Activitats

Fases del treball de camp

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fases del treball de camp.

Un institut d’investigació de mercats ha de fer una enquesta als clients d’un determinat centre comercial per a la recollida d’informació quantitativa.

Indiqueu quines són les fases del treball de camp que s’han de portar a terme.

Les fases del treball de camp són:

 • Planificació: consisteix a determinar com es portarà a terme el treball de camp i s’ha de determinar el lloc, les dates, les hores i els recursos necessaris per a la recollida d’informació.
 • Formació dels entrevistadors: s’ha de fer abans de l’inici de les activitats del treball de camp i se’ls ha d’informar dels objectius de l’estudi, de la tècnica que s’utilitzarà per a la recollida de dades i del procediment per al registre de dades.
 • Execució: és el moment en què es porta a terme la recollida efectiva de dades en el lloc i el moment establerts.
 • Control de qualitat: durant el procés de recollida de dades s’han d’establir els mecanismes necessaris per avaluar la qualitat de la informació que s’obté, per això cal que hi hagi supervisors encarregats de fer el seguiment del treball dels enquestadors.

Capacitació dels enquestadors

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar el procés de capacitació dels enquestadors.

Llegiu l’article "Cómo capacitar a los encuestadores".

Responeu les preguntes següents:

 1. De què depèn la formació dels enquestadors?
 2. En quins moments es recomana donar la formació específica als enquestadors?
 3. Quina és la informació bàsica que cal proporcionar sempre als enquestadors?
 4. Quan és especialment important instruir als enquestadors sobre la forma de seleccionar els individus de la mostra?
 5. Quina és la documentació bàsica que han de portar els enquestadors durant el treball de camp?

 1. La formació dels enquestadors depèn del tipus d’enquesta, del tipus de qüestionari i de la mostra que s’ha d’escollir.
 2. Es recomana fer una primera formació als enquestadors abans de disposar del qüestionari definitiu i just abans de sortir al carrer o inciar el treball de camp.
 3. La informació bàsica que s’ha de proporcionar als enquestadors és l’objectiu de la investigació, el procés per a la selecció de la mostra, la finalitat de cada pregunta o blocs de preguntes i les instruccions per omplir el qüestionari.
 4. Cal instruir als enquestadors sobre el procediment per seleccionar els individus de la mostra quan aquesta tasca l’ha de fer el mateix enquestador, per exemple, quan un cop seleccionada una llar l’enquestador ha d’escollir un membre de la família per entrevistar.
 5. La documentació bàsica que han de portar els enquestadors durant el treball de camp és una credencial identificativa, els qüestionaris, les instruccions per omplir els qüestionaris i els fulls de ruta.

Recursos per al treball de camp

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els recursos disponibles per al treball de camp en un cas concret.

Consulteu la informació sobre l’empresa Redca Marketing Research.

Responeu les preguntes següents:

 1. Quin tipus d’enquestes fa aquesta empresa i de quins recursos disposa?
 2. Quin tipus de personal forma part de l’equip de treball de camp?

 1. Les enquestes que fa aquesta empresa són CATI, és a dir enquestes telefòniques amb suport informàtic. Els recursos de què disposa són 33 llocs de treball, servidors potents i connexió de banda ampla per assegurar la màxima connectivitat.
 2. El personal que hi ha per a la realització de les tasques de treball de camp és: enquestadors, supervisors, verificadors de control de qualitat, responsables de delegació i coordinadors de camp.

Anàlisi d'un pressupost de treball de camp

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les partides pressupostàries que corresponen a un treball de camp concret.

Consulteu el document L'estudi econòmic de l'enquesta general de qualitat de vida i satisfacció amb els serveis públics de Madrid (2016).

Responeu les preguntes següents:

 1. A partir de quins criteris es determina el pressupost del treball de camp?
 2. Quins perfils professionals s’identifiquen segons la seva retribució de més gran a més petita?

1. El pressupost del treball de camp es determina en funció dels perfils professionals necessaris per a cadascuna de les tasques que s’han de desenvolupar per a la realització de les enquestes, el nombre d’hores necessàries i el preu unitari de cada perfil professional. En aquest cas no s’inclou l’elaboració del qüestionari perquè s’indica que és el pressupost per a la realització del treball de camp i la depuració i explotació de dades.

2. Retribució econòmica segons perfil professional:

 • Tècnic: 26,00 €/hora
 • Consultor sènior: 22,00 €/hora
 • Analista de dades: 22,00 €/hora
 • Elaborador d’informes: 22,00 €/hora
 • Inspector o cap de camp (supervisor): 14,20 €/hora
 • Codificador: 14,20 €/hora
 • Enquestadors personals: 14,20 €/entrevista
 • Enquestadors telefònics: 6,03 €/entrevista