Introducció

El concepte de logística ha anat adquirint nous significats al llarg del temps. Avui en dia les funcions de la logística es troben en tots els àmbits de l’activitat empresarial i estan totalment lligades a la gestió comercial. No serveix de res fer una campanya de màrqueting i publicitat per llançar un nou producte al mercat o per vendre més si el producte no es troba en el moment oportú en el lloc de venda. Per aquest motiu la logística és bàsica per a l’èxit d’una empresa. En aquest mateix sentit, si una empresa no té un bon aprovisionament no pot fabricar el producte i, per tant, no pot satisfer la demanda dels clients.

La logística de l’emmagatzematge s’ocupa del tractament i la recepció de comandes, de l’emmagatzematge, de l’expedició dels productes, del transport i de la seva recollida. És fonamental que les empreses gestionin el magatzem amb la màxima eficiència. Aquesta unitat se centra en tots els aspectes que afecten la gestió dels estocs en el magatzem, i especialment en els costos de magatzem, el control de les existències i el registre de tota la gestió de magatzem amb programari general i específic.

Al primer apartat, “Pressupost del magatzem”, es tracta com confeccionar un pressupost i els diferents costos associats a la gestió d’estocs, perquè no hi ha un únic concepte de cost de magatzem, sinó que es defineixen diferents costos en funció de l’objectiu que persegueix l’empresa. S’analitzen les desviacions que es produeixen del cost històric al real i s’analitza quan és una bona decisió per a l’empresa instal·lar-se en una plataforma logística.

A l’apartat de “Gestió d’estocs”, en primer lloc, es veu el control físic de les existències, mitjançant registres i inventaris. També s’estudia com realitzar l’aprovisionament de mercaderies per obtenir l’estoc òptim, amb l’objectiu de minimitzar els costos d’emmagatzematge i d’emissió de comandes. I també com aconseguir un nivell d’existències que permeti un equilibri entre els costos i serveis que l’empresa ofereix, evitant ruptures d’estoc.

A l’apartat del “Cicle de comanda i eines informàtiques de gestió” s’estudia el temps des que el client dona una ordre mitjançant una comanda fins al moment de recepció de la mercaderia sol·licitada. Es tracta tota la documentació que s’origina a l’entrada i la sortida de materials del magatzem i, finalment, el programari informàtic general i específic necessari per portar una gestió eficient del magatzem.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica convé que, en primer lloc, llegiu detingudament els continguts de cada unitat. Us recomanem que realitzeu els exercicis d’autoavaluació: us serviran per fer una primera comprovació del grau de comprensió dels conceptes estudiats. Per acabar, realitzeu les activitats: us permetran posar en pràctica els coneixements adquirits i us ajudaran a comprendre millor els conceptes apresos. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu consultar la bibliografia i les adreces web recomanades.

Anar a la pàgina següent:
Resum