Introducció

En la seva activitat empresarial tant les societats mercantils com els empresaris mantenen de manera constant diferents tipus de relació amb l’Administració pública. Una a destacar és la relació tributària, és a dir, els impostos que han de satisfer les empreses en les seves relacions amb la hisenda estatal, autonòmica i local, així com les obligacions de caràcter formal que se’n deriven.

Per donar resposta a la relació tributària esmentada la unitat està dividida en tres apartats. El primer apartat es titula “Marc tributari espanyol” i fa una aproximació a les principals característiques que regulen les relacions tributàries entre els contribuents i l’Administració.

L’apartat “Elements tributaris essencials de l’IRPF i l’IS” s’endinsa en l’anàlisi dels elements tributaris essencials: l’impost de renda de les persones físiques i l’impost de societats. Aquests dos tributs constitueixen les principals figures de la tributació directa. A més d’estudiar les característiques principals d’aquests tributs, presenta el càlcul dels pagaments fraccionats a realitzar durant l’exercici fiscal, així com l’emplenament dels models corresponents i el procediment de presentació davant l’Administració.

A l’apartat “Impost sobre el valor afegit (IVA)“ s’aborda la principal figura de la tributació indirecta, l’impost sobre el valor afegit: les seves característiques principals i els diferents règims especials, amb més detall sobre aquells que tenen una major presència en l’activitat empresarial. Per últim, es veuen els diferents models d’autoliquidació existents així com el seu emplenament i el procediment de prestació davant l’Administració.

Els continguts treballats en aquesta unitat són d’aplicació pràctica en els continguts posteriors d’altres unitats del mòdul. L’elaboració de la documentació relacionada amb l’activitat comercial així com el registre comptable d’aquest tipus d’operacions fan necessari dominar els conceptes tributaris que es treballen en la present unitat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades. No dubteu a aprofitar l’espai “Fòrum de l’aula” per exposar els vostres dubtes i intentar ajudar a resoldre els dubtes de les companyes i companys. També podeu adreçar-vos directament al professorat de l’aula per plantejar el vostres dubtes.

Anar a la pàgina següent:
Resum