Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Gestiona la informació sobre tributs que afecten o graven l’activitat empresarial seleccionant i aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent.

 • Identifica la normativa fiscal bàsica.
 • Classifica els tributs, identificant les característiques bàsiques dels més significatius.
 • Identifica els preus públics com a elements no tributaris que graven determinats serveis prestats per les administracions públiques.
 • Identifica els elements tributaris habituals en l’activitat empresarial.
 • Analitza les vies de presentació de les obligacions fiscals de l’empresa.
 • Planifica les actuacions relacionades amb l’acompliment de les obligacions fiscals segons els calendaris establerts per les diferents administracions.
 • Identifica les característiques bàsiques de les normes mercantils i fiscals aplicables a les operacions de compravenda.
 • Distingeix i reconeix les operacions subjectes, exemptes i no subjectes a l’impost sobre el valor afegit (IVA), i els diferents tipus impositius.
 • Diferencia els règims especials de l’IVA.
 • Determina les obligacions de registre en relació amb l’IVA, així com els llibres registre, voluntaris i obligatoris, per a les empreses.
 • Calcula i verifica les quotes liquidables de l’IVA i elabora i supervisa la documentació corresponent a la seva declaració-liquidació.
 • Supervisa i emplena les declaracions de retencions i pagaments a compte corresponents a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Supervisa i emplena les declaracions de retencions i pagaments a compte corresponents a l’impost de societats (IS).
 • Supervisa els models de declaracions estadístiques i informatives, i els resums anuals que afectin l’activitat empresarial.
 • Reconeix la normativa sobre la conservació de documents i informació.
 • Utilitza aplicacions informàtiques específiques per a la gestió tributària.
 • Analitza les implicacions de l’externalització de les obligacions fiscals.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències