Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Respecte de l’IVA marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

És un impost de naturalesa indirecta.

2

És un impost de meritació periòdica.

3

És un impost subjectiu.

4

És un impost neutral.

Exercici 2

Trieu totes les opcions correctes:

NúmPregunta
1

L’IVA s’aplica a tot el territori espanyol.

2

Estan gravats per l’IVA els lliurametns de béns realitzats en el TAI.

3

La repercussió final de l’IVA recau en el consumidor final.

4

En l’IVA és condició necessària que una operació estigui subjecta perquè en pugui estar exempta.

5

El tipus impositiu és el percentatge que s’aplica sobre la quota per obtenir la base imposable.

6

El lliurament de béns a particulars d’altres països de la UE està exempt a efectes d’IVA.

7

La repercussió de l’IVA ha d’efectuar-se en el moment d’expedir la factura acreditativa de l’operació realitzada.

8

En les adquisicions intracomunitàries de béns i en les exportacions es produeix la inversió del subjecte passiu.

9

A efectes de l’IVA perquè es produexi un lliurament de béns s’ha de trasmetre el poder de disposició dels béns atribuïts al seu propietari.

10

Una societat mercantil, a efectes de l’IVA, és un empresari o professional.

Exercici 3

Indiqueu quines operacions estan subjectes a l’IVA:

NúmPregunta
1

Un empresari propietari d’un restaurant situat a Lleida ven el negoci a un altre empresari que té intenció de seguir amb el negoci.

2

Una empresa dedicada a la comercialització de begudes lliura als seus clients de manera gratuïta gots de vidre amb l’anagrama de l’empresa. Determineu la tributació de l’operació.

3

Una empresa ven un local condicionat com a cinema juntament amb tot els elements patrimonials. L’empresa que adquireix el local vol transformar-lo en un supermercat.

4

Un advocat contracta els serveis d’una persona com a secretari. Els serveis prestats es realitzen en el despatx de l’advocat i estan subjectes als horaris marcats per l’advocat.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Existeix adquisició intracomunitària de béns en…

NúmPregunta
1

una empresa francesa establerta a Nimes que ven béns a un empresari espanyol que els transporta a la seva seu de Girona.

2

un empresari alemany establert a Berlín que ven béns a un empresari espanyol establert a Tarragona. La intenció de l’empresari espanyol és revendre els béns a Alemanya.

3

un fabricant italià establert a Roma que envia a Barcelona productes de la seva propietat per ser comercialitzats a Espanya.

Exercici 5

A efectes de l’IVA, indiqueu quins dels següents llibres són obligatoris:

NúmPregunta
1

Llibre registre de factures emeses

2

Llibre d’actes

3

Llibre d’inventaris i comptes anuals

4

Llibre registre de factures rebudes

5

Llibre registre de socis

6

Llibre registre d’operacions intracomunitàries

7

Llibre registre de béns d’inversió

8

Llibre diari

9

Llibre registre d’accions nominatives

Exercici 6

Relacioneu amb quin tipus impositiu estan subjectes els béns i serveis següents:

NúmPreguntaResposta
1

Transport de viatger:

2

Flors ornamentals:

3

Farina panificable:

4

Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda:

5

Vehicles elèctrics:

6

Entrades per a espectacles en directe:

7

Begudes alcohòliques:

8

Vi de taula:

9

Bolquers per a bebès:

10

Productes d’higiene íntima femenina:

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El és el percentatge que s’aplica sobre la per obtenir la .

2

Les es practiquen restant l’IVA l’IVA en la declaració-liquidació del període en el qual les quotes compleixin tots els requisits per ser deduïbles o en els successius, sempre que no transcorrin 4 anys des del naixement del dret.

3

La regla de prorrata s’aplica quan el adquireix béns i serveis que utilitza en operacions amb dret i sense dret a .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos