Activitats

Redacció de preguntes per a un qüestionari

L’objectiu d’aquesta activitat practicar la redacció de preguntes per a un qüestionari d’avaluació d’un producte.

Imagineu-vos que treballeu per a una empresa que vol recollir informació sobre l’avaluació d’un producte nou que va llençar al mercat ara fa 3 mesos.

Redacteu 3 possibles preguntes per recollir informació sobre:

 1. Com ha conegut el producte
 2. Freqüencia d’ús
 3. Grau de satisfacció

1. Com ha conegut el producte?

Televisió
Ràdio
Diari
Revista
Internet
Amic o familiar
Altres: ………

2. Quant temps fa que utilitza el producte?

Menys d’1 mes
D’1 a 2 mesos
De 2 a 3 mesos

3. Està satisfet/a amb l’ús del producte?

Molt insatisfet/a
Insatisfet/a
Satisfet/a
Molt satisfet/a

Preguntes per analitzar els hàbits de compra

L’objectiu d’aquesta activitat plantejar possibles preguntes per analitzar els hàbits de compra dels consumidors.

Imagineu-vos que treballeu per a una associació de consumidors que vol fer un estudi sobre els hàbits de compra dels consumidors.

Quin tipus de preguntes es podrien formular?

La varietat de preguntes que es podrien formular per analitzar els hàbits de compra dels consumidors són moltes i molt variades. A continuació n’hi ha algunes d’exemple:

1. On fa la majoria de compres?

Botigues
Internet

2. En quin tipus d’establiments compra els productes de parament de la llar?

Botigues especialitzades
Botigues de descompte
Supermercats
Hipermercats
Centres comercials
Altres: ……….

3. On sol comprar els detergents i productes de neteja per a la llar?

Botigues especialitzades
Botigues de descompte
Supermercats
Hipermercats
Centres comercials
Altres: ……….

4. Amb quina freqüència fa la compra d’aliments i begudes?

A diari
1 o 2 vegades per setmana
Més de 2 vegades per setmana
1 o 2 vegades al mes

5. On sol comprar la roba?

Botigues especialitzades
Botigues de descompte
Centres comercials
Catàleg
Internet
Botigues de segona mà
Altres: ……….

Codificació amb escala de diferencial semàntic

L’objectiu d’aquesta activitat elaborar una escala de diferencial semàntic per a la codificació d’una pregunta.

Suposeu que s’ha de valorar el disseny, el preu, la qualitat i la garantiu d’un producte electrònic d’una determinada marca.

Elaboreu una escala de diferencial semàntic que serveixi per a la codificació de les respostes.

Marca 5 4 3 2 1
Molt disseny Poc disseny
Preu barat Preu car
Bona qualitat Mala qualitat
Molta garantia Poca garantia

Redacció d'un qüestionari

L’objectiu d’aquesta activitat és dissenyar un qüestionari per fer una entrevista personal.

Dissenyeu un qüestionari per fer una entrevista personal (vint preguntes com a mínim) i obtenir informació sobre sucs de fruita envasats. L’entrevista ha de recollir els apartats següents:

 • Hàbits de consum.
 • Hàbits de compra.
 • Coneixement i notorietat de marques.

La població objecte d’estudi són les persones encarregades de l’aprovisionament de la llar entre 16 i 65 anys i que visquin o facin la compra a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Observeu els aspectes següents en el disseny:

 1. Feu servir diferents tipus d’escala de mesura.
 2. Quina és la unitat de mostra en aquest qüestionari?
 3. Quins filtres haurem d’emprar?

Exposem a continuació un model de qüestionari, si bé molts altres dissenys podrien ser vàlids:

model_quest.pdf ( 126.7 KB )

És important que observeu els punts següents:

 1. L’ordre dels blocs del qüestionari.
 2. Els tipus de filtres que obeeixen a l’objecte d’estudi que s’ha definit.
 3. Els tipus d’escala utilitzats en cada pregunta.

La unitat de mostra és la llar i no pas una sola persona, ja que l’aprovisionament es fa per a la llar, i per això és important haver preguntat quantes persones componen la llar.

L’ordre ha estat separar el qüestionari en diversos blocs, que a grans trets és el següent:

 • Filtres: és important situar-los al principi, ja que si el possible entrevistat no forma part de l’univers d’estudi no cal continuar fent les preguntes posteriors. Observeu la primera pregunta, ja que és un filtre que s’acostuma a emprar en tots els qüestionaris.
 • Objecte d’estudi: en aquest bloc incloem els hàbits de consum de compra, un estudi sobre el coneixement de les marques i del producte, etc., de manera que donem més preferència i posem més èmfasi depenent del tipus d’informació que es vulgui obtenir. En aquest apartat també hi pot haver filtres, sempre que siguin per reconduir el qüestionari cap a una altra bateria de preguntes.
 • Dades sociodemogràfiques: són molt importants i imprescindibles per classificar l’individu entrevistat i comprovar l’autenticitat de les dades. Normalment se situen al final del qüestionari.


Annexos del qüestionari model:

L’annex del qüestionari model es compon de:

1. Fitxa tècnica:

 • Univers: persones de 16 a 65 anys que visquin a Granollers o a l’àrea d’influència, encarregades de l’aprovisionament de la llar en productes d’alimentació i que consumeixin suc de fruita envasat o natural.
 • Mostra: 300 enquestes.
 • Sistema de mostreig: sistema per quotes distribuïdes depenent del pes en la població per edats (variable 4) i zona (variable 71).
 • Tècnica: entrevista personal.
 • Treball de camp: abril 2015, fet per un equip de deu entrevistadors.
 • Interval de confiança: del 95,5% per a K = 2.

2. Notes explicatives:

Observeu que s’ha de posar un codi d’entrevistador i un número d’enquesta per tal d’identificar ràpidament el qüestionari i comprovar dades, corregir errors, fer una anàlisi de consistència, comprovar la veracitat del qüestionari, etc.

També s’han recollit codis sobre sabors i marques en l’annex. Normalment es posen els més representatius i no necessàriament tots els que hi ha en el mercat. Així, si un entrevistat dóna una resposta que no està prevista es pot tornar a codificar la resposta i assignar-hi el número següent: per exemple, la marca PAGO tindria el codi 34 i així successivament.

Cada codi de la variable 71 (zona) respon a un grup de barris, i el nombre d’enquestes fetes depèn del seu pes en el conjunt de la població de Granollers. Així, per exemple, si el 40% de les enquestes fetes tenen el codi 1, és perquè el 40% de la població de Granollers viu als barris que componen el codi 1.

3. Elements de suport: codis

Cartró número 1:

Sabors:

 1. Albercoc
 2. Còctel de fruites
 3. Còctel de verdures
 4. Maduixa
 5. Maduixes del bosc
 6. Llet amb taronja
 7. Llimona
 8. Poma
 9. Poma i pera
 10. Préssec
 11. Préssec i poma
 12. Préssec i raïm
 13. Taronja
 14. Taronja vermella
 15. Taronja i taronja sanguina
 16. Pera
 17. Pera i raïm
 18. Pinya
 19. Pinya colada
 20. Pinya i poma
 21. Pinya i pera
 22. Pinya i raïm
 23. Plàtan
 24. Aranja
 25. Aranja rosa
 26. Tomàquet
 27. Raïm
 28. Pastanaga

Cartró número 2:

Marques:

 1. Agrozumos
 2. Alvalle
 3. Andlus
 4. Bi frutas (Pascual)
 5. Bio Solan
 6. Cascales
 7. Cofrutos
 8. Corzo
 9. Diet Radissor
 10. Don Simón
 11. Fruco
 12. Fruits
 13. Granini
 14. Hero
 15. Jutonic
 16. Juver (Fruta Viva)
 17. Kasfruit
 18. La Levantina
 19. La Verja
 20. Lambda
 21. Minute Maid Premium (Danone)
 22. Nestlé
 23. PMI
 24. Parmalat
 25. Radical
 26. Santiveri
 27. Solevita
 28. Stoc
 29. Trina
 30. Vida
 31. Zumley
 32. Zumosol
 33. Distribuïdores

Cartró número 3:

 1. Molt poc important
 2. Poc important
 3. Normal
 4. Força important
 5. Molt important

Codis variable 35:

 1. Caprabo
 2. Dia
 3. Mercadona
 4. Supeco
 5. Altres

Codis variable 72:

 1. Granollers
 2. Àrea de Granollers

Anàlisi d'un qüestionari

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar un qüestionari d’acord amb els objectius concrets de la investigació de manera que maximitzi la informació que cal obtenir.

Consulteu el document

i observeu els aspectes següents del qüestionari:

 • Tipus d’escala de mesura emprada.
 • Disseny de filtres i ordre de les preguntes.
 • Test de concepte i test de producte.

Responeu les preguntes següents:

 1. Creieu que és necessari introduir un test de concepte per a aquest producte?
 2. Considereu convenient fer un pilotatge o test del qüestionari?

Comentaris sobre els punts bàsics:

Observeu que la major part de les escales s’utilitzen per mesurar actituds, ja que es pretén observar l’interès que hi pot haver sobre el producte i, a més a més, són les escales més emprades en l’àmbit del màrqueting.

Fixeu-vos en el primer filtre, comú a molts qüestionaris. L’ordre estableix els filtres al principi i les dades de classificació sociodemogràfica al final.

Observeu també que hi ha, a part d’un test de concepte, un test de producte en el mateix qüestionari per avaluar uns certs aspectes després d’haver provat el producte en una segona visita.

1. Sí, ja que és un producte que una gran part de la gent pot desconèixer, i es tracta de veure el grau d’acceptació que pot tenir i l’interès que suscita.

2. És imprescindible pilotar el qüestionari amb tot l’equip d’enquestadors, ja que és un qüestionari que conté molts filtres i moltes anotacions que s’han de tenir en compte. Haver pilotat prèviament el qüestionari pot reduir molt el temps de realització.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació