Activitats

Retencions IRPF

L’objectiu de l’activitat és treballar les retencions de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

Joan Moragas Torres, amb NIF 17591368W, té llogat a Júlia Domíngez Arnau, amb NIF 58044868K, un local de negocis on desenvolupa la seva activitat professional. El preu del lloguer és de 750 EUR mensuals.

Empleneu el model de retencions corresponent a l’exercici 2018.

La retenció correspon a factures de lloguer de locals immobles destinats a la realització d’activitats econòmiques. Per l’exercici 2018 correspon una retenció del 19%. El model per realitzar la liquidació és el 115, que s’ha de presentar trimestralment. Si l’import del lloguer no canvia al llarg de l’exercici, els imports a consignar al model 115 seran el mateixos per als quatre trimestres.

Model 115 1T ( 172 KB )

Pagaments fraccionats IRPF I

L’objectiu de l’activitat és treballar el concepte del pagaments fraccionats de l’impost de la renda de les persones físiques.

Jerom Palomero Lluch, amb NIF 33395719H, desenvolupa la seva activitat professional a Lleida. Tributa en IRPF en estimació directa. Disposem de les dades següents respecte de l’exercici 2018:

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
Ingressos (EUR) 21.450,00 28.470,00 19.840,00 29.740,00
Despeses (EUR) 6.470,00 7.890,00 5.230,00 6.870,00
Retencions (EUR) 2.450,00 3.580,00 1.960,00 4.160,00
  1. Calculeu els pagaments fraccionats i els imports a ingressar que Jerom haurà de realitzar durant l’exercici 2018.
  2. Empleneu els models a presentar per Jerom durant l’exercici 2018 tenint en compte que els pagaments fraccionats els ingressa en l’AEAT mitjançant transferència bancària des del compte 3045 4754 30 6746200831.

1. Els contribuents en estimació directa, normal o simplificada, han de realitzar quatre pagaments trimestrals. Els pagaments fraccionats són el 20% del rendiment net, des de l’inici de l’any fins a l’últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament. De la quantitat resultant es dedueixen els pagaments fraccionats ingressats els trimestres anteriors del mateix any i les retencions i els ingressos a compte practicats des de l’inici de l’any fins a l’últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament.

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
Ingressos (1) 21.450,00 28.470,00 19.840,00 29.740,00
Despeses (2) 6.470,00 7.890,00 5.230,00 6.870,00
Rendiment Net RN (3=1-2) 14.980,00 20.580,00 14.610,00 22.870,00
RN Acumulat 14.980,00 35.560,00 50.170,00 73.040,00
20% RN Acumulat (4=3·0,20) 2.996,00 7.112,00 10.034,00 14.608,00
Retencions 2.450,00 3.580,00 1.960,00 4.160,00
Retencions acumulades (5) 2.450,00 6.030,00 7.990,00 12.150,00
Pag. Frac. Trimestral (4-5) 546,00 1.082,00 2.044,00 2.458,00
Pag. Frac. a Ingressar 546,00 536,00 962,00 414,00

2. Correspon presentar el model 130. El models a presentar durant l’exercici 2018 són:

Model 130 1T ( 254.4 KB )

Model 130 2T ( 265.9 KB )

Model 130 3T ( 252.2 KB )

Model 130 4T ( 255.1 KB )

Pagaments fraccionats IRPF II

L’objectiu de l’activitat és treballar el concepte del pagaments fraccionats de l’impost de la renda de les persones físiques.

Jaume Gòmez Poch, amb NIF 65213786T, és propietari d’un establiment de venda de roba al detall (IAE: 651.2) a la ciutat de Lleida. Tributa en IRPF per estimació objectiva. El rendiment net del seu negoci a efectes d’IRPF és de 21.932,25 EUR, i aplica un percentatge del 4% per a l’obtenció del pagaments fraccionats.

Empleneu el model del pagaments fraccionats corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018, sabent que el pagament el realitzarà per transferència bancària des del compte 2105 1841 51 7375571074.

Els contribuents en estimació objectiva han de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el model 131. El pagament del primer trimestre de l’exerici s’ha de presentar entre l’1 i el 20 d’abril.

Model 131 1T ( 234.8 KB )

Pagaments fraccionats IS I

L’objectiu de l’activitat és treballar el concepte del pagaments fraccionats de l’impost de societats.

L’empresa IMMOSA, amb NIF A28954790, té com a activitat principal el lloguer de naus industrials (CNAE: 6820). El resultat de l’exercici 2017 fou un benefici de 780.000 EUR. IMMOSA està subjecta a un tipus 25% en l’IS, i ha optat per la modalitat del l’article 40.2 de la Llei de l’IS per al càlcul dels pagaments fraccionats.

  1. Calculeu les quotes dels pagaments fraccionats que l’empresa haurà de liquidar en l’exercici 2018.
  2. Empleneu el model 202 corresponent al primer pagament fraccionat de l’exercici 2018.

1. L’article 40.2 estableix que la base per calcular el pagament fraccionat serà la quota íntegra de l’últim període impositiu vençut el primer dia dels mesos d’abril, octubre i desembre, minorat en les deduccions i bonificacions aplicables al contribuent i en les retencions i ingressos a compte corresponents. La quantia del pagament fraccionat és el resultat d’aplicar a aquesta base el 18%.

Durant els primers 20 dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre IMMOSA haurà de liquidar 35.100 EUR en cadascun dels models 202.

2. Model 202 corresponent al primer trimestre de 2018:

Model 202 IMMOSA 1P ( 113.9 KB )

Pagaments fraccionats IS II

L’objectiu de l’activitat és treballar el concepte del pagaments fraccionats de l’impost de societats.

L’empresa PLATESA, amb NIF A95055216, es dedica a la construcció d’obra civil (CNAE: 4211). L’exercici 2017 va tenir una facturació de 11.485.000 EUR, amb un benefici de 3.875.200 EUR. Els resultats a efectes de l’IS durant el 2018 han estat de 847.520 EUR el primer trimestre, 1.875.430 EUR el segon trimestre i 2.115.364 EUR a final del mes de novembre. PLATESA està subjecta a un tipus del 25% en l’IS.

  1. Calculeu les quotes dels pagaments fraccionats que l’empresa haurà de liquidar en l’exercici 2018, sabent que l’empresa opta per la modalitat de l’Article 40.3 per al seu càlcul.
  2. Empleneu els models 202 corresponents als pagaments fraccionats de l’exercici 2018.

1. L’article 40.3 estableix que els pagaments fraccionats també poden realitzar-se, a opció del contribuent, sobre la part de la base imposable dels períodes dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural. La quantia del pagament fraccionat és el resultat d’aplicar a la base comentada, el percentatge resultant d’aplicar per 5/7 el tipus de gravamen arrodonit per defecte. De la quota resultant es dedueixen les bonificacions, les retencions i els ingressos a compte practicats i els pagaments fraccionats ja abonats.

El precentatge a aplicar serà:

El primer pagament fraccionat de l’exercici 2018 serà:

El segon pagament fraccionat de l’exericici 2018 serà:

El tercer pagament fraccionat de l’exericici 2018 serà:

2. Els models 202 corresponents al 2018:

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació