Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Confecciona i controla el pressupost del magatzem, identificant desviacions provinents de l’assignació de costos.

 • Determina les partides i conceptes que cal tenir presents a l’hora de fer un pressupost estimat del servei de magatzem.
 • Calcula de forma periòdica el cost de funcionament del magatzem utilitzant aplicacions informàtiques.
 • Identifica els indicadors o estàndards econòmics òptims: cost per hora i cost per servei, entre d’altres.
 • Calcula els costos del magatzem en funció de la urgència, terminis de lliurament, preparació de mercaderies, agrupament de productes (co-packing) i paletització, entre d’altres.
 • Analitza les desviacions sobre els costos previstos, identificant-ne la causa i origen i proposant mesures correctores d’acord amb el procediment establert per l’empresa.
 • Prepara i calcula de forma periòdica el pressupost de costos/despeses de funcionament del magatzem, tenint present els costos de les diferents activitats i el nivell de servei establert, utilitzant fulls de càlcul electrònic.
 • Avalua opcions d’externalització (outsourcing) amb operadors logístics com a alternativa a magatzems propis.

2. Gestiona els estocs del magatzem, assegurant-ne l’aprovisionament i expedició.

 • Classifica diferents tipus d’inventaris i reconeix la finalitat de cadascun d’ells.
 • Aplica els conceptes d’estoc mitjà, mínim i òptim, identificant les variables que intervenen en el seu càlcul i la velocitat de rotació de les existències.
 • Preveu les unitats necessàries d’existències en el magatzem, per a evitar ruptures d’estoc.
 • Valora les existències del magatzem, utilitzant diferents mètodes.
 • Controla les existències del magatzem, supervisant el procediment i les normes establertes per a identificar obsolescències i desviacions de l’inventari i plantejar mesures rectificadores.
 • Realitza les tasques necessàries per atendre les comandes de mercaderies fetes pels clients i la seva expedició.
 • Registra les altes, baixes i modificacions de productes (codi European Article Number –EAN-), proveïdors, clients i serveis, mitjançant eines informàtiques.
 • Utilitza aplicacions informàtiques generals per a gestionar els estocs i específiques per a la identificació de materials, gestió de comandes, extracció i registre de sortides del magatzem.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències