Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

L’objectiu de la fase de treball de camp d’una investigació comercial és…

NúmPregunta
1

la recollida efectiva de dades vàlides a partir d’un grup d’individus seleccionats d’una mostra.

2

l’anàlisi de les dades recollides.

3

la determinació de la mida de la mostra.

4

la selecció del col·lectiu d’individus de la mostra als quals s’entrevistarà.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La planificació del treball de camp inclou…

NúmPregunta
1

la selecció del col·lectiu a entrevistar.

2

l’elaboració del qüestionari i la determinació del pressupost.

3

la selecció i formació dels enquestadors.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Els entrevistadors que han de participar en la realització de les entrevistes durant el treball de camp…

NúmPregunta
1

han de formar-se sempre abans la realització de les entrevistes.

2

han de ser experts en la matèria sobre la qual han de fer l’entrevista.

3

han de poder dirigir l’entrevista, mitjançant l’assessorament, en un sentit determinat.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

El control de la informació que s’obté mitjançant el treball de camp…

NúmPregunta
1

consisteix a comprovar que tots els qüestionaris s’han emplenat completament.

2

consisteix a comprovar que els entrevistadors duen a terme les entrevistes que tenen assignades.

3

consisteix a comprovar que la informació consignada als qüestionaris és correcta.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Quina de les modalitats d’enquesta següents permet fer preguntes més complexes?

NúmPregunta
1

Personal

2

Telefònica

3

Telefònica amb suport informàtic

4

Correu

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Quina modalitat d’enquesta té un percentatge més baix de taxa de resposta?

NúmPregunta
1

Personal

2

Telefònica

3

Telefònica amb suport informàtic

4

Correu

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

El document que permet identificar i conèixer en detall la població que s’ha d’entrevistar s’anomena…

NúmPregunta
1

base de mostreig.

2

marc mostral o base de sondeig.

3

cens o mostra.

4

marc de sondeig.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Una de les qualitats dels entrevistadors és que no ha d’influir en les respostes que doni l’entrevistat, ni distorsionar els resultats mitjançant les seves opinions, per això és molt important valorar la seva…

NúmPregunta
1

integritat.

2

empatia.

3

presència.

4

imparcialitat.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

L’estructura organitzativa formada pels entrevistadors i els diferents nivells de dependència jeràrquica d’aquests s’anomena…

NúmPregunta
1

xarxa de treball.

2

xarxa de camp.

3

estructura de distribució de tasques.

4

organigrama de camp.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

El nombre d’entrevistadors que cal per portar a terme una investigació depèn de…

NúmPregunta
1

la mida de la mostra i el mètode de mostreig.

2

la tècnica de recollida de dades.

3

la durada de l’entrevista.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

La tècnica de recollida de dades mitjançant una d’entrevista tradicional en què s’utilitza un qüestionari en paper s’anomena…

NúmPregunta
1

CAPI

2

PAPI

3

CAWI

4

PATI

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El treball de camp és la fase de la investigació comercial que té com a objectiu l’anàlisi de les dades recollides.

2

Els objectius específics del treball de camp no són els mateixos que els objectius generals d’una investigació comercial.

3

Les fases o etapes del treball de camp són planificació, execució i control.

4

La planificació del treball de camp consisteix a preveure totes les tasques que s’han de portar a terme per controlar la qualitat de les dades recollides.

5

L’elaboració del qüestionari no forma part de les tasques de treball de camp.

6

La distribució geogràfica dels entrevistats està condicionada pel tipus de mostreig i afecta el temps que es requereix per fer el treball de camp.

7

Els entrevistadors han de conèixer els objectius de la investigació però no necessàriament han de tenir informació sobre el mètode de mostreig.

8

Les dietes del entrevistadors són una despesa variable que no s’ha d’incloure en el pressupost.

9

La durada del treball de camp i el nombre d’entrevistadors condiciona el pressupost.

10

L’entrevista telefònica assistida per ordinador s’anomena CAPI.

11

La tècnica d’entrevista CAWI permet utilitzar diferents canals per respondre una enquesta i les dades que s’obtenen s’enregistren automàticament.

12

La guia de l’entrevista és un document destinat a l’entrevistador que conté totes les instruccions que ha de tenir en compte sobre com conduir l’entrevista.

13

Abans d’iniciar l’entrevista personal, l’enquestador ha de seguir un determinat itinerari o ruta per localitzar a l’entrevistat.

14

Al final de l’entrevista s’ha d’agrair la participació de l’entrevistat i és el moment més adequat per demanar-li les seves dades personals.

15

Quan es contacta de nou amb l’entrevistat per tornar-li a formular alguna de les preguntes del qüestionari, es fa una enquesta de validació o verificació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general