Introducció

La fase concluent de la investigació representa portar a terme totes les accions per poder iniciar el procés d’investigació, és a dir, determinar la mida de la mostra i seleccionar-la, elaborar els qüestionaris i els elements de suport per a la recollida de dades i fer una planificació detallada de totes les tasques que s’han d’executar.

El treball de camp és una etapa pràctica en la investigació que suposa recollir sobre el terreny la informació primària que l’empresa ha decidit obtenir de primera mà.

L’objectiu d’aquesta unitat és proporcionar-vos les eines i els procediments pràctics necessaris per a la recerca de dades primàries, després de conèixer el marc conceptual en què té lloc la investigació comercial.

En el primer apartat de la unitat, “Determinació de la mostra de la població”, es presenta la primera qüestió que s’ha de considerar quan es decideix sortir al carrer a cercar la informació, és a dir, a qui s’ha d’entrevistar, quines característiques ha de tenir el col·lectiu que és objecte de l’estudi, quantes persones cal entrevistar (mida de la mostra) i com s’han de seleccionar (mostreig).

En el segon apartat de la unitat, “Elaboració del qüestionari”, s’explica el procediment que cal seguir per a dissenyar el qüestionari que s’utilitzarà per a la recollida de dades, és a dir, què es preguntarà, com es preguntarà, com es codificaran les preguntes i les respostes, etc. En aquest procés de disseny cal preveure les dificultats que poden sorgir quan es passin els qüestionaris i les possibles solucions per resoldre’ls.

Per últim, en el tercer apartat, “Planificació del treball de camp i obtenció de la informació”, es descriuen les tasques que cal portar a terme per organitzar i executar el treball de camp, que és la feina que fan les persones que passen les enquestes. El procés de planificació requereix una descripció detallada de cadascuna de les tasques, la previsió de temps, la selecció i formació dels entrevistadors, la previsió del pressupost i el material necessaris, les tasques d’execució i els procediments de control de la recollida de dades.

Per assolir els resultats d’aprenentatge corresponents a aquesta unitat cal que treballeu a fons els continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que es proposen.

Anar a la pàgina següent:
Resum