Activitats

Autoliquidació periòdica

L’objectiu de l’activitat és l’anàlisi de diferents tipus d’operacions i l’autoliquidació periòdica de l’IVA.

L’empresa Dolors Guevara Mollet, amb DNI 76865509S, és propietària d’un negoci amb seu a Girona. L’activitat principal del negoci és la venda i instal·lació d’aparells d’aire condicionat.

Durant primer trimestre de 2018 ha realitzat les operacions següents:

 • Lloguer de les instal·lacions: 1.200 EUR
 • Consum d’aigua primer trimestre: 120 EUR subjectes a IVA
 • Factura a clients per reparacions realitzades: 4.650 EUR
 • Factura d’una reparació a un client la instal·lació del qual està en període de garantia. En la factura s’indica a títol informatiu que l’import de la reparació és de 800 EUR.
 • Compra de 5 aparells d’aire condicionat a una empresa de Lleida: 750 EUR/unitat (De les 5 unitats adquirides, 4 són destinades a la venda i l’altra serà instal·lada en el local de l’empresa.)
 • Venda i instal·lació de dos aparells d’aire condicionat a un client: 3.800 EUR
 • Venda de 4 aparells d’aire condicionat a una empresa amb seu a Perpinyà: 3.200 EUR
 • Transport dels aparells d’aire condicionat venuts a l’empresa de Perpinyà: 250 EUR (L’empresa que realitzà el transport té la seu a Girona.)
 • Compra de 5 aparells d’aire condicionat a una empresa de Taiwan: 650 EUR/unitat
 • Venda d’aparells condicionats a un clients: 5.500 EUR
 • Prima anual per l’assegurança de les instal·lacions: 1.300 EUR
 • Sous dels treballadors: 15.800 EUR
 • Consum d’electricitat: 230 EUR subjectes a IVA
 • Factura de Joan Miralles per treballs de reparació del local de l’empresa: 540 EUR (La factura està subjecta a una retenció del 19% en concepte d’IRPF.)

Responeu les següents qüestions:

 1. Feu l’anàlisi d’operacions del primer trimestre de 2018.
 2. A partir de l’anàlisi de les operacions, feu el resum de les dades de l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2018.
 3. Genereu el model 303 en format PDF corresponent al primer trimestre de 2018. L’empresa utilitza el compte corrent amb IBAN ES09 3080 7952 4868 1112 0845 per operar amb l’AEAT.

1. Anàlisi de les operacions corresponents al primer trimestre de 2018:

Taula: Anàlisi d’operacions primer trimestre de 2018
Núm. op. Operació Tipus d’operació Meritat / Deduïble B.I. Tipus Quota R.E. Quota R.E.
1 Lloguer instal·lacions Subjecta interior corrent Deduïble 1.200,00 21% 252,00 - -
2 Consum d’aigua Subjecta interior corrent Deduïble 120,00 10% 12,00 - -
3 Venta (TAI) Subjecta interior corrent Meritat 4.650,00 21% 976,50 - -
4 Reparacions en període de garantia No subjecta - - - - -
5.1 Compra (TAI) Subjecta interior corrent Deduïble 3.000,00 21% 630,00 - -
5.2 Compra (TAI) béns d’inversió Subjecta interior béns d’inversió Meritat / Deduïble 750,00 21% 157,50 - -
6 Venta (TAI) Subjecta interior corrent Meritat 3.800,00 21% 798,00 - -
7 Venda a empresa de Perpinyà Lliurament intracomunutari - 3.200,00 - - - -
8 Servei de transport (TAI) Subjecta interior corrent Deduïble 250,00 21% 52,50 - -
9 Compra a empresa de Taiwan Importació Deduïble 3.250,00 21% 682,50 - -
10 Venda (TAI) Subjecta interior corrent Meritat 5.500,00 21% 1.155,00 - -
11 Assegurança anual Subjecta i exempta - - - - - -
12 Sous No subjecta - - - - - -
13 Consum d’electricitat Subjecta interior corrent Deduïble 230,00 21% 48,30 - -
14 Servei de reparació Subjecta interior corrent Deduïble 540,00 21% 113,40 - -

2. Resum de l’IVA meritat durant el primer trimestre:

Taula: Resum IVA meritat 1T 2018
IVA Meritat 4T B.I. Quota
Tipus general 14.700,00 3.087,00
Total quota meritada 3.087,00

Resum de l’IVA deduïble durant el primer trimestre:

Taula: Resum IVA deduïble 1T 2018
IVA Deduïble 4T B.I. Quota
Operacions interiors corrents 5.340,00 1.108,20
Operacions interiors béns d’inversió 750,00 157,50
Importacions corrents 3.250,00 683,50
Total quota a deduibles 1.949,20

3. Model 303 en format PDF corresponent al primer trimestre de 2018:

Model 303 1T 2018 ( 111.2 KB )

Prorrata I

L’objectiu de l’activitat és treballar la prorrata general i l’especial.

El centre d’estudis privat CECOT té com a activitat principal l’ensenyament de cursos de formació professional reglada. A més, també ofereix cursos de formació no reglada i un servei de venda de llibres.

Respecte de l’exercici 2018 disposem de la informació en la taula següent (taula):

Taula: Volum d’operacions 2018 (EUR)
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4r Trimestre
Factura per cursos de formació reglada 67.500 67.500 22.500 72.840
Factura per cursos de formació no reglada 23.500 20.200 12.300 15.380
Factura per venda de llibres 1.540 750 240 1.850
Quotes suportades en operacions sense dret deducció 1.340 1.125 260 1.430
Quotes suportades en operacions amb dret a deducció 2.450 2.180 450 2.850
Quotes suportades en operacions comunes 2.570 1.970 745 2.950
 1. Suposant que CECOT està subjecta a prorrata especial i que el percentatge de deducció de l’exercici 2017 fou de 23%, calculeu l’IVA deduïble a declarar en cada trimestre de l’exercici 2018.
 2. Quin hauria estat l’IVA deduïble de cada trimestre si CECOT estigués en règim de prorrata general?

1. En prorrata especial per al càlcul de l’IVA suportat que és deduïble se segueixen els passos següents:

 • Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions amb dret a deducció es dedueixen íntegrament.
 • Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions sense dret a deduir no poden deduir-se.
 • Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats només en part en operacions amb dret a deducció es dedueixen en el percentatge de la prorrata general.

Per als tres primers trimestres l’IVA deduïble és el següent:

Finalitzat l’exercici 2018, el percentatge de prorrata definitiu per a l’exercici és calcula a partir de la fçormula següent:

Taula: Operacions realitzades el 2018
Cursos de formació reglada cursos de formació no reglada Venda de llibres
1T 67.00,00 23.500,00 1.540,00
2T 67.500,00 20.200,00 750,00
3T 22.500,00 12.300,00 240,00
4T 72.840,00 15.380,00 1.850,00
230.340,00 71.380,00 4.380,00

L’IVA deduïble per als tres primers trimestres hauria de ser:

Com que el percentatge de prorrata definitiu és superior a l’aplicat durant els tres primers trimestres, l’IVA deduïble no aplicat és:

L’IVA suportat deduïble per a l’últim trimestre de 2018 és:

2. En prorrata general les quotes suportades són deduïbles en el percentatge de la prorrata. Per als tres primers mesos l’IVA deduïble hauria estat:

Finalitzat l’exerici 2018, i calculada la prorrata definitiva per a l’exercici, l’IVA deduïble per als tres primers trimestres seria:

Queda pendent de deduir per a cada semestre:

L’IVA suportat deduïble per a l’últim trimestre de 2018 és:

Prorrata II

L’objectiu de l’activitat és treballar les condicions que fan obligatòria l’aplicació de la prorrata especial.

Disposem de la informació següent respecte d’un subjecte passiu que duu a terme dues activitats:

 • L’activitat 1 origina dret a deduir totes les quotes suportades. La facturació del període respecte d’aquesta activitat ha sigut de 5.000 EUR, sent les quotes d’IVA suportades de 500 EUR.
 • L’activitat 2 no origina dret a deduir les quotes suportades. La facturació del període respecte d’aquesta segona activitat ha sigut de 2.500 EUR, sent les quotes d’IVA suportades de 300 EUR.

A partir de la informació indicada, i sabent que les quotes d’IVA suportat en operacions comunes a ambdues activitats pugen a 600 EUR, justifiqueu el tipus de prorrata que per imperatiu legal haurà d’aplicar el subjecte passiu.

Primer, a partir de les dades del període, calculem el percentatge de prorrata definitiva que caldria aplicar:

Si apliquem prorrata general el total de quotes suportades són deduïbles en el percentatge de deducció definitiu del període:

Si apliquem prorrata especial tiendrem que:

 • les quotes suportades exclusivament en operacions amb dret a deducció es dedueixen íntegrament.
 • les quotes suportades exclusivament en operacions sense dret a deduir no poden deduir-se.
 • les quotes suportades en operacions amb dret a deducció i en activitat sense dret a deducció es dedueixen en el percentatge de la prorrata general.

La prorrata especial s’ha d’aplicar obligatòriament quan, aplicant la prorrata general, la deducció excedeixi en un 10% de la que resultaria aplicant la prorrata especial.

Per tant el subjecte passiu no està obligat a aplicar prorrata especial.

Règim simplificat I

L’objectiu de l’activitat és treballar el règim simplificat.

Muriel Llorenç Coma, amb DNI 43316037E, exerceix l’activitat empresarial de brioixeria, pastisseria i galetes (epígraf IAE 419.2). A més dels productes fabricats, en ven d’altres adquirits a tercers. La proporció de venda dels productes propis és del 60%.

Figura Índexs i mòduls del règim especial simplificat per a l’epígraf IAE 419.2 per als exercicis 2017 i 2018

Juntament amb la Muriel, que dirigeix el negoci i atén les labors de fabricació (40%) i de venda (60%), també hi treballen el seu cònjuge, dedicat exclusivament a labors de fabricació, i un empleat de 27 anys, que atén només la venda dels productes.

La superfície del local on s’exerceixen les activitats és de 70 m2, dels quals 40 corresponen a l’activitat de fabricació. La superfície de cocció del forn és de 290 dm2. Durant el 2018 ha suportat quotes d’IVA per operacions corrents per import de 1.800 EUR .

La Muriel està acollida al règim simplificat dels de l’any 2015 no havent, per a l’exercici 2018, renunciat en el termini legalment establert. L’ordre ministerial per a l’exercici fiscal de 2018 estableix que per al càlcul de la quota trimestral s’ha d’aplicar un 9% sobre la quota meritada per operacions corrents.

Calculeu les quotes trimestrals de les declaracions-liquidacions d’IVA de l’exercici 2018.

1. El càlcul de las quotes dels tres primer trimestres de l’exercici 2018 s’haurà de realitzar utilitzant els mòduls aprovats per l’exercici 2017. Calculem les quotes trimestrals, sabent que la quota meritada per operacions corrents serà la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos per a la seva activitat.

Taula: Quotes trimestrals
Personal assalariat (1):
Superfície de local (2):
Superfície de forn:
Quota meritada per operacions corrents:
Quota trimestral:

(1) L’1,4 correspon al 100% del temps del cònjuge de la Muriel dedica a la fabricació , i el 40% del temps de la Muriel que dedica a fabricació.

(2) Els 40 m2 corresponents a la superfície del local dedicat a fabricació.

Per tant en els mesos d’abril, juliol i octubre s’haurà ingressat un total de 1.300,06 EUR (433,53 · 3)

2. La quota anual ve determinada per la diferència entre la quota meritada per operacions corrents menys el total de quotes suportades i menys l’1% sobre la quota meritada en concepte de quotes suportades de difícil justificació. En aquest cas no s’haurà de recalcular la quota meritada per operacions corrents ja que els índex i mòduls per l’exercici 2018 són el mateixos que per a l’exercici 2017.

Taula: Quota anual 2018
Quota meritada per operacions corrents:
Quotes suportades operacions corrents
Quotes suportades de difícil justificació (1% · 4.817,03)
Total quota anual

3. En l’epígraf IAE 419.2, respecte de la quota mínima s’esmenta que la quota mínima per operacions corrents és del 30% de la quota reportada per operacions corrents.

Com que 2.968,86 > 1.445,11 no es té en compte la quota mínima.

4. Calculem l’import de la quota trimestral corresponent a l’última declaració-liquidació de l’exercici 2017.

Taula: Import declaració-liquidació 4T
Total quota anual:
Total quotes 1r, 2n i 3r trimestre:
Quota 4r trimetre:

Règim simplificat II

L’objectiu de l’activitat és treballar el règim simplificat.

Albert Comella Ruiz, amb DNI 38018217E, exerceix la seva activitat de comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres (epígraf IAE 654.2). Està acollit al règim simplificat dels de l’inici de la seva activitat professional no havent, per a l’exercici 2018, renunciat en el termini legalment establert. Durant aquet exercici 2018 ha treballat des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre en què cessa la seva activitat professional i procedeix al tancament del negoci.

Figura Índexs i mòduls del règim especial simplificat per a l’epígraf IAE 419.2 per als exercicis 2017 i 2018

Juntament amb l’Albert també hi treballen al negoci 2 empleats, u dels quals treballa únicament a mitja jornada. L’1 d’abril de 2018 contracta un nou treballador menor de 19 anys. El consum elèctric de 2017 fou de 1.850 Kwh, i de 1.490 Kwh per al 2018. Disposa d’un vehicle de 10 CVF que al cessar la seva activitat ven per 2.000 EUR.

Durant el 2018 ha suportat quotes d’IVA per operacions corrents per import de 9.870 EUR.

L’ordre ministerial per a l’exercici fiscal de 2018 estableix que per al càlcul de la quota trimestral s’ha d’aplicar un 4% sobre la quota meritada per operacions corrents.

Calculeu les quotes trimestrals de les declaracions-liquidacions d’IVA de l’exercici 2018.

1. El càlcul de las quotes dels tres primer trimestres de l’exercici 2018 s’haurà de realitzar utilitzant els mòduls aprovats per l’exercici 2017. Calculem les quotes trimestrals, sabent que la quota meritada per operacions corrents serà la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos per a la seva activitat amb les dades disponibles a l’inici del 2018.

Taula: Quotes trimestrals
Personal assalariat:
Consum d’energia elèctrica:
Potència fiscal vehicle:
Quota meritada per operacions corrents:
Quota trimestral:

Per tant en els mesos d’abril, juliol i octubre s’haurà ingressat un total de 6.017,16 EUR (2.005,72 · 3)

2. La quota anual ve determinada per la diferència entre la quota meritada per operacions corrents menys el total de quotes suportades i menys l’1% sobre la quota meritada en concepte de quotes suportades de difícil justificació. En aquesta ocasió haurem de recalcular la quota meritada per operacions corrents ja que les dades per al 2018 són diferents respecte del nombre de treballadors i consum elèctric.

Taula: Quota anual 2018
Personal assalariat (1):
Consum d’energia elèctrica:
Potència fiscal vehicle:
Quota meritada per operacions corrents (2):
Quotes suportades operacions corrents
Quotes suportades de difícil justificació (1% · 46.776,15)
Quota meritada per la venda del vehicle (21%·2.000)
Total quota anual

(1) El nou empleat contractat l’1 d’abril haurà de computar únicament per 3 trimestres. A més com que es tracta d’una persona menor de 19 anys únicament computarà pel 60%:

(2) S’ha de calcular la quota anual tenint en compte que cessa l’activitat el 31 d’octubre (304/365).

(3) Haurem de sumar la quota corresponent a la venda del vehicle.

3. En l’epígraf IAE 654.2, respecte de la quota mínima s’esmenta que la quota mínima per operacions corrents és del 13% de la quota reportada per operacions corrents de 2018.

Com que 36.858,39 > 6.080,90 no es té en compte la quota mínima.

4. Calculem l’import de la quota trimestral corresponent a l’última declaració-liquidació de l’exercici 2018.

Taula: Import declaració-liquidació 4T del 2018
Total quota anual:
Total quotes 1r, 2n i 3r trimestre:
Quota 4r trimetre:

Règim simplificat III

L’objectiu de l’activitat és treballar el règim simplificat.

Una empresària exerceix durant els mesos d’estiu l’activitat de gelateria (epígraf I.A.E.: 676). Tots els anys inicia l’activitat el 15 de juny i la finalitza el 15 de setembre.

Figura Índexs i mòduls del règim especial simplificat per a l’epígraf IAE 676 per als exercicis 2017 i 2018

Les dades de l’activitat durant l’exercici 2017 foren els següents:

 • Únicament treballava la propietari un total de 650 hores (les hores anuals per una persona no assalariada són 1800 hores).
 • La potència elèctrica contractada era de 10 kW.
 • Disposava de 4 taules per a 4 persones.

Durant l’exercici 2018 el personal augmenta per la contractació d’un nou treballador a mitja jornada que realitza un total de 360 hores. La potencia elèctrica contractada i el nombre de taules és el mateix que durant l’exercici 2018. Les quotes suportades per operacions corrents pugen 903,47 EUR. L’ordre ministerial per a l’exercici fiscal de 2018 estableix que per al càlcul de la quota trimestral s’ha d’aplicar un 6% sobre la quota meritada per operacions corrents.

Calculeu els ingressos a compte i la quota anual corresponent a l’exercici 2018.

1. Primer s’ha de determinar si l’activitat és de temporada. L’activitat és de temporada ja que s’exerceix amb habitualitat durant una època de l’any i la seva durada és inferior a 180 dies.

Taula: Dies d’activitat
Juny del 15 al 30 15 dies
Juliol 31 dies
Agost 31 dies
Setembre de l’1 al 15 15 dies
Total 92 dies

2. Calculem les quotes trimestrals, sabent que la quota meritada per operacions corrents serà la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos per a la seva activitat amb les dades disponibles a l’inici del 2018. Durant l’exercici 2017 l’activitat fou de 92 dies, per tant s’hauran d’adaptar les dades al període real d’activitat:

Taula: Dades adaptades al temps d’activitat
Personal empleat:
Potència elèctrica:
Taules:

Al ser una activitat de temporada primer calculem la quota meritada diària:

Taula: Quota meritada diària
Personal empleat:
Potència elèctrica:
Taules
Quota meritada per operacions corrents:
Quota meritada diària:

Per al càlcul de les quotes trimestral s’ha de tenir d’una banda que s’ha d’aplicar un 6% sobre les quotes meritades, i d’altra que al tractat-se d’una activitat de temporada d’entre 61 i 120 dies l’índex corrector serà del 1,35.

Taula: Quotes trimestrals
1r Trimestre:
2n Trimestre:
3r Trimestre:
Total primers 3 trimestres

3. Per al càlcul de la quota anual s’haurà de tenir present que la contractació de treballador a mitja jornada.

Taula: Dades adaptades al temps d’activitat
Personal empleat:
Potència elèctrica:
Taules:

La quota meritada per operacions corrents per l’exercici 2018 serà:

Taula: Quota meritada per operacions corrents
Personal empleat:
Potència elèctrica:
Taules
Quota meritada per operacions corrents:

Per al càlcul de la quota anual s’haurà de tenir present les quotes meritades per operacions corrents, les quotes suportades per operacions corrents, les quotes suportades de difícil justificació i en aquest cas al ser una activitat de temporada d’entre 61 i 120 dies l’índex corrector del 1,35.

Taula: Quota anual
Quota meritada per operacions corrents:
Quotes suportades per operacions corrents:
Quotes suportades de difícil justificació (1% · 2.541,01):
Quota anual abans d’aplicar l’índex corrector
Total quota anual (1.610,74 · 1,35):

4. Segons l’epígraf IAE 676 la quota mínima per operacions corrents és del 20% de la quota reportada per operacions corrents, sobre la qual s’haurà de tenir també present l’índex corrector: Quota mínima: 20% · 2.541,01 · 1,35 = 686,07 EUR Com que 2.176,78 > 686,07 no es té en compte la quota mínima.

5. Calculem l’import de la quota trimestral corresponent a l’última declaració-liquidació de l’exercici 2018.

Taula: Import declaració-liquidació 4T del 2018
Total quota anual:
Total quotes 1r, 2n i 3r trimestre:
Quota 4r trimetre:

Règim simplificat IV

L’objectiu de l’activitat és treballar el règim simplificat.

En Augustos Miramar Rovira és propietari d’un restaurant (epígraf IAE 671.5). Està collit al règim simplificat des de l’inici de la seva activitat professional no havent, per a l’exercici 2019, renunciat en el termini legalment establert.

Figura Índexs i mòduls del règim especial simplificat per a l’epígraf IAE 671.5 per als exercicis 2018 i 2019

Respecte de l’exercici 2018 disposem de les dades següents:

 • Personal:
  • Augustos a jornada completa i la sega exposa a mitja jornada
  • 1 cuiner
  • 2 cambrers a jornada complerta, un d’ells és menor de 19 anys
  • 2 cabrers per als caps de setmana amb una mitjana de 12 hores cada cap de setmana
 • Potencia elèctrica contractada: 25 Kwh
 • Taules del local:
  • 20 taules per a 4 persones
  • 6 taules per a 6 persones
  • 4 taules per a 2 persones
 • Màquines recreatives:
  • 2 màquines tipus “A”
  • 1 màquina tipus “B”

Durant de l’exercici 2019 es van produir les variacions següents:

 • La potència elèctrica contractada va augmentar a 28 kw
 • La dona de Augustos no va treballar al restaurant durant tot l’any i un dels cambrer contactats a mitja jornada va apassar a jornada completa des de l’1 de juliol.
 • El cambrer menor de 19 anys va complir 20 anys l’1 d’octubre de 2019.
 • Augustos va adquirir l’1 de juny de 2019 nou mobiliari per valor de 10.500 EUR i en la mateixa data va vendre mobiliari per valor de 3.400 EUR.

Durant el 2019 les quotes suportades per adquisició de béns i serveis corrents han sigut de 3.550 EUR. L’ordre ministerial per a l’exercici fiscal de 2019 estableix que per al càlcul de la quota trimestral s’ha d’aplicar un 6% sobre la quota meritada per operacions corrents.

Calculeu les quotes trimestrals de les declaracions-liquidacions d’IVA de l’exercici 2019.

1. El càlcul de las quotes dels tres primer trimestres de l’exercici 2019 s’haurà de realitzar utilitzant els mòduls aprovats per l’exercici 2018. Calculem les quotes trimestrals, sabent que la quota meritada per operacions corrents serà la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos per a la seva activitat amb les dades disponibles a l’inici del 2019.

Taula: Quota meritada per operacions corrents
Personal empleat (1):
Potència elèctrica:
Taules (2):
Màquines tipus “A”
Màquines tipus “B”
Quota meritada per operacions corrents
Quota trimestral:
 • (1) Respecte del presonal s’ha de tenir en compte el següent:
  • La dona d’Augustos computa 0,5 ja que treballa únicament mitja jornada.
  • El cambrer menor de 19 anys computa el 60%, per tant serà 0,6.
  • Respecte del cabrers que treballant únicament el cap de setmana tindrem que fan 12 hores de mitjana a la setmana per 52 setmanes a l’any seran 12 h/set x 52 set/any x 2 cambrers = 1.248 hores. Com que la mitjana de treball anual està fixada en 1.800 hores tindrem 1.248 / 1.800 = 0,69
Taula: Personal empleat 2018
Augustos 1
Dona d’Augustos 0,50
Cuiner 1
1 Cambrer 1
1 cambrer < 19 anys 0,60
2 cambrer caps de setmana 0,69
Total 4,79
 • (2) Respecte de les taules s’haurà de calcular l’equivalent de la capacitat total en taules de 4 persones:

Les quotes trimestrals dels tres primes tiemestres de 2019 seran les següents:

 • 1r Trimetre. Serà la quota trimestral calculada 1.105,98 EUR.
 • 2n Triemstre. La quota trimestral calculada de 1.105,98 EUR s’haurà de minorar per quota suportada per l’adquisició del nou mobilirai l’1 de juny (10.500 x 021 = 2.205 EUR), i incrementant per la quaota meritada en la venda de mobiliari (3.400 x 021 = 714 EUR), obtenint un resultat de -385,02 EUR (1.105,98 - 2.205 + 714). Al resultar una quota negativa no s’haura d’ingressar cap import a compte, i els 385,02 EUR quedaran per compensar en la declaració següent.
 • 3r Trimestre. A la quota trimestral calculada de 1.105,98 EUR s’haura de minorar per l’import pendent de compensar del trimestre anterior. El resultat serà 720,96 EUR (1.105,98 - 385,02).

2. La quota anual ve determinada per la diferència entre la quota meritada per operacions corrents menys el total de quotes suportades i menys l’1% sobre la quota meritada en concepte de quotes suportades de difícil justificació. En aquesta ocasió haurem de recalcular la quota meritada per operacions corrents ja que les dades per al 2019 són diferents respecte del nombre de treballadors i potència elèctric contracta. A més a més durant el 2019 s’ha realiztat compra i vendade mobiliari que tindr`à incidència sobre la quota anual.

Taula: Quota meritada per operacions corrents al 2019
Personal empleat (3):
Potència elèctrica:
Taules:
Màquines tipus “A”
Màquines tipus “B”
Quota meritada per operacions corrents
 • (3) Els canvis del personal empleat durant el 2019 són els seg¨üents:
  • La dona d’Augustos no treballa durnat tot l’any per tant no computa com a personal empleat al 2019.
  • Un del emprelats de cap de setmana passa a jornada complerta des de l’1 de julio. El seu compunt coma personal empleat serà:
   • Pels primer 6 mesos: 12 h/set x 26 set/any = 312 hores. Com que la mitjana de treball anual està fixada en 1.800 hores tindrem 312 / 1.800 = 0,17
   • Pels segons 6 mesos serà treballador a joranada completar per tant computar`à per 0,50
   • Total: 0,17 + 0,50 = 0,67
 • L’empleat que passa a ser major de 19 any l’1 d’octubre comprarà el següent:
  • Fins al 1 d’octubre serà 0,60 / 12 x 9 = 0,45
  • Des de l’1 d’octubre computarà coma treballador a jornada completa 1 /12 x 3 = 0,25
  • Total: 0,45 + 0,25 = 0,70
Taula: Personal empleat 2019
Augustos 1
Dona d’Augustos 0
Cuiner 1
1 Cambrer joranda completat tot l’any 1
1 cambrer < 19 anys fins 01/10 0,70
1 cambrer caps de setmana 0,35
1 cambrer amb canvi de jornada 0,67
Total 4,72

Calculada la quota meritada per operacions corrents al 2019 podem calcular la quaota anual.

Taula: Quota anual 2019
Quota meritada per operacions corrents:
Quotes suportades operacions corrents
Quotes suportades de difícil justificació (1% · 18.477,54)
Quota suportada per la compra de mobiliari (21% · 10.500)
Quota meritada per la venda de mobiliari (21% · 3.400)
Total quota anual

3. En l’epígraf IAE 671.5 respecte de la quota mínima s’esmenta que la quota mínima per operacions corrents és del 20% de la quota reportada per operacions corrents de 2019.

Com que 13.251,76 > 3.695,51 no es té en compte la quota mínima.

4. Calculem l’import de la quota trimestral corresponent a l’última declaració-liquidació de l’exercici 2019.

Taula: Import declaració-liquidació 4T del 2019
Total quota anual:
Total quotes 1r, 2n i 3r trimestre:
Quota 4r trimetre:

Anar a la pàgina anterior:
Impost sobre el valor afegit (IVA)
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació