Activitats

Expedició de mercaderia

L’objectiu d’aquesta activitat és estudiar la sortida de les mercaderies del magatzem.

Analitzeu els passos que ha de seguir un operari de magatzem per portar a terme les tasques de picking en un magatzem convencional.

Els passos a seguir són els següents:

 1. Trasllat a la ubicació corresponent per localitzar físicament el producte.
 2. Reconeixement físic o a través del codi de l’article.
 3. Si no hi ha existències suficients s’anotarà una incidència al full de picking.
 4. Extracció i punteig de la quantitat retirada.
 5. Trasllat al pròxim punt de recollida per repetir l’operació.
 6. Desplaçaments a la zona de preparació de comandes.
 7. Descàrrega de la mercaderia.
 8. Tornada amb l’equip al lloc d’origen.

Recepció de mercaderia

L’objectiu d’aquesta activitat és planificar el procés de recepció de la mercaderia en el magatzem.

Una empresa es dedica a la venda de roba. Aquesta empresa compta amb un magatzem convencional on rep les comandes dels seus proveïdors.

Feu una descripció de les tasques que es desenvolupen en el procés de recepció.

El primer pas és condicionar una zona adequada dins del magatzem per rebre la mercaderia. La mercaderia es diposita en una zona de recepció separada de la zona de magatzem per no obstruir els molls de descàrrega.

Abans d’iniciar-se la tasca de descàrrega, s’ha de comprovar que la documentació que acompanya la comanda és correcta.

Una vegada descarregada, es trasllada a la zona de recepció on els operaris supervisen l’enviament. També es comprova que el nombre d’embalums sigui correcte.

Si està tot correcte, l’operador de recepció signa l’albarà i en guarda una còpia. Si hi ha alguna anomalia, s’anota a l’albarà i al document de transport davant del transportista.

Es dona l’ordre d’entrada al personal d’administració perquè doni d’alta la mercaderia en el sistema.

Finalment es genera una ordre de recepció, se li assigna una ubicació i es creen les etiquetes amb la corresponent codificació interna de la mercaderia i la seva ubicació.

Carta de ports

L’objectiu d’aquesta activitat és realitzar una carta de ports nacional.

El transportista Martí Pérez treballa per l’agència de transports Sol, SL, amb CIF: B08111111 (empresa domiciliada a Barcelona, 08950, carrer del Corredor, 20) realitza el següent servei:

En data 23-04-20XX, per ordre de Mobles Reials, SL, domiciliat a Barcelona, 08080, avinguda de Catalunya, 2 (CIF: B08081111), lliura a Mobles Risa, SL, domiciliat a Tortosa, 43500, carrer dels Verds, 34 (CIF: 43200011), les següents mercaderies:

 • 4 caixes de 135 cm × 95 cm × 50 cm – pes per caixa: 37 kg
 • 3 caixes de 215 cm × 124 cm × 63 cm – pes per caixa: 54 kg (el contingut de les caixes són 2 mobles de menjador modular desmuntats)
 • Lloc de recollida: domicili de Mobles Reials, SL
 • Lloc de lliurament: carrer dels Verds, 34 Tortosa

Les tarifes aplicades són:

 • Ports: 0,38 €/kg
 • Assegurança: 67,53€
 • Despeses de càrrega i descàrrega: 41,50€
 • IVA: 21%

Empleneu la corresponent carta de ports.

Sistema de gestió de magatzem

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament del sistema SGM.

L’empresa FOSIL, SL té una planta a la província de Tarragona dedicada al subministrament de components d’ordinadors. Aquesta planta està totalment automatitzada, utilitza Paternosters per a l’emmagatzematge de peces de recanvi de baixa rotació.

Feu una descripció de com creieu que és el sistema de gestió de magatzem de la planta. Podeu fer recerca de les diferents guies que proveïdors d’SGM mostren a les seves pàgines web.

 1. L’SGM permet la gestió dels articles. Quan és necessari pot donar d’alta, baixa o introduir modificacions en les dades principals dels productes a emmagatzemar. També pot classificar per múltiples criteris, realitzar diferents tipus de prioritats (ubicació, sortides…) i executar una planificació segons el criteri que més li convingui.
 2. En el moment de realitzar l’entrada al Paternoster, el sistema guia per complir el procés de forma correcta. Hi ha la possibilitat d’utilitzar múltiples referències per contenidor així com realitzar divisions de safates per optimitzar al màxim el volum d’emmagatzematge.
 3. Respecte a la gestió de sortides, l’SGM treballa amb un pràctic sistema de preparació de comandes que recorre a ordres de sortida que segueixen la ruta establerta de forma automàtica o establerta per l’usuari. Es facilita també l’agrupació de comandes, l’alliberament automàtic de la ruta amb la finalitat d’executar el menor nombre d’operacions de picking.
 4. En tot moment l’usuari pot realitzar una consulta sobre l’estat del Paternoster en referència a entrada/sortida, històrics, tants per cents d’ocupació, llista de productes amb dades, etc.

Sistema ERP

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament del sistema ERP.

Què permet el sistema ERP?

Enumereu tasques fetes des d’un ERP d’una empresa.

Els sistemes ERP faciliten la planificació dels recursos de l’empresa. Les diferents àrees de l’empresa estan comunicades a través d’aquest sistema. Això permet establir una planificació més eficient de recursos que satisfaci de forma òptima totes les necessitats .

Un sistema ERP permet:

 • Optimització dels processos de l’empresa
 • Accés a la informació precisa
 • Possibilitat de compartir informació entre totes les àrees de l’organització
 • Reducció de temps i costos dels processos

Entre les diferents tasques que es poden realitzar mitjançant el sistema hi ha:

 • Tasques relacionades amb la gestió de compres i distribució de productes
 • Finances i comptabilitat
 • Gestió de les necessitats de producció i inventari
 • Assignació efectiva de recursos humans i materials
 • Creació d’un magatzem de dades amb tot el coneixement de l’empresa (proporciona informació que permet donar suport a la presa de decisions o crear futures estratègies.)

Sistema integrat SGA i RFID

L’objectiu d’aquesta activitat és descriure el funcionament dels sistemes SGA i RFID.

Expliqueu els avantatges de la utilització dels sistemes integrats d’SGA i RFID.

Els avantatges d’utilitzar un sistema integrat d’SGA i RFID són:

 • Coneixement en tot moment de les existències actuals.
 • Estalvi de temps mitjançant l’escaneig de dades.
 • Disponibilitat de la mercaderia per a comandes de clients.
 • Exclusió de la possibilitat d’errors en la ubicació del producte.
 • Recepció ràpida d’ordres de recollida i realització de les instruccions d’una manera molt senzilla.
 • Correcció automàtica d’existències al superar el llindar de disponibilitat mínima.
 • Flexibilitat en un cicle de picking.

Codi de barres i RFID

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les diferències entre la RFID i els codis de barres.

Busqueu les diferències entre la RFID i codis de barres.

Podeu consultar els següents webs:

Kimaldi

Conducetuempresa.com

FQ Ingeniería elctrónica

El sistema RDFI:

 • És molt resistent.
 • No és necessari que les etiquetes estiguin visibles per a la seva identificació.
 • Les etiquetes i tags tenen memòria i poden ser modificades.
 • No necessita intervenció humana per a la lectura de les dades.
 • És difícil de falsificar de forma fàcil ja que la informació interior es troba protegida.
 • Permet la lectura i l’escriptura de diferents etiquetes al mateix temps.

El sistema de codi de barres:

 • Es deteriora molt facilment.
 • Les etiquetes han d’estar a la vista i a la superfície perquè es puguin llegir.
 • La informació de les etiquetes és fixa i no pot ser modificada.
 • Necessita una persona per escanejar les dades.
 • Pot ser imprès en qualsevol impressora làser.
 • Els codis identifiquen un producte.

Sistema RFID

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre l’ús del sistema RFID en la gestió de magatzems.

Quina és la causa que cada vegada s’utilitzin més els sistemes RFID en la gestió de magatzems?

Un dels objectius de les empreses és la reducció de costos. Aquest fet comporta la reducció al mínim de l’estoc del magatzem. Per això és necessària la implantació de sistemes de radiofreqüència per conèixer en qualsevol moment el material pendent de fabricació i l’estoc real. D’aquesta manera es permet minimitzar lots i augmentar les rotacions de fabricació.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació