Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El període impositiu de l’IRPF coincideix sempre amb l’any natural.

2

L’IRPF s’aplica de manera uniforme a tot el territori espanyol.

3

El fet imposable de l’IRPF pot origina-se amb l’obtenció d’una renda per part del subjecte passiu.

4

L’obligat a practicar retenció a compte de l’IRPF és el pagador de la renda i no el subjecte passiu.

5

La declaració d’IRPF surt a retornar sempre i quan la base imposable sigui negativa.

Exercici 2

A efectes de tributació de l’IRPF, relacioneu cada exemple amb el tipus de rendiment que li correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

Ingrés pel lloguer d’un habitatge:

2

Prestació d’atur:

3

Ingressos per la prestació de serveis d’assessoria legal:

4

Benefici obtingut en la venda d’un immoble:

Exercici 3

Relacioneu la descripció dels models següents amb el número de formulari que li correspon:

NúmPreguntaResposta
1

Retencions i ingressos a compte de l’IRPF:

2

Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF:

3

Retencions i ingressos a compte procedents d’arrendaments de mobles urbans:

4

Pagament fraccionat activitats econòmiques en estimació objectiva:

5

Pagament fraccionat activitats econòmiques en estimació directa:

Exercici 4

Respecte del rendiment d’activitats econòmiques, marqueu si son vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Poden tenir el seu origen en el treball personal i/o del capital.

2

L’Agència Tributària disposa de tres mètodes per a la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques.

3

El mètode d’estimació objectiva es desglossa es dues modalitats: normal i simplificada.

4

El mètode d’estimació directa és caracteritza per ser un regim optatiu.

5

En el mètode d’estimació directa el rendiment es determinen en funció d’un mòduls prefixats i que varien d’un sector a un altre.

Exercici 5

Els beneficis obtinguts per les societats mercantils tributen per…

NúmPregunta
1

l’impost sobre la renda de les persones físiques.

2

l’impost sobre societats.

3

l’impost sobre el valor afegit.

4

l’impost sobre activitats econòmiques.

Exercici 6

Respecte de l’IS, relacioneu cada afirmació amb el principi corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

És necessari que l’IS sigui congruent amb el conjunt de mesures de política econòmica destinades al foment de la competitivitat:

2

Es fa necessari que l’aplicació del tribut no alteri el comportament econòmic dels subjectes passius obligats a contribuir:

3

Fonamentant-se en la internacionalització de l’economia, la llei considera les tendències bàsiques dels sistemes fiscals de l’entorn:

4

Materialitzat en la coordinació entre el IS i l’IRPF:

5

Es tradueix en la fàcil comprensió de les normes tributàries i que de les seves aplicacions es derivi un deute tributari cert. És a dir, que s’estableixi la seguretat jurídica:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos