Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina les característiques i la mida de la mostra de la població objecte de la investigació, aplicant tècniques de mostreig per a la seva selecció.

 • Enumera les etapes del procés d’obtenció de la mostra representativa de la població en una investigació comercial.
 • Distingeix els diversos mètodes i tècniques de mostreig probabilístic i no probabilístic, aplicables per a la selecció d’una mostra representativa de la població en una investigació comercial.
 • Analitza comparativament les tècniques de mostreig probabilístic i no probabilístic, assenyalant els seus avantatges i inconvenients, i identifica i argumenta el mètode més adient a aplicar segons el problema d’investigació i la població objecte d’estudi.
 • Descriu el procés de mostreig, analitzant les dificultats que comporta, i l’aplica al cas concret fins a trobar la unitat a observar.
 • Identifica les variables que influeixen en el càlcul de la mida de la mostra en un estudi comercial i en descriu el procés de càlcul.
 • Calcula la mida òptima de la mostra, les característiques i elements que la componen i el procediment aplicable per a la seva obtenció.
 • Identifica els elements que componen la mostra i els criteris de contactació dels enquestats, per garantir que els elements escollits s’ajusten al perfil que requereix l’estudi.

2. Obté informació primària en fase concloent, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, aplicant la tècnica més adient per aconseguir-la.

 • Diferencia els diversos tipus d’enquestes ad hoc per a l’obtenció de dades primàries, analitzant els avantatges i inconvenients de l’enquesta personal, per correu, per telèfon o a través d’Internet.
 • Descriu les característiques i els avantatges i inconvenients dels diversos mitjans per a la recollida d’informació en enquestes en paper (PAPI), amb la utilització de mitjans informàtics, tant en enquestes personals, com telefòniques o a través de la web (CAPI, CATI i CAWI), o amb dispositius mòbils.
 • Analitza qüestionaris i avalua la correcció de la seva estructura, continguts i forma, en detecta les possibles errades i en proposa possibles solucions.
 • Identifica els mètodes de codificació de preguntes i els seus avantatges de cara al tractament i anàlisi posterior de les dades obtingudes.
 • Edita el qüestionari de l’enquesta, utilitzant aplicacions informàtiques, definint la seva estructura i aspecte formal i la seqüenciació lògica de les preguntes.
 • Aplica a les preguntes la codificació i el tipus d’escala més idoni per al seu tractament posterior, segons la informació que es necessita aconseguir.
 • Dissenya el qüestionari necessari per obtenir la informació segons els objectius que es pretenen, seleccionant i redactant les preguntes, comprovant-ne la seva comprensibilitat, ordre, correcció i coherència, l’extensió del qüestionari i la durada de l’entrevista, utilitzant aplicacions informàtiques, i d’acord amb els codis ètics (ICC/ESOMAR, International Chamber of Commerce/European Society for Opinion and Marketing Research), entre d’altres.
 • Detecta les dificultats que l’entrevistador pot tenir en passar el qüestionari i en proposa possibles solucions.
 • Reconeix els avantatges de disposar d’un guió d’enquesta i d’unes instruccions de treball per a l’execució efectiva i eficaç del treball de camp.
 • Planifica el treball de camp per complir els objectius del pla d’investigació.
 • Elabora el quadern de camp de cada membre de l’equip, establint els objectius del treball de camp, el nombre d’entrevistes que cal realitzar i la seva durada, d’acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos en el treball.
 • Planifica el full de ruta de cada enquestador, amb les indicacions per a la localització física i/o selecció, en el seu cas, de les persones que cal entrevistar.
 • Identifica el comportament i actitud que ha de tenir un enquestador en el transcurs del treball de camp, d’acord amb els codis ètics, protecció de dades i qualitats per no influir en les respostes de l’enquestat.
 • Complimenta el qüestionari d’una enquesta a partir de les respostes obtingudes durant l’execució del treball de camp segons els criteris establerts.
 • Resol amb eficàcia les incidències sorgides durant l’enquesta.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències