Activitats

Càlcul de cost total i cost unitari

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el preu de cost total i el cost unitari d’un producte incloent-hi diferents tipus de descomptes generats en la realització de la comanda.

Una botiga compra a l’empresa de fabricació de pinsos Salex 200 sacs a 10€ la unitat.

El venedor ofereix les condicions següents:

 • Descompte comercial del 3%
 • Descompte del 5% per volum de compra
 • Descompte del 2% per pagament immediat

Calculeu el cost total i el cost unitari de cada sac de pinso.

El cost unitari de cada sac de pinso després de restar-li els descomptes és de 9,32€/sac i el cost total ascendeix a 1.863,18€.

Els càlculs són:

Total compra = 200 u × 10€ = 2.000€

Descompte comercial = 2.000€ - 3% = 1.940€

Ràpel = 1.940 - 5% = 1.843€

Descompte per pagament immediat = 1.843€- 2% = 1.806,14€

Cost total = 1.806,14€

Càlcul del cost unitari

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el cost unitari d’una comanda.

L’empresa Rapsa, SA publica una revista setmanal amb els articles de premsa més polèmics que han aparegut al llarg dels últims set dies. La matèria primera principal de l’empresa és el paper.

Les despeses de l’empresa són:

 • Departament de compres (dues persones amb sou anual): 28.000€ i 40.000€, respectivament
 • Cost anual del compte de comunicacions: 2.300€
 • Compte de primes d’assegurances corresponents al que s’ha abonat per l’assegurança de la mercaderia: 4.000€
 • Transport de la mercaderia sol·licitada: 3.200€
 • Energia elèctrica consumida l’últim any: 2.000€

L’empresa prorrateja el consum de llum entre els departaments en funció del nombre de tubs fluorescents que té cada departament.

Aprovisionament Premsa Encunyat Comercialització Vendes
130 tubs 200 tubs 50 tubs 40 tubs 60 tubs

Nombre de comandes durant l’any: 550

Amb aquesta informació, calculeu el cost unitari de cada comanda.

Els costos imputables a les comandes són:

 • Sou del departament de compres: 68.000
 • Comunicacions: 2.300
 • Assegurances: 4.000
 • Transport de la mercaderia: 3.200
 • Prorrateig energia elèctrica:
  1. Total fluorescents: 480
  2. Cost per fluorescent: 2.000/480 = 4,167
  3. Llum: 130 × 4,167= 541,71

Cost total de la comanda: 78.041,71

Cost per comanda= 78.041,71/550 =141,89€

Càlcul de cost total i cost unitari amb descomptes

L’objectiu d’aquesta activitat és calcular el cost total i el cost unitari d’un producte d’una empresa comercial segons les depeses i els descomptes generats en la realització de la comanda.

Una llibreria realitza la compra de 50 llibres a l’empresa Sarfe, SL.

Les dades de la compra són:

 • Preu de cada llibre: 8,50€
 • Descompte comercial: 2%
 • Transport i assegurança: 128,30€

Calculeu el cost total i l’unitari de cada llibre.

El cost unitari de cada llibre és de 10,90€/llibre i el cost total puja a 544,80€.

Les dades per al càlcul són:

Total compra = 50 u × 8,50 € = 425€

Descompte comercial = 425€ - 2% = 416,5€

Cost total compra = 425€ - 8,50€ + 128,30€ = 544,80€

Càlcul de cost unitari amb repartiment proporcional de despeses

L’objectiu d’aquesta activitat és calcular el cost unitari dels productes d’una empresa comercial repartint les despeses de transport i d’assegurança.

L’empresa Salex SL, dedicada a la venda de mobles, adquireix els següents articles:

 • 20 taules (referència ZZZ), amb un pes per unitat de 20 kg i un preu de compra unitari segons factura de 140€
 • 10 butaques (referència DD), amb un pes per unitat de 10 kg i un preu de compra unitari segons factura de 80€

Les despeses d’aquesta operació són:

 • Despeses de transport: 800€, distribuïts proporcionalment en funció del pes dels productes
 • Despeses d’assegurança: 340€, distribuïts proporcionalment en funció del valor de cada article
 • L’article A té una despesa addicional de 560€ d’embalatges.
 • L’article B té una despesa addicional de 290€ d’embalatges.

Calculeu el preu de compra unitari de cada un dels articles.

Repartiment de despeses de transport

Despeses de transport total = 800 €. Es reparteixen proporcionalment al pes de cada producte.

Pes total = (20 taules × 20 kg/unitat) + (10 butaques × 10 kg/unitat) = 500 kg

Taules:

x = 640 €, despesa de transport corresponent a les 20 taules

Butaques:

x = 160 €, despesa de transport corresponent a les 10 butaques

Despesa de l’assegurança = 340 € (repartida proporcionalment a l’import dels productes)

Import total = 20×140 + 10×80 = 2.800 + 800 = 3.600 €

Taules:

x = 264,44 €, despesa d’assegurança corresponent a les 20 taules

Butaques:

x = 75,56 €, despesa d’assegurança corresponent a les 10 butaques

Càlcul de preus de compra unitari:

Les taules tenen una despesa addicional de 560 € d’embalatge, i les butaques tenen una despesa addicional de 290 € d’embalatge.

Cada taula surt a 213,22 € i cada butaca surt a 132,56 €.

Càlcul de cost d'administració

L’objectiu d’aquesta activitat es conèixer els costos d’administració d’una empresa comercial derivats de la gestió de les existències.

El departament d’administració i control d’inventaris de l’empresa Ramírez, SA està format per quatre treballadors, la suma del sou brut dels quals ascendeix a 340.000€ i la seva seguretat social ascendeix a 91.800€. Al departament hi ha tres ordinadors i dues impressores comprades fa dos anys per un import de 150.000€. Tot l’equip té una vida útil de sis anys i valor residual zero. L’empresa paga 1.500€ anuals per al manteniment de tots els aparells informàtics.

Calculeu el cost administratiu d’aquesta empresa.

Per conèixer el cost administratiu cal calcular el cost de personal que treballa en aquest departament i el cost dels equips informàtics (l’amortització anual i el manteniment).

 • Cost de personal: 340.000 + 91.800 = 431.800€
 • Cost dels equips:

Cost administratiu = cost de personal + amortització equips + manteniment equips

Cost administratiu = 431.800 + 25.000 + 1.500 = 458.300€

Càlcul de cost de transport unitari

L’objectiu d’aquesta activitat és calcular el cost per quilòmetre d’una empresa comercial que vol transportar les seves mercaderies.

L’empresa Manet, SL suporta els següents costos anuals de transportar les seves mercaderies:

 • Despeses de personal (conductors), incloses les despeses de viatge: 75.000€
 • Amortitzacions dels vehicles: 15.400€
 • Assegurances dels vehicles i la mercaderia: 3.240€
 • Impostos sobre els vehicles: 1.250€
 • Consumibles i despeses de manteniment: 35.500€

Els quilòmetres recorreguts per tots els seus vehicles han estat 530.478 km.

Calculeu el cost per quilòmetre d’aquesta empresa.

Per conèixer el cost per quilòmetre primer cal sumar tots els costos de transport i, després, dividir el resultat pel total de quilòmetres recorreguts.

Cost total = 75.000€ + 15.400€ + 3.240€ + 1.250€ + 35.500€ = 130.390€

El cost per quilòmetre surt a 0,25 €/km.

Càlcul per unitat emmagatzemada

L’objectiu d’aquesta activitat és calcular el cost unitari de magatzem seguint els criteris de l’activitat d’emmagatzematge i origen de costos.

L’empresa DADES, SL és una empresa de fabricació tèxtil. Aquesta empresa té tres departaments: dos departaments productius i l’àrea de magatzem. L’empresa presenta la distribució de costos relacionats amb l’àrea de magatzem corresponent al mes d’abril de l’any actual:

Concepte Import
Amortització maquinària magatzem 15.000€
Sou personal magatzem 20.000€
Manteniment local 5.000€
Lloguer edifici 2.000€
Despesa energia elèctrica 2.000€
Despeses financeres estoc 1.000€
Càrrega i descàrrega mercaderia 3.000€
Picking 3.500€
Despeses administratives 5.000€
TOTAL 51.500€

L’estoc mitjà és de 30.000 unitats.

Dades de repartiment de costos indirectes:

 • Les despeses de manteniment del local i el lloguer es distribueixen segons la superfície que ocupa cada departament.
 • L’energia es distribueix segons el consum que apareix als comptadors de cada departament.
 • Les despeses d’administració es distribueixen segons la inversió en actius fixos de cada departament.

Dades de repartiment:

 • Despeses de manteniment del local (metres quadrats): 2.000€ (al departament de magatzem li corresponen 150€).
 • Despeses d’energia elèctrica (consum kW): 7.000 kW (al departament de magatzem li corresponen 1.500 kW).
 • Despeses administratives (inversió u.m.): 80.000 u.m. (al departament de magatzem li corresponen 15.000 u m.)

Calculeu el cost unitari de magatzem seguint el criteri d’activitat d’emmagatzematge i el criteri d’origen dels costos.

Per calcular el cost unitari, partint dels costos totals de magatzem, s’han d’imputar al magatzem els costos que li corresponen seguint les claus de repartiment que ha establert l’empresa.

Repartiment de costos indirectes:

Concepte Imputació magatzem Càlculs
Manteniment local 375 u.m. 2,5·150 = 375
Lloguer edifici 150 u.m. 1·150 = 150
Despesa d’energia 435 u.m. 1.500·0,29 = 435
Despeses administratives 937,5 u.m. 0,0625·15.000 = 937,5

Fet el repartiment, es pot calcular el cost unitari de magatzem.

Seguint el criteri d’activitat:

Concepte Import
(a) Cost de magatzem (instal·lacions)
Amortització maquinària de magatzem 15.000
Sou personal de magatzem 20.000
Manteniment local 375
Lloguer edifici 150
Despesa energia elèctrica 435
Despeses financeres estoc 1.000
Total de costos de magatzem 36.960
(b) Cost de manipulació
Càrrega i descàrrega de mercaderia 3.000
Picking 3.500
Despeses administratives 937,5
Total del cost de manipulació 7.437,5
Cost total (a + b) 44.397,5
Cost unitari de magatzem 1,48 u.m.

Segons el criteri d’origen:

Costos directes Import
Amortització maquinària de magatzem 15.000
Sou personal de magatzem 20.000
Càrrega i descàrrega 3.000
Picking 3.500
Despeses financeres estoc 1.000
Total de costos directes 42.500
Costos indirectes Import
Manteniment del local 375
Despeses administratives 937,5
Lloguer edifici 150
Despesa energia elèctrica 435
Total de costos indirectes 1.897,5
Suma CD + CI 44.397,5
Cost unitari de magatzem 1,48 u.m.

Càlcul i anàlisi de les desviacions

L’objectiu d’aquesta activitat és calcular les possibles desviacions de les previsions realitzades.

L’empresa Arnax SL fabrica diferents productes químics per a ús industrial. Un d’aquests productes comporta els següents costos estàndards per unitat de producte:

 • Matèria primera: 4,5 kg a 15€/kg
 • Mà d’obra directa: 1,4 h a 10,5€/h
 • Costos indirectes de fabricació: 1,4 h a 5,5€/h

La producció prevista per al novembre era de 3.000 unitats. Durant aquest mes l’empresa va obtenir les següents dades referents a l’elaboració del producte.

 • Matèria primera comprada: 15.000 kg per 350.000€
 • L’empresa utilitza 35 tècnics de laboratori per a l’elaboració del producte. Durant aquest mes cada tècnic va treballar una mitjana de 150 hores per un salari mitjà d’11,5€/h.
 • Els costos indirectes de fabricació van ser 17.000€. S’assignen al producte prenent com a base les hores de mà d’obra directa.
 • Durant el mes de novembre hi va haver una producció de 4.750 unitats.

Calculeu les desviacions de les matèries primeres, mà d’obra directa i costos indirectes variables.

ConcepteCost previstCost realDiferència (cost previst - cost real)
Matèria primera 4.750 u. · 4,5 kg/u. · 15€/kg = 320.625€ 15.000 kg · 23,33€/kg = 350.000€ -29.375€
Mà d’obra directa 4.750 u · 1,4 h./u. · 10,5€/h = 69.825€ 35 tèc. · 150 h/tèc. · 11,5€/h = 60.375€ 9.450€
Costos indirectes de fabricació 4.750 u. · 1,4 h/u. · 5,5€/h = 36.575€ 150 h . (17.000 / (150 h/tèc . 35 tèc)) . 35 tèc = 17.000 € 19.575€

Hi ha una desviació desfavorable pel que fa a les matèries primeres. Aquest fet és a causa que el producte s’ha comprat més car del que estava previst.

La mà d’obra directa i els costos indirectes de fabricació s’han aconseguit reduir respecte a la previsió amb una diferència de 9.450€ i 19.575€ respectivament.

Avaluació del cost d'operadors logístics

L’objectiu de l’activitat és calcular l’opció més econòmica per realitzar el transport i distribució dels seus productes.

L’empresa Farter SL està gestionant la manera de realitzar el transport i la distribució dels seus serveis.

Té dues possibilitats:

 • Mitjans propis. El cost d’emmagatzematge està previst amb 600.000€ anuals. Per al transport s’han calculat uns costos fixos de 12.000€ per vehicle i uns costos variables de 150€ per comanda servida. Cada camió pot servir unes 100 comandes al trimestre.
 • Operador logístic extern:
  • 150€ per comanda servida
  • 40€ al trimestre per recollida i emmagatzematge de mercaderies

Les previsions d’estoc mitjà i comandes són:

Trimestre Estoc mitjà Núm. comandes
1 4.000 100
2 5.000 300
3 7.000 400
4 11.000 300
Total 27.000 1.100

Calculeu:

 1. Cost anual amb mitjans propis
 2. Cost anual amb serveis de l’operador logístic
 3. Cost anual amb mitjans propis i la subcontractació d’alguns serveis

1. Cost anual amb mitjans propis

Per calcular el cost anual primer cal calcular els vehicles necessaris a partir del trimestre amb més comandes:

Costos fixos = 12.000 · 4 vehicles = 48.000€

Costos variables = 150 €/comanda · 1.100 comandes = 165.000€

Costos d’emmagatzematge = 600.000€

Cost total = 48.000 + 165.000 + 600.000 = 813.000€/any

2. Cost anual amb serveis de l’operador logístic

Cost de transport = 1.100 · 150€/comanda = 165.000€

Cost d’emmagatzematge = 27.000 · 40€ = 1.080.000€

Cost total = 165.000 + 1.080.000 = 1.245.000€

3. Cost anual amb mitjans propis i subcontractació d’operador logístic

A partir del trimestre amb menys comandes, per saber el nombre de vehicles necessaris:

Transport amb mitjans propis:

Costos fixos = 1 · 12.000 = 12.000€

Costos variables = 400 comandes · 150€ = 60.000€

La mateixa empresa pot servir 100 comandes cada trimestre, la resta les realitzarà l’operador logístic.

Transport contractat: Cost de transport = 700 comandes · 150€/comanda = 105.000€

Cost d’emmagatzematge = 600.000€ (el cost d’emmagatzematge de l’empresa és el més econòmic)

Cost total = 60.000 + 105.000 + 600.000 + 12.000 = 777.000 €

La tercera opció és la més econòmica per a l’empresa. Per tant, és recomanable alternar mitjans propis amb operadors logístics per poder realitzar el transport dels productes.

Anar a la pàgina anterior:
Pressupost del magatzem
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació