efectes retroactius.

3

La capacitat econòmica del subjecte passiu és un element essencial per a l’existència de l’obligació tributària.

4

La capacitat econòmica del subjecte passiu pot posar-se de manifest per la possessió d’un patrimoni.

5

La inexistència de fet imposable és condició necessària perquè es produeixi un supòsit d’exempció.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Són impostos directes…

NúmPregunta
1

els que no tenen en compte les circumstàncies personals del contribuent.

2

els que graven el consum.

3

els que es recapten de manera sistemàtica en el temps.

4

els que graven una manifestació de riquesa.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

El pressupost jurídic o econòmic fixat per la llei, la realització del qual origina el naixement d’una obligació tributària, és…

NúmPregunta
1

la base imposable.

2

el fet imposable.

3

la base liquidable.

4

la quota íntegra.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La base liquidable és…

NúmPregunta
1

la quantitat que s’obté després d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.

2

el resultat d’aplicar a la base imposable les deduccions corresponents.

3

el conjunt de circumstàncies fixades per la llei que originen el naixement de l’obligació tributària.

4

el resultat d’aplicar a la base imposable les reduccions corresponents.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La quota íntegra és…

NúmPregunta
1

la quantitat que resulta després d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.

2

la quantitat que resulta de valorar el fet imposable.

3

la quantitat que resulta després d’aplicar el tipus de gravamen a la base liquidable.

4

la quantitat a ingressar que resulti de l’obligació tributària.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Càrrec al compte corrent pel rebut en concepte d’un gual permanent:

2

Import liquidat a l’Administració pública per l’adquisició d’un immoble de segona mà:

3

Pagament de l’entrada a una piscina municipal:

4

Import pagat per un comerciant a l’Administració pública corresponent pel rètol de la botiga:

5

Import exigit al veïns d’un carrer per obres de millora en el clavegueram:

6

Import de la matrícula universitària:

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és la magnitud dinerària o d’una altra naturalesa que resulta del mesurament o valoració del .

2

El és la xifra, coeficient o percentatge que s’aplica a la per obtenir com resultat la .

3

La és el resultat d’aplicar a la el .

Exercici 8

Relacioneu definicions i conceptes sobre els mitjans i mètodes per determinar la base imposable:

NúmPreguntaResposta
1

Renúncia per part de l’Administració a determinar exactament la base imposable:

2

És d’aplicació quan resulti impossible l’aplicació d’altres mitjans:

3

Determinació exacta de la base imposable:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats