Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos per un determinat període de temps.

2

Tota activitat econòmica no té uns costos associats.

3

Els costos són els recursos sacrificats per aconseguir un objectiu.

Exercici 2

Escolliu quin és el tipus de descompte:

NúmPreguntaResposta
1

Percentatge que s’aplica sobre l’import brut de cada article:

2

S’origina per la compra d’una certa quantitat de mercaderia:

3

S’aplica quan el client paga al comptat o abans del termini establert pel proveïdor:

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els costos variables depenen del . El cost varia a mesura que es modifica la . Un exemple són tots els com ara els costos de paletització, costos de descàrrega, etc.

2

Els costos fixos no canvien amb el . És a dir, els són pràcticament la totalitat dels costos de manteniment de l’empresa.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Quan es parla d’imputabilitat es fa referència a la distribució d’aquests costos sobre els productes.

2

Els costos segons la seva imputabilitat es classifiquen en costos fixes i costos variables.

3

Els costos segons la seva imputabilitat es classifiquen en costos directes, costos indirectes i costos semidirectes.

Exercici 5

Determineu quin és el tipus de cost:

NúmPreguntaResposta
1

Si el magatzem és llogat el cost engloba la suma dels lloguers, les assegurances i els impostos:

2

Inclou els lloguers i amortitzacions, el finançament, les reparacions i la conservació:

3

Inclou els costos de recursos humans i els costos de recursos materials:

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un mètode d’assignació del cost al producte és el . Aquest mètode es basa en el fet que els no consumeixen recursos sinó activitats. Per tant, qui realment consumeix els costos són les .

2

Per a l’assignació dels s’han de tenir en compte tots els costos que genera tenir el . Per això als productes que hi ha al magatzem se’ls assignen els costos generats seguint unes normes de .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les desviacions sorgeixen quan hi ha diferències entre el cost històric i el cost estàndard.

2

Si l’empresa té desviacions positives significa que el cost és superior al que es tenia estimat.

3

Si l’empresa té desviacions negatives significa que el cost és superior al que es tenia estimat.

Exercici 8

Determineu quin és el concepte associat:

NúmPreguntaResposta
1

Instal·lacions ubicades en zones d’interior però que es troben relacionades amb els ports del seu entorn:

2

Zones situades a prop dels ports. La característica principal és la seva intermodalitat, perquè uneixen els tres mitjans de transport:

3

Centres destinats en exclusiva al transport de carretera:

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els operadors de segon nivell (2PL) són operadors logístics que ofereixen transport.

2

Els operadors de segon nivell (2PL) són operadors logístics que ofereixen transport i emmagatzematge.

3

Els operadors de primer nivell (1PL) són operadors logístics que proporcionen transport i emmagatzematge.

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un dels avantatges de contractar un és que en el servei que està oferint, ja que és la seva activitat principal. Si es contracta un operador logístic els costos es converteixen en costos ja que dependran del nombre d’unitats que aquest emmagatzema o distribueix.

2

Una desavantatge de contractar un operador logístic és que hi ha de l’operador logístic, és a dir, pot provocar que l’empresa perdi el control del seu procés .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Gestió d'estocs