Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

El conjunt d’individus o objectes que tenen una característica comuna, observable i suceptible de ser mesurada, s’anomena…

NúmPregunta
1

mostra

2

univers

3

població

4

població finita

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

En els processos de mostreig, es considrea que una població finita…

NúmPregunta
1

té més de 10.000 individus o elements.

2

té fins a 100.000 individus o elements.

3

sobrepassa els 100.000 individus o elements.

4

no pot tenir més de 50.000 individus o elements.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

El subconjunt d’individus o d’elements seleccionats que es consideren representatius de l’univers que es vol estudiar s’anomena…

NúmPregunta
1

població

2

marc mostral

3

cens

4

mostra

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Les mesures calculades a partir d’una mostra s’anomenen…

NúmPregunta
1

estadístics

2

variables

3

paràmetres

4

observacions

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Com més gran sigui la variabilitat dels valors que pot prendre una variable…

NúmPregunta
1

més petita ha de ser la mida de la mostra perquè li afecti menys la variabilitat dels valors.

2

més petit és el nivell de confiança.

3

més gran ha de ser la mostra per captar totes les possibles diferències.

4

més gran és el nivell de confiança.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Una variable que pot prendre un nombre limitat de valors dins d’un interval, per exemple, només nombres sensers, és una variable…

NúmPregunta
1

discreta

2

contínua

3

estadística

4

constant

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

La mida de la mostra es calcula tenint en compte…

NúmPregunta
1

si la població és finita o infinita.

2

els nivells de confiança que es fan servir habitualment.

3

si es vol estimar una mitjana o una proporció de la població.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Els mètodes de mostreig probabilístic es caracteritzen perquè…

NúmPregunta
1

els elements o individus de la població no tenen la mateixa probabilitat de ser escollits per formar part d’una mostra.

2

tots els elements o individus de la població tenen la mateixa probabilitat de ser escollits per formar part d’una mostra.

3

són més senzills d’utilitzar que els mètodes de mostreig empíric.

4

no es poden obtenir mostres representatives de l’univers.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

El mètode de mostreig per conglomerats es caracteritza perquè…

NúmPregunta
1

en lloc de seleccionar individus o elements aïllats per a la mostra, se seleccionen grups d’elements que s’anomenen conglomerats.

2

la mostra que se selecciona només pot estar formada per elements que siguin heterogenis.

3

la mostra està formada per una població finita.

4

la mostra està formada per conglomerats i estrats que se seleccionen mitjançant mètodes no probabilístics.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

Quan es tria la mostra de forma no aleatòria, perquè per a l’investigador és més fàcil de mesurar-la o d’accedir-hi, s’aplica un mètode de mostreig…

NúmPregunta
1

per judici o per criteri

2

per quotes

3

de conveniència

4

raonat

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

El conjunt de tècniques i mètodes que permeten generalitzar el comportament d’una determinada població, a partir de la informació obtinguda d’una mostra i amb un risc que es pot determinar, s’anomena…

NúmPregunta
1

estadística diferencial

2

inferència estadística

3

estimació de paràmetres

4

contrast d’hipòtesis

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els atributs són característiques quantificables, en canvi, les variables són característiques no quantificables.

2

El nivell de confiança indica la probabilitat que el paràmetre de la població que s’estima no es trobi dins de l’interval de confiança.

3

El procediment de mostreig aleatori simple és la forma més habitual de seleccionar una mostra.

4

L’error de mostreig és la diferència entre el valor obtingut a partir d’una mostra i el valor real que s’obtindria amb el conjunt de la població.

5

Per al càlcul de la mida de la mostrea, la mida de la població no es té en compte quan es tracta de poblacions finites.

6

Els recursos disponibles, tant econòmics com de disponibilitat de temps, condicionen la mida de la mostra.

7

Els mètodes de mostreig probabilístics també s’anomenen empírics.

8

Els mètodes aleatori simple i aleatori sistemàtic són mètodes de mostreig probabilístic.

9

El mètode de mostreig estratificat és un mètode probabilístic o aleatori.

10

El mètode del mostreig per itineraris és molt utilitzat en enquestes on la unitat mostral és la llar.

11

En els processos de mostreig només es poden cometre errors no mostrals.

12

Els errors no mostrals poden ser de dos tipus: de cobertur o de no resposta.

13

El marge d’error és l’interval en el qual s’espera trobar la dada de l’univers o de la població total que es vol mesurar.

Exercici 13

Relacioneu cada tipus de mostreig no probabilístic amb la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

Els elements de la mostra es trien perquè tenen alguna condició que es vol estudiar i que la mostra ha de tenir:

2

Els elements de la mostra se seleccionen de forma no aleatòria segons unes característiques similars a les de la població objectiu:

3

Es basa en l’experiència d’algú i es fa servir per decidir com se seleccionen els elements d’una mostra aleatòria:

4

La mostra es reparteix segons algunes característiques escollides de la població per aconseguir que la distribució sigui similar a l’univers que és objecte d’estudi:

5

Es dissenyen rutes dins d’un barri o d’una ciutat amb un punt de partida aleatori i posteriorment es marca la ruta en una direcció que també es tria aleatòriament:

6

La mostra és deliberadament deformada per raons pràctiques:

7

Per a la selecció de la mostra es parteix de pocs integrants de la població però es van ampliant a partir de la informació que s’obté dels primers integrants:

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En el procés de mostreig el primer que caldrà fer és definir i, posteriorment, cal identificar .

2

En el procés de mostreig s’ha de calcular i escollir que s’utilitzarà per a dels diferents individus o elements de la mostra.

3

El procés de mostreig ha de preveure un sistema de i la forma com es resoldran les incidències com ara en algunes enquestes.

4

La mostra ha de ser de la població perquè els resultats obtinguts es puguin a tota la població aplicant mètodes .

5

El conjunt d’elements dels quals es vol obtenir informació i que tenen relació amb el que es vol estudiar s’anomena o població.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats